หรือคุณหมายถึง synagogü?
Search result for

synagogue

(27 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -synagogue-, *synagogue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
synagogue[N] กลุ่มชาวยิวที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนา
synagogue[N] โบสถ์ของศาสนายิว, See also: โบสถ์ของชาวยิว, Syn. church, mosque

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
synagogue(ซิน'นะกอก) n. โบสถ์ยิว,โบสถ์ศาสนายิว,กลุ่มชาวยิวที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนา., See also: synagogic adj. synagogical adj., Syn. synagog

English-Thai: Nontri Dictionary
synagogue(n) สุเหร่ายิว,โบสถ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We play against churches and synagogues.เราแข่งกับพวกคริสตจักรกับโบสถ์ยิว The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Now imagine what that would be if she was sitting in a church pew or a synagogue or a mosque or, for that matter, laying by herself at night in the middle of her bed, and this happened.ถูก ฉันต้องการที่จะลอยอีกครั้ง นั่นคือเย็น โอเคดี Is There a Creator? (2010)
Synagogue?โบสถ์ของยิว? Defending Your Life (2011)
Yes, noon service at the Beth Ohave Synagogue.ใช่ งานกลางคืนที่ เบทโอเฮฟ Perfect Storm (2013)
Genetically. But I've never set foot in a synagogue.ทางพันธุกรรมน่ะNแต่ฉันไม่เคยเข้าโบสถ์ยิวเลย #6 (2013)
"I was hoping the service at the synagogue would be longer. ""ที่ ผมหวังให้พิธี ไซนาโกจ์ จะทำกันนานๆ" The Longest Ride (2015)
Their synagogue, can you see it ? That's not a villa.ส่วนโบสถ์ยิวนั่น... Schindler's List (1993)
Hundreds of thousands have flocked to temples, synagogues, and churches. God be with us all. I'm going to get back to the windows.กันที่วัด สุเหร่า โบสถ์ ขอพระเจ้าคุ้มครอง ไปตอกหน้าต่างต่อดีกว่า Signs (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบสถ์ยิว[n. exp.] (bōt Yiū) FR: synagogue [f]
วัดยิว[n. exp.] (wat Yiū) FR: synagogue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SYNAGOGUE    S IH1 N AH0 G AO2 G
SYNAGOGUES    S IH1 N AH0 G AO2 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
synagogue    (n) (s i1 n @ g o g)
synagogues    (n) (s i1 n @ g o g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シナゴーグ[, shinago-gu] (n) synagogue [Add to Longdo]
ユダヤ教会[ユダヤきょうかい, yudaya kyoukai] (n) synagogue [Add to Longdo]
ユダヤ教会堂[ユダヤきょうかいどう, yudaya kyoukaidou] (n) synagogue [Add to Longdo]
会堂[かいどう, kaidou] (n) church; chapel; synagogue; tabernacle; (P) [Add to Longdo]
会堂司[かいどうづかさ, kaidoudukasa] (n) ruler of a synagogue [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犹太教堂[Yóu tài jiào táng, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, / ] synagogue [Add to Longdo]
犹太会堂[Yóu tài huì táng, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] synagogue; Jewish temple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Synagogue \Syn"a*gogue\, n. [F., from L. synagoga, Gr. ? a
   bringing together, an assembly, a synagogue, fr. ? to bring
   together; sy`n with + ? to lead. See {Syn-}, and {Agent}.]
   1. A congregation or assembly of Jews met for the purpose of
    worship, or the performance of religious rites.
    [1913 Webster]
 
   2. The building or place appropriated to the religious
    worship of the Jews.
    [1913 Webster]
 
   3. The council of, probably, 120 members among the Jews,
    first appointed after the return from the Babylonish
    captivity; -- called also the {Great Synagogue}, and
    sometimes, though erroneously, the {Sanhedrin}.
    [1913 Webster]
 
   4. A congregation in the early Christian church.
    [1913 Webster]
 
       My brethren, . . . if there come into your synagogue
       a man with a gold ring.        --James ii.
                          1,2 (Rev.
                          Ver.).
    [1913 Webster]
 
   5. Any assembly of men. [Obs. or R.] --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 synagogue
   n 1: (Judaism) the place of worship for a Jewish congregation
      [syn: {synagogue}, {temple}, {tabernacle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top