ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talipot

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talipot-, *talipot*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาลปัตร[N] talipot fan, Syn. พัดเปรียญ, พัดยศ, ตาลิปัตร, Example: ในการแห่นาค บิดาเป็นคนอุ้มบาตรและถือตาลปัตร ส่วนมารดาอุ้มไตรจีวร, Count unit: เล่ม, Thai definition: พัดใบตาล มีด้ามยาว สำหรับพระใช้ในพิธีกรรม เช่น ในเวลาให้ศีล ต่อมาอนุโลมเรียกพัดที่ทำด้วยผ้าหรือไหมซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า ตาลปัตรด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาน[n.] (lān) EN: Fan palm ; Talipot palm   FR: talipot [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talipot \Tal"i*pot\, n. [Hind. t[=a]lp[=a]t the leaf of the
   tree.] (Bot.)
   A beautiful tropical palm tree ({Corypha umbraculifera}), a
   native of Ceylon and the Malabar coast. It has a trunk sixty
   or seventy feet high, bearing a crown of gigantic fan-shaped
   leaves which are used as umbrellas and as fans in ceremonial
   processions, and, when cut into strips, as a substitute for
   writing paper.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talipot
   n 1: tall palm of southern India and Sri Lanka with gigantic
      leaves used as umbrellas and fans or cut into strips for
      writing paper [syn: {talipot}, {talipot palm}, {Corypha
      umbraculifera}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top