Search result for

tillers

(183 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tillers-, *tillers*, tiller
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tillers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tillers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiller[N] ด้ามของหางเสือเรือ
tiller[N] คนหรือสิ่งที่ใช้เตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก, See also: ชาวนา, ชาวไร่, รถไถ, Syn. farmer
tiller[N] หน่อของต้นไม้, See also: หน่อของพืช
artillery[N] ปืนใหญ่
distillery[N] โรงกลั่นสุรา, See also: โรงต้มเหล้า, Syn. still, winery
artillerist[N] ทหารปืนใหญ่, Syn. artilleryman
artilleryman[N] ทหารปืนใหญ่, Syn. artillerist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่
artilleryman(อาร์ทิล'ละรีเมิน) n. ทหารปืนใหญ่,ผู้ยิงด้วยปืนใหญ่, Syn. artillerist)
distiller(ดิสทิล'เลอะ) n. เครื่องมือกลั่น,ผู้ต้มกลั่น,คนกลั่นเหล้า, Syn. still
distillery(ดิสทิล'ละรี) n. สถานที่กลั่น,กิจการต้มกลั่น,โรงต้มกลั่น,โรงต้มกลั่นเหล้า
tiller(ทิล'เลอะ) n. ผู้ไถนา,ผู้เพาะปลูก,ชาวนาหน่อ,พืชที่เกิดใหม่,หน่อที่แยก vi. แยกหน่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
artillery(n) ปืนใหญ่,เหล่าทหารปืนใหญ่,กองปืนใหญ่
distiller(n) เครื่องกลั่น,ผู้กลั่นเหล้า
distillery(n) โรงกลั่นสุรา
tiller(n) ผู้ทำไร่,ที่ถือท้ายเรือ,ชาวนา,หน่อไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illicit distilleryการต้มกลั่นสุราเถื่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tillerกอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artilleryปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Artillery operationsปฏิบัติการปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Artillerymenทหารปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Rotary tillersรถไถ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's pretty spectacular, just a walk... from my distillery. - Distillery?มันอลังการมากเลย ใกล้ๆกับโรงกลั่นผมเลย Made of Honor (2008)
Colin's family owns the largest... whiskey distillery in Scotland.โรงกลั่น? ครอบครัวของคอลลินเป็นเจ้าของ โรงกลั่นวิสกี้ที่ใหญ่ที่สุดใน Scotland Made of Honor (2008)
Laser Artillery Weapon.มีพวกเลเซอร์ทั้งนั้นเลย.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Is there any evidence of an antiaircraft artillery threat?มีหลักฐานว่า มีปืนต่อสู้อากาศยานเป็นปัญหามั้ย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
In case of an assault we can ask for an artillery backup.ถ้ามีการโจมตีเกิดขึ้น.. เราจะได้เรียกกองกำลังเสริม The Breath (2009)
ATF shut down a distillery in Breaux Bridge last week over a bad batch of vodka.ATFปิดสายการกลั่นเมื่ออาทิตย์ก่อน เพราะมีว้อดก้าเสียหายล๊อตนึง Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Against the heavy artillery.กับของหนักๆ Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
Heavy fucking artillery.ปืนใหญ่หนักร่วมเพศ Death Race 2 (2010)
I always knew you were packing some heavy artillery under that tie, but... seeing through walls...ฉันรู้ว่าคุณเต็มไปด้วย ความแข็งแกร่งหลังเนคไทนั่น แต่... การมองทะลุกำแพง Warrior (2010)
You got artillery shrieking overhead,เสียงปืนใหญ่ดังลั่นขนาดนี้! Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
The only way to stop this jap artillery is to get into those hills,ทางเดียวที่จะหยุดกองกำลังปืนใหญ่ของไอ้ยุ่นได้.. คือต้องไปตั้งมั่นที่เนินเขานั่น Peleliu Airfield (2010)
We need-- we need an air strike To subdue jap artilleryเราต้อง-- เราต้องใช้การโจมตีทางอากาศ.. เพื่อปรามกองกำลังปืนใหญ่.. Peleliu Airfield (2010)
The only way to stop this Jap artillery is to get into those hills.ทางเดียวที่จะหยุดกองกำลังปืนใหญ่ได้.. Peleliu Hills (2010)
Joshua managed to shake deputy stiller.โจชัวสลัดผู้ช่วยสติลเลอร์หลุด Exit Wounds (2010)
We're going to need some heavy artillery.เราต้องการปืนใหญ่อาวุธหนักด่วนเลย The Zillo Beast (2010)
As the Army Artillery Soldier.เป็นทหารปืนใหญ่ Dae Mul (2010)
The only way to stop this Jap artillery is to get into those hills, and the only way into those hills is across this airfield.วิธีเดียวที่หยุดปืนใหญ่ของญี่ปุ่น คือต้องไปที่ภูเขา และทางเดียวที่จะไปภูเขานั้น ต้องข้ามผ่านสนามบิน The Pacific (2010)
Aim all artillery at the Governor's mansion.ยิงอาวุธทั้งหมดไปที่อาคารรัฐบาล 1911 (2011)
"The eastern sky lit up with artillery support.""ฟ้าทางตะวันออกสว่างขึ้น ด้วยปืนใหญ่ที่สนับสนุน" The Front Line (2011)
With artillery support...ด้วยปืนใหญ่ที่ยิงสนับสนุน The Front Line (2011)
Requesting an artillery attack.ต้องการปืนใหญ่สนับสนุน The Front Line (2011)
An artillery attack for a single sniper?ยิงปืนใหญ่ใส่เพื่อสไนเปอร์คนเดียว ? The Front Line (2011)
Why the heavy artillery?ทำไมต้องใช้อาวุธหนัก Mission Creep (2011)
Gaddafi pulled a large part of his artillery and troops away from Misrata.กัดดาฟีถอนอาวุธและทหาร จำนวนมากออกจากมิสราตา Deadline (2011)
Our farm has a beer distillery ...ฟาร์มของเรากลั่นเบียร์นี่เองคะ... Episode #1.5 (2011)
AGENOR: Fire the artillery!จุดไฟลูกศร Wrath of the Titans (2012)
SO I CALLED IN FOR ARTILLERY SUPPORT BUT, "NO WAY", SAYS THE CAPTAIN.ผมเรียกหน่วยปืนใหญ่สนับสนุน แต่ผู้กองปฏิเสธ The Expendables 2 (2012)
They have heavy artillery and they ain't looking to make friends.พวกมันมีอาวุธสงคราม และพวกมันคงไม่ได้มากระชับมิตรแน่ Judge, Jury, Executioner (2012)
B., you smell like a distillery.บี.. เธอกลิ่นเหมือนโรงกลั่นเลย Father and the Bride (2012)
What? Ugh... I was sampling single malts trying to decide which distillery to buy.อะไร ฉันลองกินเหล้ามอล์ตทั้งหมด Midnight Lamp (2012)
I was in charge of special effects-- ground, air bursts, artillery fire.ฉันก็ต้องรู้ นั่นก็เรียกว่าการมองอย่างผิวเผิน ถ้าเขาใช้เรือนั่น ในการเอาเหยื่อไปทิ้ง The Dark... Whatever (2012)
That's heavy artillery they're packing.นั่นปืนไหญ่หนิ .. ที่เค้ากำลังประกอบกันอยู่ Walk with Me (2012)
Old Tom Gin is made at Dr. Biltmore's micro distillery.โอลด์ ทอม จิมถูกบ่มที่ โรงกลั่นสุราย่อยของดร.บัลติมอร์ The Method in the Madness (2012)
Reese had his own practice, but closed it to open up a distillery.รีสมีคลีนิคของตัวเอง แต่ปิดลงไปเพื่อมาเปิดเป็นโรงกลั่นสุรา The Method in the Madness (2012)
I'm not sure using heavy artillery is a wise...ผมไม่แน่ใจว่าใช้ปืนใหญ่ควร ... White House Down (2013)
I am no shepherd nor tiller of land. Blood and battle are all I have ever known.ผมไม่ใช่คนเลี้ยงแกะหรือเกษตรกร เลือดและการต่อสู้คือทั้งหมดที่ฉันรู้ Separate Paths (2013)
Oh, I have a patient who owns a very large distillery, and he has a new heart that came from you.อ่อ คนไข้ของผมมีโรงกลั่นขนาดใหญ่ และเขาได้หัวใจใหม่นั้นมาจากคุณ In Extremis (2013)
I'm Atlanta City Police and I have enough artillery in here to kill you every day for the next 10 years.ฉันเป็นตำรวจแอ็ตแลนต้า และฉันมีอาวุธ ในนี้มากพอที่จะฆ่านาย ไปตลอดทุกวันสิบปี Live Bait (2013)
Their favorite dark corner was an abandoned distillery outside of Beacon Hills.แค่สักช่วงเวลานึง สถานที่นัดพบของพวกเขาก็คือ โรงกลั่นร้างแห่งหนึ่ง นอกเมืองบีคอน ฮิลส์ Visionary (2013)
I think it's quite fitting that we are meeting in a distillery.ฉันว่ามันก็เหมาะดีนะ ที่เรามาพบกันที่โรงกลั่นแห่งนี้ Visionary (2013)
When we went back inside the distillery,เมื่อเรากลับเข้าไป ในโรงกลั่นเหล้าอีกครั้ง Lunar Ellipse (2013)
The destruction was far too extensive for common artillery.ความเสียหายขยายวงกว้าง เกินกว่าจะควบคุมได้จากผลของปืนใหญ่ Blood Moon (2013)
You just pass me the tiller.เพียงแค่ผ่านการเพาะปลูกที่ รวดเร็ว Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
I think we should wait. CASE is headed down with the rest of the distillery equipment.CASE is headed back down with the rest of the distillery equipment. Interstellar (2014)
The bigger problem is the heavy artillery, the surface-to-air missiles.ปัญหาใหญากว่านั้นคือคลังอาวุธหนัก แถมขีปนาวุธพื้นสู่อากาศด้วย Closure (2015)
Yeah, you get gut-shot out there tomorrow, Will, why don't you go find an artillery officer, see if he can help you?ใช่ นายถูกยิงไส้นอกนั้นพรุ่งนี้ วิล ทำไมนายไม่ไปหาทหารปืนใหญ่ล่ะ ดูว่าเขาช่วยนายได้ไหม Free State of Jones (2016)
With guns, ammo, and artillery.ด้วยปืน กระสุน และปืนใหญ่ Free State of Jones (2016)
Tell him we need some artillery, 20 pieces, 15 cannons, five mortars would be fine.บอกเขาว่าเราต้องการสรรพาวุธ ปืนพก 20 ปืนใหญ่ 15 ปืนครกห้าก็น่าจะดี Free State of Jones (2016)
I called an artillery strike.ฉันเรียกว่าการโจมตีด้วยปืนใหญ่ Hacksaw Ridge (2016)
Colonel, call off the artillery attack on Hacksaw.พันเอกโทรออกยิงปืนใหญ่โจมตี บนเลื่อย Hacksaw Ridge (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงต้มกลั่น[N] distillery, See also: brewhouse, Example: บริษัทมีแผนที่จะสร้างโรงต้มกลั่นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง, Count unit: โรง, แห่ง
สรรพาวุธ[N] ordnance, See also: artillery, Count unit: ชนิด, Thai definition: บรรดาอาวุธชนิดต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คัด[V] steer, See also: helm, take the tiller, Example: เขาคัดหางเสือเปลี่ยนทิศเดินเรือเฉียงคลื่นลมมุ่งลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Thai definition: ใช้พายหรือแจวงัดน้ำออกจากตัว
คัดฉาก[V] steer, See also: helm, take the tiller, operate the rudder, Syn. คัดจังกูด, คัดหางเสือ, คัดท้าย, Thai definition: ถือท้ายเรือ
คัดท้าย[V] steer, See also: helm, take the tiller, Syn. คัดจังกูด, คัดหางเสือ, คักฉาก, Example: เขากำลังคัดท้ายแพที่งอโค้งให้กลับตรง, Thai definition: ถือท้ายเรือ
คัดหางเสือ[V] steer, See also: take the helm/tiller, control, conduct, Syn. คัดจังกูด, คัดฉาก, คัดท้าย, Example: เขาคัดหางเสือเพื่อเปลี่ยนทิศเดินเรือมุ่งลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Thai definition: ถือท้ายเรือ
ปืนใหญ่[N] cannon, See also: artillery, ordnance, Example: ข้าศึกใช้ปืนใหญ่ยิงคลังน้ำมัน, Count unit: กระบอก,ลำ, Thai definition: ปืนขนาดใหญ่ใช้ในการรบ
ตะกูด[N] helm, See also: tiller, rudder, Syn. หางเสือเรือ, จังกูด, จะกูด, Count unit: อัน
ถือท้าย[V] be at the helm, See also: take the helm or tiller, operate the rudder, Thai definition: ทำหน้าที่บังคับเรือให้แล่นไปตามทิศทาง
ทหารปืนใหญ่[N] artilleryman, See also: artillerist, Example: เมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีน รัฐบาลจึงได้เพิ่มเติมกำลังทหารม้าและทหารปืนใหญ่, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่ได้รับการฝึกให้ใช้ปืนใหญ่เป็นอาวุธ
หางเสือ[N] helm, See also: rudder, tiller, Syn. จังกูด, Example: ใครจะเป็นคนคัดหางเสือเรือ, Thai definition: เครื่องถือท้ายเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about   FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
เดินกะเผลก[v. exp.] (doēn kaphlēk) FR: boiter ; boitiller
เดินเขยก[v. exp.] (doēn khayēk) EN: walk with a limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินโขยก[v. exp.] (doēn khayōk) EN: walk with a limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer
หางเสือ[n.] (hāngseūa) EN: helm ; rudder ; tiller   FR: gouvernail [m]
กะเผลก[v.] (kaphlēk) EN: limp ; stumble ; hobble   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: steer ; helm ; take the tiller   FR: gouverner ; diriger un bateau ; prendre la barre
เขยก[v.] (khayēk) EN: hobble ; limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
โขยก[v.] (khayōk) EN: limp ; walk lamely ; hobble   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
กลั่น[v.] (klan) EN: refine ; extract ; distill   FR: distiller ; raffiner ; extraire
กองร้อยปืนใหญ่[n. exp.] (køngrøi peūnyai) EN: battery of artillery   
กระดุกกระดิก[v.] (kradukkradik) EN: move ; stir ; fidget ; wriggle   FR: remuer ; agiter ; gigoter ; frétiller
กรอก[v.] (krøk) EN: pour ; pour into ; rinse ; gargle ; instil = instill (Am.)   FR: verser ; instiller
เป็นประกาย[v. exp.] (pen prakāi) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten   FR: étinceler ; scintiller
ปืนใหญ่[n.] (peūnyai) EN: cannon ; artillery ; ordnance   FR: canon [m] ; pièce d'artillerie [f] ; artillerie [f]
ประ[v.] (pra) EN: cover with dots ; sprinkle ; dot   FR: pointiller
โรงงานต้มเหล้า[n. exp.] (rōng-ngān tom lao) EN: brewery   FR: distillerie [f]
เต้น[v.] (ten) EN: dance ; pound ; skip ; jump ; spring ; leap   FR: danser ; sauter ; sautiller
ต้มกลั่น[v.] (tomklan) EN: distil   FR: distiller
ยิงปืนใหญ่กั้นกาง[xp] (ying peūnyai kankāng) EN: put up an artillery barrage   
หยอด[v.] (yøt) EN: drop ; pour out drop by drop ; pour slowly ; feed small quantities   FR: instiller ; verser goutte à goutte

CMU English Pronouncing Dictionary
TILLER    T IH1 L ER0
TILLERY    T IH1 L ER0 IY0
STILLER    S T IH1 L ER0
STILLER'S    S T IH1 L ER0 Z
ARTILLERY    AA0 R T IH1 L ER0 IY0
DISTILLER    D IH2 S T IH1 L ER0
DISTILLERS    D IH2 S T IH1 L ER0 Z
ROTOTILLER    R OW1 T AH0 T IH2 L ER0
ROTOTILLER    R OW1 T OW0 T IH2 L ER0
DISTILLERY    D IH2 S T IH1 L ER0 IY0
DISTILLERS'    D IH2 S T IH1 L ER0 Z
DISTILLER'S    D IH2 S T IH1 L ER0 Z
DISTILLERS'S    D IH2 S T IH1 L ER0 Z AH0 Z
DISTILLERIES    D IH2 S T IH1 L ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tiller    (n) (t i1 l @ r)
stiller    (j) (s t i1 l @ r)
tillers    (n) (t i1 l @ z)
artillery    (n) (aa1 t i1 l @ r ii)
distiller    (n) (d i1 s t i1 l @ r)
distillers    (n) (d i1 s t i1 l @ z)
distillery    (n) (d i1 s t i1 l @ r ii)
Abertillery    (n) (a2 b @ t i l e@1 r ii)
distilleries    (n) (d i1 s t i1 l @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artillerie {f} [mil.]artillery [Add to Longdo]
Artillerie {f}; Geschütze {pl}ordnance [Add to Longdo]
Artillerist {m} [mil.] | Artilleristen {pl}artilleryman | artillerymen [Add to Longdo]
Branntweinbrenner {m}distiller [Add to Longdo]
Brennerei {f}; Destille {f}; Branntweinbrennerei {f}; Schnapsbrennerei {f} | Brennereien {pl}; Destillen {pl}; Branntweinbrennereien {pl}; Schnapsbrennereien {pl}distillery | distilleries [Add to Longdo]
Flakartillerie {f} [mil.]anti-aircraft artillery [Add to Longdo]
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.] [Add to Longdo]
Pinne {f} [naut.]tiller [Add to Longdo]
still; ruhig; unbewegt; stehend {adj} | stiller | am stillstenstill | stiller | stillest [Add to Longdo]
Pazifischer Ozean; Stiller OzeanPacific Ocean [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティレリ[, a-teireri] (n) artillery [Add to Longdo]
アーテラリ[, a-terari] (n) artillery [Add to Longdo]
カノン砲[カノンほう, kanon hou] (n) (See 加農砲) cannon (esp. high-velocity artillery) [Add to Longdo]
ティラー[, teira-] (n) tiller [Add to Longdo]
火砲[かほう, kahou] (n) artillery [Add to Longdo]
梶棒;舵棒[かじぼう, kajibou] (n) (1) shafts (of rickshaws or similar vehicles); thills; (2) (See 舵柄) tiller; yoke [Add to Longdo]
耕運機;耕耘機[こううんき, kouunki] (n) cultivator; farm tractor; tiller [Add to Longdo]
高射特科[こうしゃとっか, koushatokka] (n) anti-aircraft artillery [Add to Longdo]
自走砲[じそうほう, jisouhou] (n) self-propelled artillery [Add to Longdo]
酒造家[しゅぞうか, shuzouka] (n) brewer; distiller; vintner [Add to Longdo]
酒造場[しゅぞうじょう, shuzoujou] (n) brewery; distillery; winery [Add to Longdo]
重砲[じゅうほう, juuhou] (n) heavy artillery [Add to Longdo]
醸造所[じょうぞうしょ;じょうぞうじょ, jouzousho ; jouzoujo] (n) brewery; distillery [Add to Longdo]
対空砲[たいくうほう, taikuuhou] (n) anti-aircraft gun; antiaircraft artillery [Add to Longdo]
大砲[たいほう, taihou] (n) gun; cannon; artillery; (P) [Add to Longdo]
地上標定機[ちじょうひょうていき, chijouhyouteiki] (n) (artillery) theodolite [Add to Longdo]
弔砲[ちょうほう, chouhou] (n) artillery funeral salute [Add to Longdo]
分蘖;分糵[ぶんけつ;ぶんげつ, bunketsu ; bungetsu] (n,vs) offshoot (plants; often the of grass family); tiller [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n,n-suf) gun; cannon; artillery; ordnance; (P) [Add to Longdo]
砲術[ほうじゅつ, houjutsu] (n) gunnery; artillery [Add to Longdo]
砲術家[ほうじゅつか, houjutsuka] (n) gunner; artillerist [Add to Longdo]
砲戦[ほうせん, housen] (n,vs) artillery battle [Add to Longdo]
砲兵[ほうへい, houhei] (n) artillery; gunner; (P) [Add to Longdo]
防空砲[ぼうくうほう, boukuuhou] (n) air defense artillery; air defence artillery [Add to Longdo]
野戦特科[やせんとっか, yasentokka] (n) field artillery [Add to Longdo]
野戦砲兵[やせんほうへい, yasenhouhei] (n) field artillery [Add to Longdo]
野砲[やほう, yahou] (n) field gun; field artillery [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大炮[dà pào, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ, / ] big gun; cannon; artillery; one who talks big; trad. form 大炮 also used [Add to Longdo]
子母炮弹[zǐ mǔ pào dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] artillery cluster bomb [Add to Longdo]
打炮[dǎ pào, ㄉㄚˇ ㄆㄠˋ, / ] to open fire with artillery; to make one's stage debut; (slang) to ejaculate [Add to Longdo]
曹刚川[Cáo Gāng chuān, ㄘㄠˊ ㄍㄤ ㄔㄨㄢ, / ] Cao Gangchuan (1935-), former artillery officer, senior PRC politician and army leader [Add to Longdo]
火炮[huǒ pào, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄠˋ, ] cannon; gun; artillery [Add to Longdo]
火炮[huǒ pào, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄠˋ, / ] cannon; gun; artillery [Add to Longdo]
火箭炮[huǒ jiàn pào, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄠˋ, ] rocket artillery [Add to Longdo]
炮兵[pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ, ] artillery soldier; gunner [Add to Longdo]
炮弹[pào dàn, ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] artillery shell [Add to Longdo]
炮火[pào huǒ, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄛˇ, ] artillery barrage; gunfire [Add to Longdo]
砲兵[pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ, ] artillery soldier; gunner; also written 炮兵 [Add to Longdo]
炮手[pào shǒu, ㄆㄠˋ ㄕㄡˇ, / ] gunner; artillery crew [Add to Longdo]
舵把[duò bǎ, ㄉㄨㄛˋ ㄅㄚˇ, ] tiller of a boat [Add to Longdo]
酒厂[jiǔ chǎng, ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˇ, / ] wine factory; distillery [Add to Longdo]
重炮[zhòng pào, ㄓㄨㄥˋ ㄆㄠˋ, ] heavy artillery; also written 重砲|重炮 [Add to Longdo]
重炮[zhòng pào, ㄓㄨㄥˋ ㄆㄠˋ, / ] heavy artillery [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
砲兵[ほうへい, houhei] Artillerie, Artillerist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top