Search result for

-snag-

(20 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: snag, *snag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snag[N] ปัญหาเล็กน้อย, See also: อุปสรรค, Syn. barrier, obstacle, Ant. aid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snag(สแนก) n. ตอไม้,ตอไม้ใต้น้ำ,ต้นไม้ใต้น้ำที่กีดขวางทางเดินเรือ,ส่วนยื่นแหลม,ฟันที่หักคา,ฟันที่ไม่เสมอกัน,แก่ง,อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,หินโสโครก vt. ติดตอไม้,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,ทำให้ติดหรือชนสิ่งขัดขวางใต้น้ำ,คว้าหรือยึดเอาไปอย่างรวดเร็ว,เอาตอไม้ออก. vi. เป็นอุปสรรค,ยุ่งเหยิง,เจออุปสรรค

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But there was a snag.แต่ว่าก็มี... ปัญหา Burn After Reading (2008)
You know, snag a big-ass wide-screen. So...ดูเหมือนฉันลืมติดตั้งทีวี ฉันคิดว่าจะซื้อรุ่นติดผนัง Negro Y Azul (2009)
We hit an inventory snag. This may be the last shipment.เรามีอุปสรรค์เรื่องสินค้า นี่อาจจะเป็นการขนส่งสินค้าทางเรือครั้งสุดท้าย Service (2009)
In case I snag one on someone's nipple ring.เผื่อมันเกี่ยวดดนห่วง ที่หัวนมของใครบางคน The Gothowitz Deviation (2009)
"Viola got snagged on a fence,ไวโอร่า ตัวติดที่รั๋ว Hotel for Dogs (2009)
I'm still going to tear this snaggletooth fool apart.ฉันจะหักฟันไอโง่นี้ทิ้งซะ Alpha and Omega (2010)
Her coat snagged my purse, and I felt that button pop, and they're blind if they can't find it.เสื้อคลุมเธอเกี่ยวกระเป๋าฉัน ได้ยินเสียงกระดุมหล่น - ตำรวจตาบอดแน่ ถ้าหากระดุมไม่เจอ The Next Three Days (2010)
I'm not gonna snag him just to toss him aside.ฉันไม่อยากให้เขาปวดใจอะไรอีก ถึงแม้ฉันจะไม่ได้ต้องการเขา You Gotta Get a Gimmick (2010)
Snagging a fourth consecutive national championshipโดยซิวรางวัลแชมป์สี่ปีซ้อนให้ได้ Hell-O (2010)
The snags, which were out of my control, are all being righted.อุปสรรค ที่เกินกว่าลูกจะควบคุมได้ ทุกอย่างกำลังแก้ไข Home (2010)
So, uh... go snag our blood, would ya?งั้น เอ่อ... ไปชิงเลือดพวกเรามาทีได้ไหม Hammer of the Gods (2010)
The good news is I snagged the ring, Bobby.ข่าวดีคือฉันฉกแหวนมาได้ บ๊อบบี้ แต่-- Weekend at Bobby's (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SNAG    S N AE1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snag    (v) (s n a1 g)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stummel {m} | Stummel {pl}snag | snags [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snag \Snag\, v. t. [imp. & p. p. {Snagged}; p. pr. & vb. n.
   {Snagging}.]
   1. To cut the snags or branches from, as the stem of a tree;
    to hew roughly. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. To injure or destroy, as a steamboat or other vessel, by a
    snag, or projecting part of a sunken tree. [U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snag \Snag\, n. [Prov. E., n., a lump on a tree where a branch
   has been cut off; v., to cut off the twigs and small branches
   from a tree, of Celtic origin; cf. Gael. snaigh, snaidh, to
   cut down, to prune, to sharpen, p. p. snaighte, snaidhte, cut
   off, lopped, Ir. snaigh a hewing, cutting.]
   1. A stump or base of a branch that has been lopped off; a
    short branch, or a sharp or rough branch; a knot; a
    protuberance.
    [1913 Webster]
 
       The coat of arms
       Now on a naked snag in triumph borne. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A tooth projecting beyond the rest; contemptuously, a
    broken or decayed tooth. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. A tree, or a branch of a tree, fixed in the bottom of a
    river or other navigable water, and rising nearly or quite
    to the surface, by which boats are sometimes pierced and
    sunk.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) One of the secondary branches of an antler.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {Snag boat}, a steamboat fitted with apparatus for removing
    snags and other obstructions in navigable streams. [U.S.]
    
 
   {Snag tooth}. Same as {Snag}, 2.
    [1913 Webster]
 
       How thy snag teeth stand orderly,
       Like stakes which strut by the water side. --J.
                          Cotgrave.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snag
   n 1: a sharp protuberance
   2: a dead tree that is still standing, usually in an undisturbed
     forest; "a snag can provide food and a habitat for insects
     and birds"
   3: an opening made forcibly as by pulling apart; "there was a
     rip in his pants"; "she had snags in her stockings" [syn:
     {rip}, {rent}, {snag}, {split}, {tear}]
   4: an unforeseen obstacle [syn: {hang-up}, {hitch}, {rub},
     {snag}]
   v 1: catch on a snag; "I snagged my stocking"
   2: get by acting quickly and smartly; "snag a bargain"
   3: hew jaggedly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top