ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slosh

S L AA1 SH   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slosh-, *slosh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slosh[SL] เบียร์, See also: เหล้า, สุรา
slosh[VT] ทำหก, See also: ทำให้กระเด็น, ทำให้กระฉอก, Syn. splash, swash
slosh[VI] ใช้บางอย่างกวนของเหลว, See also: กวน, คน, ขยำ, ผสม, Syn. drench, rinse
slosh[VT] ใช้บางอย่างกวนของเหลว, See also: กวน, คน, ขยำ, ผสม, Syn. drench, rinse
slosh[VI] เดินลุยน้ำ (โคลน, หิมะ ฯลฯ)
slosh[N] โคลน, See also: เลน, หิมะที่กำลังละลาย
slosh[N] การกระเด็น, See also: การสาด, การซัด, การกระเซ็น, กระทบฝั่ง (คลื่น), การกระเด็น
sloshed[ADJ] เมา
slosh on[PHRV] ป้ายลวกๆ, See also: ทาไว้หนา, ทาลวกๆ
slosh about[PHRV] ตกจาก, See also: หล่นจาก, หยดจาก, Syn. slop about, slosh around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slosh(สลอช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,เสียงกระเด็นของโคลน. vi. สาด,กระเด็น,แกว่งของเหลวในภาชนะให้สะอาด. vt. ลาด,กระเด็น, Syn. slush

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Bessette caught me and Mrs. Lindbergh sloshing up her hot tub.คุณเบสเซตจับผมและ คุณนายลินด์เบิร์กได้ ว่าเราแช่น้ำด้วยกัน ในอ่างอาบน้ำอุ่น The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
...and I heard a pop and then some sloshing sound when I walk.โอเค เจอกันตอนบ่ายที่ล็อบบี้ค่ะ บายค่ะ Just Go with It (2011)
It's sloshing.มันแฉะๆ Careful What U Wish 4 (2011)
(Gasoline Sloshes)Resident Evil: Retribution (2012)
And if some of it sloshes over onto you, that is just the price he pays for being good.แล้วถ้าเผื่อจะมีส่วนไหนกระเซ็นไปถูกคุณเข้า นั่นเป็นแค่ราคาที่เขาต้องจ่าย สำหรับการที่เป็นคนดี Rain on the Evil and on the Good (2012)
(Liquid sloshes) (Lowered voice) This is either the best mislead ever, or this is it.นี่เป็นเรื่องแกล้งทำให้เราเข้าใจผิด หรือมันเป็นอย่างนี้จริง ๆ Twenty Years (2012)
(liquid sloshes) ♪ using all my breathที่ แคสเซิลเบรี่, คอนเนคติกัต *Using all my breath* Pilot (2013)
Sloshed him.sloshed เขา Starred Up (2013)
(water sloshing)ฉันพยายามจะช่วยคุณ Kidnapped (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำคาวปลา[N] slosh after washing fish, Syn. น้ำล้างปลา, Example: แมวคงได้กลิ่นน้ำคาวปลาที่พ่อใช้รดต้นไม้ เลยเดินป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆ, Thai definition: น้ำล้างปลาที่มีเมือกและเลือดติด ใช้รดต้นไม้ให้งาม

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOSH    S L AA1 SH
SLOSHING    S L AA1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slosh    (v) slˈɒʃ (s l o1 sh)
sloshed    (v) slˈɒʃt (s l o1 sh t)
sloshes    (v) slˈɒʃɪz (s l o1 sh i z)
sloshing    (v) slˈɒʃɪŋ (s l o1 sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
打っ掛ける;ぶっ掛ける;打っかける[ぶっかける, bukkakeru] (v1,vt) to dash (e.g. liquid on someone's face); to slosh; to splash; to souse; to pour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slosh \Slosh\, Sloshy \Slosh"y\
   See {Slush}, {Slushy}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slush \Slush\ (sl[u^]sh), n. [Cf. Sw. slaska to paddle in water,
   slask wet, filth.] [Written also {slosh}.]
   1. Soft mud.
    [1913 Webster]
 
   2. A mixture of snow and water; half-melted snow.
    [1913 Webster]
 
   3. A soft mixture of grease and other materials, used for
    lubrication.
    [1913 Webster]
 
   4. The refuse grease and fat collected in cooking, especially
    on shipboard.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mach.) A mixture of white lead and lime, with which the
    bright parts of machines, such as the connecting rods of
    steamboats, are painted to be preserved from oxidation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slosh
   v 1: make a splashing sound; "water was splashing on the floor"
      [syn: {splash}, {splosh}, {slosh}, {slush}]
   2: walk through mud or mire; "We had to splosh across the wet
     meadow" [syn: {squelch}, {squish}, {splash}, {splosh},
     {slosh}, {slop}]
   3: spill or splash copiously or clumsily; "slosh paint all over
     the walls" [syn: {slosh}, {slush}, {slosh around}, {slush
     around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top