Search result for

ทำให้กระเด็น

(7 entries)
(0.048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้กระเด็น-, *ทำให้กระเด็น*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurl about[PHRV] ทำให้กระเด็นไปคนละทิศ, See also: ทำให้กระจัดกระจายไป, Syn. hurl around
hurl around[PHRV] ทำให้กระเด็นไปคนละทิศ, See also: ทำให้กระจัดกระจายไป, Syn. hurl about
hurl down[PHRV] ทำให้กระเด็นลงมา, See also: เหวี่ยงลงมา, Syn. chuck down, fling down, throw down
pitch[VT] ทำให้ตก, See also: ทำให้กระเด็น
slosh[VT] ทำหก, See also: ทำให้กระเด็น, ทำให้กระฉอก, Syn. splash, swash
spatter up[PHRV] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้กระเด็น, Syn. splash up

English-Thai: Nontri Dictionary
spill(vt) ทำตก,ทำหก,สาด,ทำหล่น,ทำให้กระเด็น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top