ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uplift

AH1 P L IH0 F T   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uplift-, *uplift*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uplift[VI] ยกขึ้น, See also: ทำให้สูงขึ้น, Syn. lift up, elevate
uplift[VT] ยกขึ้น, See also: ทำให้สูงขึ้น, Syn. lift up, elevate
uplift[VT] ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
uplift[N] การยกขึ้นสูง, See also: การทำให้ดีขึ้น, Syn. improvement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uplift(อัพลิฟทฺ') vt.,vi. ยกสูงขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุงให้ดีขึ้น. n. การยกให้สูงขึ้น,การทำให้ดีขึ้น,ความยินดีปรีดา,อารมณ์ฮึกเหิม,ที่ครอบทรวงอก,ยกทรง,ส่วนที่นูนขี้นของพื้นผิวโลก., See also: upliftment n., Syn. raise

English-Thai: Nontri Dictionary
uplift(n) การยกขึ้น,การยกระดับ,การปรับปรุง
uplift(vt) ยกขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
upliftการยกตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
uplift pressureuplift pressure, ความดันขึ้นของน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want my fans to know the same spiritual uplift that your music gave me.ฉันอยากให้แฟนๆได้รู้ว่าเพลงของคุณ/nยกระดับจิตใจฉันได้ขนาดไหน Music and Lyrics (2007)
asked for a sign to uplift the mothers' spirits, give them strength and hope.ถึงอะไรก็ตามที่จะช่วยให้จิตใจของแม่เขาดีขึ้น มอบความเข้มแข้ง และความหวังให้กับพวกเขา Cherokee Rose (2011)
New from TransCosmetics. Uplift yourself today!ยกกระชับความงามวันนี้ Upside Down (2012)
From time immemorial, our great people has chosen to uphold and uplift one among us who was born destined to lead.ได้เลือกที่จะส่งเสริมและยกระดับ หนึ่งในพวกเราที่ถูกลิขิตให้เกืดมาเพื่อเป็นผู้นำ เธอเชื่อมั้ยล่ะ Fearful Pranks Ensue (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทูน[V] carry over the head, See also: uplift, Syn. เทิน, Thai definition: ทรงหรือเชิญสิ่งของไว้บนศีรษะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คติธรรม[n.] (khatitham) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement   
เพื่อชีวิต[X] (pheūa chīwit) EN: socialist ; uplifting ; progressive ; socialistic ; socialist realism   
ยกขึ้น[v.] (yokkheun) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift   FR: soulever ; enlever
ยกทรง[n.] (yoksong) EN: brassiere ; bra ; camisole ; uplift   FR: soutien-gorge [m] ; brassière [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
UPLIFT AH1 P L IH0 F T
UPLIFTED AH1 P L IH0 F T IH0 D
UPLIFTING AH1 P L IH2 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uplift (n) ˈʌplɪft (uh1 p l i f t)
uplift (v) ˌʌplˈɪft (uh2 p l i1 f t)
uplifts (v) ˌʌplˈɪfts (uh2 p l i1 f t s)
uplifted (v) ˌʌplˈɪftɪd (uh2 p l i1 f t i d)
uplifting (v) ˌʌplˈɪftɪŋ (uh2 p l i1 f t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抬起[tái qǐ, ㄊㄞˊ ㄑㄧˇ, ] uplift, #7,611 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し上げ;押上げ[おしあげ, oshiage] (n) upheaval; upthrust; uplift [Add to Longdo]
高揚(P);昂揚[こうよう, kouyou] (n,vs) enhancement; exaltation; promotion; uplift; (P) [Add to Longdo]
壮快[そうかい, soukai] (adj-na,n) emotionally uplifting; stirring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uplift \Up*lift"\, v. t. [imp. & p. p. {Uplifting}.]
   To lift or raise aloft; to raise; to elevate; as, to uplift
   the arm; to uplift a rock. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      Satan, talking to his nearest mate,
      With head uplift above the wave, and eyes
      That sparkling blazed.          --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uplift \Up"lift`\, n. (Geol.)
   A raising or upheaval of strata so as to disturb their
   regularity and uniformity, and to occasion folds,
   dislocations, and the like.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uplift
   n 1: (geology) a rise of land to a higher elevation (as in the
      process of mountain building) [syn: {upheaval}, {uplift},
      {upthrow}, {upthrust}]
   2: a brassiere that lifts and supports the breasts
   v 1: fill with high spirits; fill with optimism; "Music can
      uplift your spirits" [syn: {elate}, {lift up}, {uplift},
      {pick up}, {intoxicate}] [ant: {cast down}, {deject},
      {demoralise}, {demoralize}, {depress}, {dismay},
      {dispirit}, {get down}]
   2: lift up from the earth, as by geologic forces; "the earth's
     movement uplifted this part of town"
   3: lift up or elevate

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top