ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dalo

D AA1 L OW0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dalo-, *dalo*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amygdaloid(อะมิก' ดะลอยดฺ) adj. ซึ่งมีลักษณะคล้ายผลอัลมันต์ (almond) n. หินภูเจาไฟชนิดหนึ่ง
amygdalopathyโรคของต่อมทอนซิล
scandalous(สแคน'ดะเลิส) adj. น่าอาย,น่าอัปยศ,อดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,อื้อฉาว,ฉาวโฉ่., See also: scandalousness n., Syn. disgraceful,odious

English-Thai: Nontri Dictionary
scandalous(adj) อื้อฉาว,น่าอัปยศ,ฉาวโฉ่,น่าอาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous   FR: scandaleux ; tapageur
จักรยานน้ำ[n.] (jakkrayān nām) EN: pedal boat   FR:dalo [m]
นกคุ่มอืดเล็ก[n. exp.] (nok khum eūt lek) EN: Small Buttonquail ; Little Buttonquail   FR: Turnix d’Andalousie [m] ; Turnix mugissant [m] ; Turnix sauvage [m] ; Turnix d'Afrique [m] ; Turnix tachydrome [m] ; Caille bédouine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DALO D AA1 L OW0
DALOIA D AA0 L OW1 Y AH0
DALONZO D AH0 L AA1 N Z OW0
DALOISIO D AA0 L OY1 S IY0 OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキャンダラス[, sukyandarasu] (adj-na) scandalous; (P) [Add to Longdo]
スタンドアローン[, sutandoaro-n] (n,adj-f) {comp} standalone [Add to Longdo]
汚行[おこう, okou] (n) scandalous conduct [Add to Longdo]
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous [Add to Longdo]
言語道断;言語道斷(oK);言語同断(iK)[ごんごどうだん, gongodoudan] (adj-na,n,adj-no) outrageous; preposterous; scandalous; inexcusable; absurd; execrable [Add to Longdo]
醜い争い[みにくいあらそい, minikuiarasoi] (n) scandalous dispute [Add to Longdo]
醜行[しゅうこう, shuukou] (n) disgraceful (scandalous) conduct; shameful behavior; shameful behaviour [Add to Longdo]
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight [Add to Longdo]
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous [Add to Longdo]
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dalo \dalo\ n.
   a herb of the Pacific islands ({Colocasia esculenta}) grown
   throughout the tropics for its edible root and in temperate
   areas as an ornamental for its large glossy leaves.
 
   Syn: taro, taro plant, dasheen, {Colocasia esculenta}.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dalo
   n 1: herb of the Pacific islands grown throughout the tropics
      for its edible root and in temperate areas as an ornamental
      for its large glossy leaves [syn: {taro}, {taro plant},
      {dalo}, {dasheen}, {Colocasia esculenta}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top