ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shore up

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shore up-, *shore up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shore up[PHRV] ค้ำด้วยเสาหรือของแข็ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Can you shore up?- แก้ไขได้มั้ย Titanic (1997)
(Hayes) Shore up that breach!แต่ใจอีกด้าน King Kong (2005)
New sea-wall, shore up that pier.สร้างกำแพงกั้นน้ำ ยกตอม่อสะพานให้สูงขึ้น The Fog (2005)
Good idea. We'll shore up support.ดี เราต้องมีคนสนับสนุน Down the Block There's a Riot (2010)
Shore up our defenses.เพิ่มกำลังป้องกันของเรา Clone Cadets (2010)
Did you shore up your account?นายโอนจากนอกบัญชีของนายหรือเปล่า? Dentist of Detroit (2011)
Two months ago, Barrett-Dunne dispatched Jimmy to shore up security at a palladium mine they own and operate in Pretoria, South Africa.สองเดือนที่แล้ว แบเร็ท ดันน์ ส่งจิมมี่ ไปรักษาความปลอดภัยที่ เหมืองพัลเลเดียม ที่พวกเขาเปิดสำนักงานอยู่ที่ เพรโทเรีย อาฟริกาใต้ As You Were (2011)
I'm off to Korea right now to shore up the third package.ตอนนี้จะไปเกาหลีเพื่อ เตรียมการเรื่องรายที่สาม Zone of Exclusion (2012)
Shut that down, you shut down Jerry's ability to shore up a Berlin defense.ถ้าพังมันได้จะลดความสามารถป้องกันเบอร์ลิน ของพวกมันลง Red Tails (2012)
"and she'd pay us enough to shore up the town's coffersและหล่อนจะจ่ายพวกเราพอที่จะค้ำเงินกองทุนของเมือง Let the Games Begin (2013)
You are deranged if you think that I'm going to sit by your side on live TV while I expose my personal life to shore up your voting base.คุณต้องบ้าไปแล้วถ้าคุณคิด ว่าฉันจะนั่งเคียงข้างคุณในรายการสด ขณะที่ฉันจะต้องเปิดเผยชีวิตส่วนตัว เพื่อเรียกคะแนนเสียงให้คุณ Identity (2013)
We need to shore up Castle Black and we need to defend the Wall.เราต้องใช้คาสเทิล แบล็กเป็นที่มั่น เตรียมพร้อมปกป้องกำแพง Breaker of Chains (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shore upCredit relaxation is considered necessary to shore up business.
shore upMillions of dollars have been spent trying to shore up the company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้ำ[V] prop up, See also: shore up, sustain, support, back up, Syn. ยัน, พยุง, เสริม, ผดุง, จุน, Example: เราจะใช้เงินในนามของรัฐนั้นมาช่วยค้ำธนาคารต่างๆ ที่มีหนี้เสีย, Thai definition: พยุงไว้เพื่อให้อยู่รอด
ยัน[V] prop up, See also: shore up, sustain, support, back up, Syn. ค้ำ, พยุง, ดัน, Example: ชายชราใช้ไม้เท้ายันพื้นค่อยๆ พยุงตัวยืนขึ้นด้วยความระมัดระวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุน[v.] (jun) EN: shore up ; support ; prop up ; back ; aid ; help   FR: soutenir ; supporter
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain   FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shore up
   v 1: support by placing against something solid or rigid; "shore
      and buttress an old building" [syn: {prop up}, {prop},
      {shore up}, {shore}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top