Search result for

taro

(65 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taro-, *taro*
Possible hiragana form: たろ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taro[N] เผือก, See also: หัวเผือก
tarot[N] ไพ่ทาโร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taro(ทาร์'โร,แทร'โร) n. เผือกด้วยน้ำดินหรือส'หรือขี้ผึ้ง pl. taros

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taroเผือก [TU Subject Heading]
Tarot cardsไพ่ทาโรต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She reads Tarot... cards and stuff. That's great.แล้วฮานน่าก็ชอบ ประมาณอานไพ่อาไรงี้อะ Made of Honor (2008)
Well, I heard that you use tarot cards in your act.ผมได้ยินมาว่า คุณเล่นกลไพ่ทาโร่ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- How does the tarot card mix into it?แล้วไพ่ทาโรห์มาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เนี่ย Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I'll see what I can dig up on this tarot card.ฉันจะไปดูสิว่า ไพ่ทาโร่ห์นั่นมันเกี่ยวอะไรบ้าง Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
You put a spell on those tarot cards.อะไรนะ ฉันไม่รู้ว่าพวกคุณกำลังพูดถึงอะไรกัน Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
They said that I was using real magic, that I was casting spells on tarot cards.เขาบอกว่า ฉันใช้เวทมนต์ของจริง ร่ายคาถาใส่ไพ่ทาโร่ท์ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
No herbs, no candles and no tarot cards.มันก็แค่พวกเวทมนต์สมัยโบราณ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Ms. Harmonia, I really don't need a tarot card reading right now.คุณฮาร์โมเนีย ผมไม่ต้องการจริงๆ การดูไพ่ในตอนนี้ Harbingers in a Fountain (2009)
This is actual evidence, Angela, not some mumbo jumbo from a deck of tarot cards.นี่คือหลักฐานที่แท้จริง นะแองเจินลา ไม่ใช่เวทมนตร์จาก โต๊ะไพ่ทาโร่ Harbingers in a Fountain (2009)
A personal trainer who also read tarot cards,ครูฝึกบุคคลิก คนที่เอาแต่อ่านไพ่ทาโร่ Enough About Eve (2009)
To become taronyu, hunter, you must choose your own ikran and he must choose you.การจะเป็น อาร์โรนิโอ หรือนักล่า จะต้องเลือกอิครานตัวหนึ่ง และมันต้องเลือกเจ้าด้วย Avatar (2009)
She was in love with a man named Taro.เธอได้ตกหลุมรักกับชายหนุ่มชื่อว่า ทาโร่ Airiseu: Deo mubi (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taroTaro is taller than any other boy in his class.
taroTaro asked after her father.
taroTaro speaks English better than I.
taroTaro concentrated on memorizing English words.
taroTaro passes for a scholar.
taroI have known Taro for ten years.
taroHi, I'm Taro Kawaguchi.
taroThey elected Taro captain of their team.
taroTaro is very likely to pass the university entrance examination.
taroTaro, dinner's ready!
taroHe is Taro's brother.
taroLady Otohime gave Urashima Taro a beautiful Tamate-box.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเผือก[n. exp.] (hūa pheūak) EN: taro root   
ไพ่ทาโรต์ [n. exp.] (phai thārō) EN: tarot cards   
ไพ่ยิปซี[n. exp.] (phai yipsī) EN: tarot cards   
เผือก[n.] (pheūak) EN: taro ; taro root   FR: taro [m]
ต้นเผือก[n.] (ton pheūak) EN: taro   FR: taro [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TARO    T EH1 R OW0
TAROM    T EH1 R AH0 M
TAROT    T AE2 R OW1
TAROTS    T AE2 R OW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taro    (n) (t aa1 r ou)
taros    (n) (t aa1 r ou z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
タロ芋[たろいも, taroimo] (n) เผือก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tarock {n}tarot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たろう[, tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb [Add to Longdo]
インタロゲーション;インタロゲイション[, intaroge-shon ; intarogeishon] (n,adj-f) interrogation [Add to Longdo]
インタロゲーションマーク;インタロゲイションマーク[, intaroge-shonma-ku ; intarogeishonma-ku] (n) interrogation mark [Add to Longdo]
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
カタログショッピング[, katarogushoppingu] (n) catalog shopping; catalogue shopping [Add to Longdo]
カタログスペック[, katarogusupekku] (n) {comp} catalog spec [Add to Longdo]
カタログセット[, katarogusetto] (n) {comp} catalog set [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[, katarogudopuroshija] (n) {comp} cataloged procedure [Add to Longdo]
カタログプロパティ[, katarogupuropatei] (n) {comp} catalog property [Add to Longdo]
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太鲁阁[Tài lǔ gé, ㄊㄞˋ ㄌㄨˇ ㄍㄜˊ, / ] Taroko gorge national park in Hualien county, Taiwan; Taroko, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
太鲁阁族[Tài lǔ gé zú, ㄊㄞˋ ㄌㄨˇ ㄍㄜˊ ㄗㄨˊ, / ] Taroko, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] taro; Colocasia antiquorum; Colocasia esculenta [Add to Longdo]
芋艿[yù nǎi, ㄩˋ ㄋㄞˇ, ] taro [Add to Longdo]
芋头[yù tou, ㄩˋ ㄊㄡ˙, / ] taro [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
トランジスタ-トランジスタロジック[とらんじすた - とらんじすたろじっく, toranjisuta - toranjisutarojikku] transistor-transistor logic, TTL [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
太郎[たろう, tarou] Tarou (maennl.Name) [Add to Longdo]
里芋[さといも, satoimo] Taro-Kartoffel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taro \Ta"ro\, n. [From the Polynesian name.] (Bot.)
   A name for several aroid plants ({Colocasia antiquorum}, var.
   esculenta, {Colocasia macrorhiza}, etc.), and their
   rootstocks. They have large ovate-sagittate leaves and large
   fleshy tuberous rootstocks, which are cooked and used for
   food in tropical countries.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colocasia \Colocasia\ n.
   a small genus of perennial tuberous herbs of the arum family,
   of tropical Asia and the Pacific islands, including the
   {taro} ({Colocasia esculente}).
 
   Syn: genus {Colocasia}.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taro
   n 1: edible starchy tuberous root of taro plants [syn: {taro},
      {cocoyam}, {dasheen}, {eddo}]
   2: herb of the Pacific islands grown throughout the tropics for
     its edible root and in temperate areas as an ornamental for
     its large glossy leaves [syn: {taro}, {taro plant}, {dalo},
     {dasheen}, {Colocasia esculenta}]
   3: tropical starchy tuberous root [syn: {taro}, {taro root},
     {cocoyam}, {dasheen}, {edda}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top