Search result for

tiller

(56 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tiller-, *tiller*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiller[N] ด้ามของหางเสือเรือ
tiller[N] คนหรือสิ่งที่ใช้เตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก, See also: ชาวนา, ชาวไร่, รถไถ, Syn. farmer
tiller[N] หน่อของต้นไม้, See also: หน่อของพืช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tiller(ทิล'เลอะ) n. ผู้ไถนา,ผู้เพาะปลูก,ชาวนาหน่อ,พืชที่เกิดใหม่,หน่อที่แยก vi. แยกหน่อ
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่
artilleryman(อาร์ทิล'ละรีเมิน) n. ทหารปืนใหญ่,ผู้ยิงด้วยปืนใหญ่, Syn. artillerist)
distiller(ดิสทิล'เลอะ) n. เครื่องมือกลั่น,ผู้ต้มกลั่น,คนกลั่นเหล้า, Syn. still
distillery(ดิสทิล'ละรี) n. สถานที่กลั่น,กิจการต้มกลั่น,โรงต้มกลั่น,โรงต้มกลั่นเหล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
tiller(n) ผู้ทำไร่,ที่ถือท้ายเรือ,ชาวนา,หน่อไม้
artillery(n) ปืนใหญ่,เหล่าทหารปืนใหญ่,กองปืนใหญ่
distiller(n) เครื่องกลั่น,ผู้กลั่นเหล้า
distillery(n) โรงกลั่นสุรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tillerกอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am no shepherd nor tiller of land. Blood and battle are all I have ever known.ผมไม่ใช่คนเลี้ยงแกะหรือเกษตรกร เลือดและการต่อสู้คือทั้งหมดที่ฉันรู้ Separate Paths (2013)
You just pass me the tiller.เพียงแค่ผ่านการเพาะปลูกที่ รวดเร็ว Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
I meant to tell you, I fixed the tiller.พ่อจะมาบอกว่าพ่อซ่อมเรือแล้ว Lion (2016)
Take the tiller.ยกหางเสือขึ้น Dark Harbor (1998)
This is Leslie Tiller, whose horticultural expertise has helped put Sandford on the map.นี่คือ เลสลี่ ทิลเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญการทำสวน ทำให้แซนด์ฟอร์ดโด่งดัง Hot Fuzz (2007)
Hello, Miss Tiller.หวัดดีครับ,คุณทิวเลอร์ Hot Fuzz (2007)
–Are you going somewhere, Miss Tiller?-คุณจะไปไหนคุณทิวเลอร์ Hot Fuzz (2007)
Leslie Tiller was fucking murdered!เลสลี่ ทิวเลอร์ถูกฆาตรกรรม Hot Fuzz (2007)
That Leslie Tiller tripped and fell on her own shears?เลสลี่ ทิวเลอร์พลาด แล้วโดนแทงเองอย่างนั้นเหรอ Hot Fuzz (2007)
Simon Skinner, I'm arresting you on suspicion of the murder of Leslie Tiller.ไซมอน สกินเนอร์ ผมสงสัย ว่าคุณเกี่ยวข้องกับการตายของ เลสลี่ Hot Fuzz (2007)
Leslie Tiller's dead? How?เลสลี่ ตายแล้วเหรอ ตายยังไงครับ Hot Fuzz (2007)
Splattered before he could share with me what he told Leslie Tiller that very afternoon.เละก่อนที่เขาจะเล่าให้ผมฟัง เรื่องที่เขาบอกแก่เลสลี่ ทุกๆบ่าย Hot Fuzz (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกูด[N] helm, See also: tiller, rudder, Syn. หางเสือเรือ, จังกูด, จะกูด, Count unit: อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about   FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
เดินกะเผลก[v. exp.] (doēn kaphlēk) FR: boiter ; boitiller
เดินเขยก[v. exp.] (doēn khayēk) EN: walk with a limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินโขยก[v. exp.] (doēn khayōk) EN: walk with a limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer
หางเสือ[n.] (hāngseūa) EN: helm ; rudder ; tiller   FR: gouvernail [m]
กะเผลก[v.] (kaphlēk) EN: limp ; stumble ; hobble   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: steer ; helm ; take the tiller   FR: gouverner ; diriger un bateau ; prendre la barre
เขยก[v.] (khayēk) EN: hobble ; limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
โขยก[v.] (khayōk) EN: limp ; walk lamely ; hobble   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TILLER    T IH1 L ER0
TILLERY    T IH1 L ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tiller    (n) (t i1 l @ r)
tillers    (n) (t i1 l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティレリ[, a-teireri] (n) artillery [Add to Longdo]
アーテラリ[, a-terari] (n) artillery [Add to Longdo]
カノン砲[カノンほう, kanon hou] (n) (See 加農砲) cannon (esp. high-velocity artillery) [Add to Longdo]
ティラー[, teira-] (n) tiller [Add to Longdo]
火砲[かほう, kahou] (n) artillery [Add to Longdo]
梶棒;舵棒[かじぼう, kajibou] (n) (1) shafts (of rickshaws or similar vehicles); thills; (2) (See 舵柄) tiller; yoke [Add to Longdo]
耕運機;耕耘機[こううんき, kouunki] (n) cultivator; farm tractor; tiller [Add to Longdo]
高射特科[こうしゃとっか, koushatokka] (n) anti-aircraft artillery [Add to Longdo]
自走砲[じそうほう, jisouhou] (n) self-propelled artillery [Add to Longdo]
酒造家[しゅぞうか, shuzouka] (n) brewer; distiller; vintner [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舵把[duò bǎ, ㄉㄨㄛˋ ㄅㄚˇ, ] tiller of a boat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiller \Till"er\, n. [From {Till}, v. t.]
   One who tills; a husbandman; a cultivator; a plowman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiller \Till"er\, n. [AS. telgor a small branch. Cf. {Till} to
   cultivate.]
   1. (Bot.)
    (a) A shoot of a plant, springing from the root or bottom
      of the original stalk; a sucker.
    (b) A sprout or young tree that springs from a root or
      stump.
      [1913 Webster]
 
   2. A young timber tree. [Prov. Eng.] --Evelyn.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiller \Till"er\, v. i. [imp. & p. p. {Tillered}; p. pr. & vb.
   n. {Tillering}.]
   To put forth new shoots from the root, or round the bottom of
   the original stalk; as, wheat or rye tillers; some spread
   plants by tillering. [Sometimes written {tillow}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiller \Till"er\, n. [From OE. tillen, tullen, to draw, pull;
   probably fr. AS. tyllan in fortyllan to lead astray; or cf.
   D. tillen to lift up. Cf. {Till} a drawer.]
   1. (Naut.) A lever of wood or metal fitted to the rudder head
    and used for turning side to side in steering. In small
    boats hand power is used; in large vessels, the tiller is
    moved by means of mechanical appliances. See Illust. of
    {Rudder}. Cf. 2d {Helm}, 1.
    [1913 Webster]
 
   2. The stalk, or handle, of a crossbow; also, sometimes, the
    bow itself. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       You can shoot in a tiller.      --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. The handle of anything. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. A small drawer; a till. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Tiller rope} (Naut.), a rope for turning a tiller. In a
    large vessel it forms the connection between the fore end
    of the tiller and the steering wheel.
    [1913 Webster] Tilley

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tiller
   n 1: a shoot that sprouts from the base of a grass
   2: someone who tills land (prepares the soil for the planting of
     crops)
   3: lever used to turn the rudder on a boat
   4: a farm implement used to break up the surface of the soil
     (for aeration and weed control and conservation of moisture)
     [syn: {cultivator}, {tiller}]
   v 1: grow shoots in the form of stools or tillers [syn: {stool},
      {tiller}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top