Search result for

ย่อง

(57 entries)
(0.9462 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย่อง-, *ย่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่อง[V] walk stealthily, See also: walk on tiptoe, tiptoe, Syn. ย่องเดิน, Example: ฉันย่องไปบนไม้กระดานอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดัง, Thai definition: เดินอย่างใช้ปลายเท้าจดลงเบาๆ
ย่องเบา[V] burgle, See also: burglarize, rob, ransack, rob, steal, break in, hold up, Syn. ขโมย, ยกเค้า, Example: บ้านของเขาถูกขโมยย่องเบาเมื่อคืนนี้
ย่องกริบ[V] tiptoe, Example: หล่อนย่องกริบเข้าบ้านโดยคนในบ้านไม่รู้, Thai definition: เดินเข้าไปอย่างสนิทแนบเนียนไม่ให้ผู้อื่นรู้
ย่องแย่ง[ADV] limpingly, See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, , Syn. กระย่องกระแย่ง, Example: คนชรามักเดินย่องแย่ง, Thai definition: ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย้องว. งาม, สวย.
ย่องก. เดินอย่างใช้ปลายเท้าจดลงเบา ๆ.
ย่องว. ที่ลอยเหนือขึ้นมา เช่น แกงมันย่อง, มีเงางาม เช่น ขัดพื้นเป็นมันย่อง.
ย่องกริบก. เดินเข้าไปอย่างเงียบกริบ.
ย่องเบาก. อาการที่ย่องเข้าไปลักสิ่งของของเขาเพื่อไม่ให้เจ้าของรู้ตัว.
ย่องเหง็ดน. จ้องหน่อง.
ย่องแย่งว. ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด), กระย่องกระแย่ง ก็ว่า.
น่องแน่ง ๒ย่องแย่ง (ปรัดเล).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All of you should be commended for your courage, and from what I hear, especially you representative Binks.พวกท่านทั้งหมดสมควร จะได้รับการยกย่องในความกล้าหาญ และจากที่ข้าได้ยินมา โดยเฉพาะเจ้า ผู้แทนบิงส์ Bombad Jedi (2008)
Not on burglary, anyway.ไม่เอาแล้วเรื่องย่องเบา The Lazarus Project (2008)
Then you were arrested burglarizing an empty warehouse in Dallas.แล้วเธอก็ถูกจับจากการย่องเบา โกดังแห่งหนึ่งในดัลลัส The Lazarus Project (2008)
Except sing your praises and talk about my husband.ยกเว้นการยกย่องเจ้า และพูดเกี่ยวกับสามีของข้า The Other Boleyn Girl (2008)
I'm talking about the kind of city that idolizes a masked vigilante.ฉันพูดถึงเมืองที่ยกย่องศาลเตี้ยใส่หน้ากาก The Dark Knight (2008)
We'll slip in, find the problem. Hunters will never know we were here.เราจะย่องเข้าไป หาต้นตอของปัญหา พวกนักล่าจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราอยู่ตรงนี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The man who honours his teacher, honours himself.คนที่ให้ความยกย่องอาจารย์ตัวเอง เท่ากับยกย่องตนเองด้วย The Forbidden Kingdom (2008)
The trial started today at the federal courthouse for the five burglars caught breaking into the Democratic National Party headquarters.การไต่สวนเริ่มต้นในวันนี้ ภายในศาลสหพันธรัฐ หัวขโมยทั้งห้าคนที่ ย่องเข้าไปใน สนง.ใหญ่ของพรรคแดโมเครต Frost/Nixon (2008)
And with the eyes of the world focused on the White House, here in Australia, burglars have broken into a meat factory in Brisbane and stolen a ton of pork sausages.ขณะที่สายตาทุกคู่ในโลก\ จับจ้องไปยังทำเนียบขาว ที่นี้ในประเทศออสเตรเลีย ตีนแมวได้ย่องเข้าไปใน โรงงานผลิตอาหาร ในบริสเบน Frost/Nixon (2008)
Be that as it may, the direct consequences of your actions would have been that two of the convicted burglars would have escaped criminal prosecution.มันอาจมีผลที่ตามมา ในทางตรง จากการลงมือทำลงไปของท่าน ที่โจรย่องเบาสองคน Frost/Nixon (2008)
But in February, your personal lawyer came to Washington to start the raising of $219,000 of hush money to be paid to the burglars.แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทนายส่วนตัวของท่านมาที่วอชิงตัน เพื่อระดมเงินจำนวน 219,000 เหรียญ เพื่อเป็นค่าปิดปากพวกโจรย่องเบานั่น Frost/Nixon (2008)
And earned wide respect and praise from his peopleและเป็นที่เคารพและยกย่องจากทหารของเขา Three Kingdoms (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly   FR: marcher sur la pointe des pieds
ย่องกริบ[v.] (yǿngkrip) EN: tiptoe   
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up   FR: dérober ; cambrioler
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

English-Thai: Longdo Dictionary
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burglarize[VT] ย่องเบา, See also: ขโมย, ยกเค้า, Syn. steal
burgle[VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
burgle[VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
creep up on[PHRV] ย่องเข้ามาหาอย่างช้าๆ และเงียบ, Syn. sneak up on, steal up on
stalk[VT] ย่องเข้าใกล้, See also: ย่องตาม, Syn. follow, pursue, trail
sneak out[PHRV] ย่องออกไปเงียบๆ, See also: หลบออกไป, Syn. slip away, slip off, slip out, sneak away
sneak out of[PHRV] ย่องออกไปเงียบๆ, See also: หลบออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
apotheosise(อะพอธ'ธีโอไซซ) vt. ยกย่องบูชาให้เป็นเจ้า
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
belaud(บิลอด') {belauded,belauding,belauds} vt. ชมเชยอย่างสูง,ยกย่อง
bouquet(โบเค') n. พวงดอกไม้,ช่อดอกไม้,กลิ่นหอมของเหล้า,การยกย่อง,คำสรรเสริญ -
burglar(เบอร์'กละ) n. ผู้ร้ายย่องเบา,ขโมยย่องเบา -Conf. robber
burglarize(เบอร์'กละไรซ) vt.,vi. ดำเนินการขโมยย่องเบา
burglary(เบอร์'กละรี) n. การขโมยย่องเบา, See also: burglarious adj. ดูburglary
burgle(เบอร์'เกิล) {burgled,burgling,burgles} vt.,vi. ขโมยย่องเบา
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
burglar(n) นักย่องเบา,ขโมย,ผู้ร้าย,พวกตีนแมว
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ,แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ

German-Thai: Longdo Dictionary
verehren(vt) |verehrte, hat verehrt| ยกย่องบูชา, ให้เกียรติ เช่น Man hat ihn als besten Professor verehrt. ผู้คนยกย่องเขาให้เป็นศาสตราจารย์ที่ดีที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top