ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simple-minded

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simple-minded-, *simple-minded*, simple-mind, simple-minde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simple-minded[ADJ] ไร้เดียงสา, See also: ซื่อๆ, Syn. childish
simple-minded[ADJ] โง่, See also: ด้อยปัญญา, ทึ่ม, Syn. moronic, dull, unintelligent, stupid, Ant. sensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simple-mindedadj. ใจซื่อ,ไร้เดียงสา,ไม่เฉียบแหลม,ด้อยปัญญา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were you two celebrating on how you fooled a couple of simple-minded Belgians?พวกคุุณไดุ้ฉลองให้กับ การหลอกคนเบลเยียมซือๆ สองคนได้สำเร็จไหม Flying Home (2014)
They both have guns in their hands, so a simple-minded sergeant would surmise they shot each other.พวกเขาทั้งคู่ต่างมีปืนอยู่ในมือ ดั้งนั้นคิดแบบซื่อๆว่าจ่า จะสันนิษฐานว่า เขายิงกันเอง Love Sick (2012)
I beg the court my client's nothing but a poor simple-minded fool.ขออภัยครับศาล ลูกความผมเป็นคนโง่เขลาที่น่าสงสาร Episode #1.3 (2012)
Simple-minded fool? I was being kind, believe me.คนโง่ไร้มารยาทงั้นรึ ข้าเป็นคนดีมีเมตตานะ เชื้อข้าเถอะ His Father's Son (2011)
He's just... a simple-minded fool.โง่ไม่มีมารยาท His Father's Son (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simple-minded    (j) sˌɪmpl-mˈaɪndɪd (s i2 m p l - m ai1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愚鲁[yú lǔ, ㄩˊ ㄌㄨˇ, / ] simple-minded and ill-informed, #123,574 [Add to Longdo]
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] simple-minded; sincere, #373,584 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
単細胞;單細胞(oK)[たんさいぼう, tansaibou] (n,adj-no) (1) single cell; (2) (col) simple-minded person; one-track-minded person [Add to Longdo]
無邪気[むじゃき, mujaki] (adj-na,n) innocence; simple-mindedness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simple-minded \Sim"ple-mind`ed\, a.
   Artless; guileless; simple-hearted; undesigning;
   unsuspecting; devoid of duplicity. --Blackstone. --
   {Sim"ple-mind`ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simple-minded
   adj 1: lacking subtlety and insight; "a simple-minded argument"
   2: lacking mental capacity and subtlety [syn: {dim-witted},
     {simple}, {simple-minded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top