Search result for

ชาวนา

(51 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาวนา-, *ชาวนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. ชาวไร่ชาวนา, กสิกร, เกษตรกร, Example: ชาวนายุคใหม่ใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถ รถเก็บเกี่ยว เครื่องสี เพื่อความสะดวกของขั้นตอนการผลิต, Count unit: คน
ชาวนาชาวไร่[N] farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rice farmersชาวนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- They're farmers...พวกเขาเป็นชาวนา.. Birthmarks (2008)
Farmers are really lost to explain.ชาวนาอธิบายได้ไม่มากนัก The Labyrinth of Gedref (2008)
A Namekian told me you returned to Earth after defeating Freeza-ชาวนาเม็กบอกว่าพี่กลับโลกหลังจากกำจัดฟรีสซ่าได้ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
It was the fight against Victoriano Huerta.สู้กับชาวนากา วิคเตอร์ริโน ฮูเออตา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The Karen people, comprised mostly of poor Christian farmers, have been singled out for extermination.ชาวกะเหรียงสวนใหญเปนชาวนายากจน ทีนับถือคริสต ตกเปนเปาของการทำลายลาง Rambo (2008)
You're supposed to be extinct.ข้าหมายถึงชาวนาร์เนีย พวกเจ้าควรสูญพันธ์ไปแล้ว The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The Narnians believed it could summon their kings and queens of old.ชาวนาร์เนียเชื่อว่ามันเรียก อดีตราชาราชินีกลับมาได้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Narnians!ชาวนาเนีย! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- Well, and the farmers.- ครับ แล้วก็พวกชาวนานั่นอีก The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The farmers.ก็พวกชาวนาไงครับ... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Why do the farmers wear pyjamas?.. ทำไมพวกชาวนาต้องใส่ชุดนอนด้วยครับ ผมเห็นพวกเค้าจากหน้าต่างห้องผม The Boy in the Striped Pajamas (2008)
But you're not a farmer. You're a soldier.แต่พ่อไม่ได้เป็นชาวนานี่ครับ พ่อเป็นทหาร... The Boy in the Striped Pajamas (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวนาปลูกข้าว[n. exp.] (chāonā plūk khāo) FR: riziculteur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
farmer[N] ชาวนา, See also: ชาวไร่, คนทำนา, เจ้าของฟาร์ม, Syn. grower, breeder, agriculturist
fellah[N] ชาวนาอาหรับ, See also: กรรมกรอาหรับ
granger[N] ชาวนา
hind[N] ชาวชนบท, See also: ชาวนาที่ทำงานในฟาร์ม
peasant[N] ชาวนา, See also: กสิกร, เกษตรกร, ชาวไร่, ชาวชนบท, Syn. provincial
peasantry[N] ชาวไร่, See also: ชาวนา, Syn. farmer
sharecropper[N] ชาวนาที่เช่านาและจ่ายค่าเช่าด้วยผลผลิตที่ปลูกได้, Syn. farmer, peasant
sodbuster[N] ชาวนา, See also: ชาวไร่, Syn. farmer
tiller[N] คนหรือสิ่งที่ใช้เตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก, See also: ชาวนา, ชาวไร่, รถไถ, Syn. farmer
villein[N] ชาวนาที่เป็นทาสสมัยศักดินา, Syn. farmer, serf

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrarian(อะแกร' เรียน) adj. เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท. -n. ผู้นิยมการแบ่นนันที่ดินให้ -agrarianly adv. (relating to land)
agriculturist(แอกกริคัล' เชอะริสทฺ) n. ชาวนา, เกษตรกร., Syn. agriculturalist
boor(บัวร์) n. คนบ้านนอก,คนหยาบคาย,ชาวนา,ตาสีตาสา
contadinan. หญิงชาวนา
contadinon. ชาวนา
cottager(คอท'ทิเจอะ) n. ผู้อยู่กระท่อม,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,คนงานชนบท
cotter(คอท'เทอะ) ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวชนบทที่กระท่อม,ผู้อยู่ระท่อม,สลักหรือลิ่มชนิดผ่า
economism(อีคอน'นะมัสซึม) n. การเพิ่มผลผลิตโดยการให้ชาวนาได้รับส่วนแบ่ง ของผลผลิตมากขึ้นการเพิ่มค่าแรงงานสวัสดิการและอื่น ๆ (เป็นทฤษฎีหรือหลักการ ของคอมมิวนิสต์จีน)
farmer(ฟาร์ม'เมอะ) n. ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าของฟาร์ม,ผู้รับเลี้ยง (เด็ก), Syn. grower
husbandman(ฮัช'เบินดฺเมิน) n. ชาวนา -pl. husbandmen

English-Thai: Nontri Dictionary
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
bucolic(n) ลูกทุ่ง,บ้านนอก,ชาวไร่ชาวนา,เพลงลูกทุ่ง
farmer(n) ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าภาษี,เจ้าของฟาร์ม
husbandman(n) กสิกร,ชาวไร่ชาวนา
peasant(n) ชาวชนบท,ชาวนา,คนบ้านนอก,ชาวไร่
peasantry(n) ชาวชนบท,ชาวนา,คนบ้านนอก,ชาวไร่
ploughman(n) คนไถนา,ชาวนา
plowman(n) คนไถนา,ชาวนา
tiller(n) ผู้ทำไร่,ที่ถือท้ายเรือ,ชาวนา,หน่อไม้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
muzhik (n) ชาวนารัสเซีย (ช่วงก่อนปี 1917)
See also: S. mujik, moujik, muzjik,

German-Thai: Longdo Dictionary
abbrennen(vt) |brannte ab, hat abgebrannt| เผาทำลาย เช่น Der Bauer hat das Feld nach der Ernte abgebrannt. ชาวนาเผาที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว
Bauer(n) |der, pl. Bauern| ชาวนา, เกษตรกร เช่น Bauern freuen sich auf Regen. เกษตรกรยินดีกับการมาของฝน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top