ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

穴釣り

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -穴釣り-, *穴釣り*
Japanese-English: EDICT Dictionary
穴釣り[あなづり, anaduri] (n) snagging eels; ice fishing [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thinking of doing some ice fishing this weekend.[JA] 週末に穴釣りすることを考えてるんだ。 The Crocodile's Dilemma (2014)
All right, so tell me the rest of the ice fishing story.[JA] そう 氷穴釣りの 続きを教えて? American Hustle (2013)
When I was 11 years old, my dad took me ice fishing to Lake McFarland.[JA] 11歳だった時 父とマクファーランド湖へ氷穴釣り Are You Receiving? (2013)
We used to go ice fishing every November.[JA] 11月に氷穴釣りをした American Hustle (2013)
He wants to go ice fishing in October.[JA] 10月に氷穴釣り American Hustle (2013)
Ice fishing, that's all anybody... That's what we lived for. Holy shit.[JA] 氷穴釣り 何より大切だ American Hustle (2013)
If you told me that ice fishing story again.[JA] - 何? 氷穴釣りの話です Are You Receiving? (2013)
Paige, you ever been ice fishing?[JA] 氷穴釣りをしたことは? Are You Receiving? (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top