หรือคุณหมายถึง tiptö?
Search result for

tiptoe

(61 entries)
(0.1116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tiptoe-, *tiptoe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiptoe[VI] เดินด้วยปลายเท้า, See also: เขย่ง, เดินย่อง
tiptoe[VI] เคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวัง
tiptoe[N] ท่ายืนด้วยปลายเท้า
tiptoe[ADJ] ที่เขย่งเท้า
tiptoe[ADJ] ระมัดระวัง, Syn. cautious
tiptoe[ADV] เขย่งเท้า, See also: ยืนบนปลายเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tiptoe(ทิพ'โท) n. ปลายนิ้วเท้า,หัวนิ้วเท้า vi. เดินเขย่งเท้า. adj.,adv. ขย่งเท้า,มีความต้องการ,ใจจดใจจ่อ,ระมัดระวัง,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ชะเง้อ. -Phr. (on tiptoe เขย่งเท้า,ชะเง้อ,ระมัดระวัง,มีความต้องการ ใจจดใจจ่อ ลับ ๆ ล่อ)

English-Thai: Nontri Dictionary
tiptoe(n) ปลายนิ้วเท้า
tiptoe(vi) เขย่งเท้า,เดินย่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Make sure you walk on your tiptoe.ระวังหน่อยซิ Baby and I (2008)
We are gonna tiptoe very carefully from here on in, you understand?เราก็ต้องเดินอย่างระมัดระวัง ออกไปจากเรื่องนี้น่ะสิ Ninja Assassin (2009)
But you can tiptoe through a minefieldแต่คุณก็สามารถเดินเขย่งผ่านสนามระเบิดไปได้ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
You know the key to surviving? Sneaking in and out, tiptoeing.แล้วนายรู่สิ่งสำคัญของการอยู่รอดมั้ย การซุ่มไม่ให้ใครรู้ไง Guts (2010)
I know what it's like to be in the closet, and here you are about to tiptoe back in.น่าจะเป็นความลับ แต่นายก็เป็นอย่างนี้ กลับไปเป็นอะไรไม่รู้ ฉันต้องขอโทษจริงๆที่ทำร้ายความรู้สึกเธอ Blame It on the Alcohol (2011)
I have to tiptoe around his new girlfriend.ฉันต้องออกไปอยู่ห่างๆจากแฟนใหม่เขา The Zarnecki Incursion (2011)
Night candles are burnt out, and jocund day stands tiptoe on the misty mountain tops.อันเทียนของราตรีดับหมด และทิวาร่า- เริงยืน ณ ยอดผา พยับหมอกอยู่รำไร I Am Unicorn (2011)
Everybody in this house tiptoes around him, but no one cares how I feel!ทำไมทุกคนในบ้านถึงเอาแต่เข้าข้างเขา ไม่เคยมีใครสนใจความรู้สึกของหนูบ้าง! Dark Shadows (2012)
Shh, tiptoe.ชูว์ ... ย่องๆ Bag Man (2013)
Tiptoe from your pillow ♪Start to Finish (2015)
♪ And tiptoe through the tulips with me ♪Start to Finish (2015)
- Tiptoe through the Meanies...เขย่งผ่าน มีนีส จุ๊ ๆ! Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tiptoeHe walked on tiptoe lest he be heard.
tiptoeHe walked on tiptoe so that nobody would hear him.
tiptoeI walked on tiptoe so as not to wake the baby.
tiptoeI went up to my bedroom on tiptoe.
tiptoeKate tries to walk on tiptoe.
tiptoeThe holy man tiptoed his way across the Ganges.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขย่งเก็งกอย[V] hop-skip-and-jump, See also: tiptoe, Syn. เขย่ง, Example: เด็กๆ เขย่งเก็งกอยไปตามช่องที่ขีดไว้, Thai definition: กระโดดตีนเดียว เป็นการเล่นของเด็ก
เขย่ง[V] tiptoe, See also: toe, go on tiptoe, Example: เด็กชายเขย่งตัวขึ้นค่อยๆ ใช้สวิงตะล่อมปลามาใส่ถุง, Thai definition: พยุงตัวให้สูงขึ้นโดยยืนด้วยปลายเท้า
ปลายตีน[N] tiptoe, Syn. ปลายเท้า, Example: เมื่อเด็กทุกคนถูกสั่งให้ยกปลายตีนมาดูก็ทำหน้าเสียกัน เพราะเพิ่งไปย่ำโคลนเล่นกันมา, Thai definition: ตอนสุดของเท้า
หย่ง[V] tiptoe, See also: walk on tip toe, Syn. โหย่ง, กระหย่ง, กระโหย่ง, Example: เธอลงมายืนแตะเท้ากับผ้าขี้ริ้วเก่าๆ พอให้เท้าแห้งแล้วก็หย่งเท้าขึ้นบันได, Thai definition: ทำให้สูงขึ้น
ย่องกริบ[V] tiptoe, Example: หล่อนย่องกริบเข้าบ้านโดยคนในบ้านไม่รู้, Thai definition: เดินเข้าไปอย่างสนิทแนบเนียนไม่ให้ผู้อื่นรู้
กระเย้อกระแหย่ง[V] tiptoe, See also: stand on tiptoe, Syn. ขะเย้อแขย่ง, เขย่ง, Example: เด็กนักเรียนต่างก็กระเย้อกระแหย่งอยู่หน้าห้องพักอาจารย์ รอฟังผลการตัดสินโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)   FR: se dresser sur la pointe des pieds
เขย่งเก็งกอย[v.] (khayengkengkøi) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe   
ปลายตีน[n.] (plāitīn) EN: tiptoe   
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly   FR: marcher sur la pointe des pieds
ย่องกริบ[v.] (yǿngkrip) EN: tiptoe   

CMU English Pronouncing Dictionary
TIPTOE    T IH1 P T OW2
TIPTOED    T IH1 P T OW2 D
TIPTOEING    T IH1 P T OW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tiptoe    (v) (t i1 p t ou)
tiptoed    (v) (t i1 p t ou d)
tiptoes    (v) (t i1 p t ou z)
tiptoeing    (v) (t i1 p t ou i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つま先(P);爪先[つまさき, tsumasaki] (n) tiptoe; (P) [Add to Longdo]
伸し上がる[のしあがる, noshiagaru] (v5r,vi) to stand on tiptoe; to rise in the world; to become arrogant [Add to Longdo]
伸び上がる[のびあがる, nobiagaru] (v5r,vi) to stretch; to reach to; to stand on tiptoe [Add to Longdo]
爪先で歩く[つまさきであるく, tsumasakidearuku] (exp,v5k) to tiptoe [Add to Longdo]
爪先立ち;つま先立ち[つまさきだち, tsumasakidachi] (n) (See 爪先立つ) standing on tiptoes [Add to Longdo]
爪先立つ;つま先立つ[つまさきだつ, tsumasakidatsu] (v5t,vi) to stand on tiptoes [Add to Longdo]
爪立ち[つまだち, tsumadachi] (n,vs) standing on tiptoes [Add to Longdo]
爪立つ[つまだつ, tsumadatsu] (v5t) to stand on tiptoe [Add to Longdo]
背伸び;背延び;背のび[せのび, senobi] (n,vs) (1) standing on tiptoe and stretching one's back to make oneself taller; stretching oneself; (2) overreaching oneself; overstretching oneself; trying to do something beyond one's ability; pushing to the limit [Add to Longdo]
抜き足差し足;抜足差足[ぬきあしさしあし, nukiashisashiashi] (exp) stealthy footsteps; walking on tiptoe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趾尖[zhǐ jiān, ㄓˇ ㄐㄧㄢ, ] tiptoe [Add to Longdo]
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, ] tiptoe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiptoe \Tip"toe`\, n.; pl. {Tiptoes}.
   The end, or tip, of the toe.
   [1913 Webster]
 
      He must . . . stand on his typtoon [tiptoes].
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Upon his tiptoes stalketh stately by.  --Spenser.
   [1913 Webster]
 
   {To be a tiptoe}, {To stand a tiptoe}, {To stand on tiptoe}
    or {To be on tiptoe}, to be awake or alive to anything; to
    be roused; to be eager or alert; as, to be a tiptoe with
    expectation.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiptoe \Tip"toe`\, a.
   1. Being on tiptoe, or as on tiptoe; hence, raised as high as
    possible; lifted up; exalted; also, alert.
    [1913 Webster]
 
       Night's candles are burnt out, and jocund day
       Stands tiptoe on the misty mountain tops. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Above the tiptoe pinnacle of glory.  --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. Noiseless; stealthy. "With tiptoe step." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   {Tiptoe mirth}, the highest degree of mirth. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiptoe \Tip"toe`\, v. i.
   To step or walk on tiptoe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tiptoe
   adv 1: on tiptoe or as if on tiptoe; "standing tiptoe"
   adj 1: walking on the tips of ones's toes so as to make no
       noise; "moving with tiptoe steps"
   n 1: the tip of a toe
   v 1: walk on one's toes [syn: {tiptoe}, {tip}, {tippytoe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top