ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stickle

S T IH1 K AH0 L   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stickle-, *stickle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stickler[N] ความยุ่งยาก, See also: ผู้ยึดติด
stickle at[PHRV] ยืนกรานใน, See also: ยึดแน่นกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
stickle(vi) ยืนกราน,คัดค้าน

CMU English Pronouncing Dictionary
STICKLE S T IH1 K AH0 L
STICKLER S T IH1 K AH0 L ER0
STICKLER S T IH1 K L ER0
STICKLES S T IH1 K AH0 L Z
STICKLEY S T IH1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stickler (n) stˈɪklər (s t i1 k l @ r)
sticklers (n) stˈɪkləz (s t i1 k l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘泥[こうでい, koudei] (n,vs) adherence to; being a stickler [Add to Longdo]
刺魚[とげうお, togeuo] (n) stickleback (fish) [Add to Longdo]
糸魚[いとよ;イトヨ, itoyo ; itoyo] (n) (uk) three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) [Add to Longdo]
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na,n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible [Add to Longdo]
針魚[はりよ;はりうお;ハリヨ, hariyo ; hariuo ; hariyo] (n) (uk) Gasterosteus microcephalus (species of stickleback) [Add to Longdo]
針魚;細魚;鱵[さより(gikun);はりお(針魚)(ok);サヨリ, sayori (gikun); hario ( hari sakana )(ok); sayori] (n) (uk) Japanese halfbeak (species of fish with elongated lower jaw) (Hemiramphus sajori); stickleback [Add to Longdo]
富魚[とみよ;トミヨ, tomiyo ; tomiyo] (n) (uk) Amur stickleback (Pungitius sinensis) [Add to Longdo]
棘魚[とげうお;トゲウオ, togeuo ; togeuo] (n) (uk) stickleback (any fish of family Gasterosteidae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stickle \Stic"kle\, n. [Cf. {stick}, v. t. & i.]
   A shallow rapid in a river; also, the current below a
   waterfall. [Obs. or Prov. Eng.]
   [1913 Webster]
 
      Patient anglers, standing all the day
      Near to some shallow stickle or deep bay. --W. Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stickle \Stic"kle\, v. i. [imp. & p. p. {Stickled}; p. pr. & vb.
   n. {Stickling}.] [Probably fr. OE. stightlen, sti?tlen, to
   dispose, arrange, govern, freq. of stihten, AS. stihtan: cf.
   G. stiften to found, to establish.]
   1. To separate combatants by intervening. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When he [the angel] sees half of the Christians
       killed, and the rest in a fair way of being routed,
       he stickles betwixt the remainder of God's host and
       the race of fiends.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To contend, contest, or altercate, esp. in a pertinacious
    manner on insufficient grounds.
    [1913 Webster]
 
       Fortune, as she 's wont, turned fickle,
       And for the foe began to stickle.   --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       While for paltry punk they roar and stickle.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The obstinacy with which he stickles for the wrong.
                          --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
   3. To play fast and loose; to pass from one side to the
    other; to trim.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stickle \Stic"kle\, v. t.
   1. To separate, as combatants; hence, to quiet, to appease,
    as disputants. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Which [question] violently they pursue,
       Nor stickled would they be.      --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   2. To intervene in; to stop, or put an end to, by
    intervening; hence, to arbitrate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They ran to him, and, pulling him back by force,
       stickled that unnatural fray.     --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stickle
   v 1: dispute or argue stubbornly (especially minor points)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top