ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slip away

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slip away-, *slip away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slip away[PHRV] ออกไปเงียบๆ, See also: หลบไปเงียบๆ, Syn. slip off, slip out, sneak away, sneak out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just saying I know what it's like to lose something that you love... to see it slip away and know it's never coming back.ฉันแค่รู้ว่า นายต้องเสียอะไรบ้าง เสียบางสิ่งที่รัก... มองสิ่งที่จากไป และไม่มีทางได้กลับมา. Fantastic Four (2005)
I just got to know you guys. You think I'm gonna let you slip away from me now?ฉันเจอเค้าครั้งหนึ่ง, Bedtime Stories (2008)
Let's slip away back to Bon Temps right now.เราหนีกลับบอนทอมกันเดี๋ยวนี้เลยเถอะ Never Let Me Go (2009)
Eric,I know how hard... how hard you're fighting right now, and I know how easy it would be to slip away and be with Marisol.อีริค ผมรู้ว่ายากแค่ไหน... ยากยังไงที่คุณกำลังต่อสู้อยู่ในขณะนี้ และผมรู้มันง่ายแค่ไหน ที่จะไปอยู่กับมาริโซล Out of Time (2009)
# They slither while they pass # # they slip away across the universe ## They slither while they pass # # they slip away across the universe # Scary Monsters and Super Creeps (2009)
How can he just slip away like that?- เขาหลบหนีไปง่ายๆแบบนั้นได้ยังไงกัน Episode #1.2 (2010)
Luckily for me, I was able to slip away before the cops came.โชคดีที่ผมรอดอกมาได้ก่อนตำรวจมา Under the Gun (2010)
Gonna quietly slip away first chance I get.ว่าจะแอบไปเงียบๆ เมื่อมีโอกาส What Lies Ahead (2011)
Slip away so secretly#แอบมาแบบลับๆ# Extraordinary Merry Christmas (2011)
♪ you think that it's all gonna slip away♪ you think that it's all gonna slip away ♪ The Callback (2012)
I-I couldn't let him slip away without getting something solid.ฉันไม่ปล่อยให้เขาหลุดไป โดยไม่ได้โดนอะไรแข็งๆ Let's Kill Bridget (2012)
Yeah, I hate it when great ideas slip away from me.ใช่ ฉันก็ไม่ชอบเวลาที่ความคิดดีๆ หายไปจากฉัน Fruit of the Poisonous Tree (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลีกตัว[V] slip away, See also: break up, go off, get away, separate oneself from a group, Syn. แยก, หลีก, ปลีก, Example: เขาปลีกตัวเดินห่างออกไปจากผู้ที่มาชุมนุมกันอยู่ เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังนัก, Thai definition: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลี้[v.] (lī) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away   FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
หลบหนี[v.] (lopnī) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond   FR: s'échapper ; s'enfuir ; partir discrètement
ปลีก[v.] (plīk) EN: get away ; extricate oneself ; slip away ; branch off ; separate ; dissociate ; retire ; evade   FR: dissocier ; séparer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liū, ㄌㄧㄡ, ] slip away; to skate, #8,785 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいにする[, fuinisuru] (exp,vs-i) to lose completely; to waste all; to let something slip away [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slip away
   v 1: leave furtively and stealthily; "The lecture was boring and
      many students slipped out when the instructor turned
      towards the blackboard" [syn: {slip away}, {steal away},
      {sneak away}, {sneak off}, {sneak out}]
   2: pass by; "three years elapsed" [syn: {elapse}, {lapse},
     {pass}, {slip by}, {glide by}, {slip away}, {go by}, {slide
     by}, {go along}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top