ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snag

S N AE1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snag-, *snag*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snag(n) ปัญหาเล็กน้อย, See also: อุปสรรค, Syn. barrier, obstacle, Ant. aid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snag(สแนก) n. ตอไม้, ตอไม้ใต้น้ำ, ต้นไม้ใต้น้ำที่กีดขวางทางเดินเรือ, ส่วนยื่นแหลม, ฟันที่หักคา, ฟันที่ไม่เสมอกัน, แก่ง, อุปสรรค, สิ่งขัดขวาง, หินโสโครก vt. ติดตอไม้, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, ทำให้ติดหรือชนสิ่งขัดขวางใต้น้ำ, คว้าหรือยึดเอาไปอย่างรวดเร็ว, เอาตอไม้ออก. vi. เป็นอุปสรรค, ยุ่งเหยิง, เจออุปสรรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
snaggle toothฟันเก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
snaggle toothฟันเก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, gentlemen, snag them.เอาล่ะ เกี่ยวให้ได้ Jaws (1975)
What we gotta do is snag that tall dude... and stomp the shit out of him... and we'll find out what the hell is going on up there.เราต้องจับไอ้โย่งนั่นมา แล้วล่อมันซะให้น่วม แล้วค่อยถามมันว่ามันทำอะไรที่นั่น Phantasm (1979)
- Don't snag it.- ไม่ขัดขวางมัน The Birdcage (1996)
Everywhere were rusted nails to snag your elbow on.แต่งงานใหม่ แล้วก็มีลูกใหม่ แล้วก็ทำงี้อีก ทุกๆ6ปี Fight Club (1999)
It would snag the fabric.บนผ้าเรยอนยืดน่ะ มันจะทำให้ผ้าไม่เรียบ Legally Blonde (2001)
Let's find this badass before he snags any more girls.รีบหามันให้เจอ ก่อนที่.. มันจะจับผู้หญิงไปอีกเถอะนะ No Exit (2006)
Um, snag me some of those grapes there, หยิบองุ่นตรงนั้นมา Brave New World (2008)
You know, snag a big-ass wide-screen. So...ดูเหมือนฉันลืมติดตั้งทีวี ฉันคิดว่าจะซื้อรุ่นติดผนัง Negro Y Azul (2009)
In case I snag one on someone's nipple ring.เผื่อมันเกี่ยวดดนห่วง ที่หัวนมของใครบางคน The Gothowitz Deviation (2009)
I'm not gonna snag him just to toss him aside.ฉันไม่อยากให้เขาปวดใจอะไรอีก ถึงแม้ฉันจะไม่ได้ต้องการเขา You Gotta Get a Gimmick (2010)
So, uh... go snag our blood, would ya?งั้น เอ่อ... ไปชิงเลือดพวกเรามาทีได้ไหม Hammer of the Gods (2010)
See if you can snag any wideband RF transmissions.สัญญาณคลื่นวิทยุสักความถี่หนึ่ง Rough Trade (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอ[tø] (n) EN: stump ; stub ; stubble ; butt ; end ; snag  FR: souche [ f ] ; chicot [ m ] ; moignon [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SNAG S N AE1 G
SNAGS S N AE1 G Z
SNAGGED S N AE1 G D
SNAGGER S N AE1 G ER0
SNAGGERS S N AE1 G ER0 Z
SNAGGING S N AE1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snag (v) snˈæg (s n a1 g)
snags (v) snˈægz (s n a1 g z)
snagged (v) snˈægd (s n a1 g d)
snagging (v) snˈægɪŋ (s n a1 g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stummel { m } | Stummel { pl }snag | snags [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カマヒレザメ[kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus) [Add to Longdo]
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species) [Add to Longdo]
穴釣り[あなづり, anaduri] (n) snagging eels; ice fishing [Add to Longdo]
縺れ[もつれ, motsure] (n, adj-na) tangle; entanglement; snarl; difficulties; trouble; troubles; snag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snag \Snag\, v. t. [imp. & p. p. {Snagged}; p. pr. & vb. n.
   {Snagging}.]
   1. To cut the snags or branches from, as the stem of a tree;
    to hew roughly. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. To injure or destroy, as a steamboat or other vessel, by a
    snag, or projecting part of a sunken tree. [U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snag \Snag\, n. [Prov. E., n., a lump on a tree where a branch
   has been cut off; v., to cut off the twigs and small branches
   from a tree, of Celtic origin; cf. Gael. snaigh, snaidh, to
   cut down, to prune, to sharpen, p. p. snaighte, snaidhte, cut
   off, lopped, Ir. snaigh a hewing, cutting.]
   1. A stump or base of a branch that has been lopped off; a
    short branch, or a sharp or rough branch; a knot; a
    protuberance.
    [1913 Webster]
 
       The coat of arms
       Now on a naked snag in triumph borne. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A tooth projecting beyond the rest; contemptuously, a
    broken or decayed tooth. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. A tree, or a branch of a tree, fixed in the bottom of a
    river or other navigable water, and rising nearly or quite
    to the surface, by which boats are sometimes pierced and
    sunk.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) One of the secondary branches of an antler.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {Snag boat}, a steamboat fitted with apparatus for removing
    snags and other obstructions in navigable streams. [U.S.]
    
 
   {Snag tooth}. Same as {Snag}, 2.
    [1913 Webster]
 
       How thy snag teeth stand orderly,
       Like stakes which strut by the water side. --J.
                          Cotgrave.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snag
   n 1: a sharp protuberance
   2: a dead tree that is still standing, usually in an undisturbed
     forest; "a snag can provide food and a habitat for insects
     and birds"
   3: an opening made forcibly as by pulling apart; "there was a
     rip in his pants"; "she had snags in her stockings" [syn:
     {rip}, {rent}, {snag}, {split}, {tear}]
   4: an unforeseen obstacle [syn: {hang-up}, {hitch}, {rub},
     {snag}]
   v 1: catch on a snag; "I snagged my stocking"
   2: get by acting quickly and smartly; "snag a bargain"
   3: hew jaggedly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top