ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serpent

S ER1 P AH0 N T   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serpent-, *serpent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serpent[N] สัตว์เลื้อยคลานจำพวกงู (โดยเฉพาะงูใหญ่และงูพิษ), Syn. reptile, viper, snake
serpent[N] ซาตาน, See also: คนที่ชั่วร้าย, ซาตาน
serpentine[ADJ] คล้ายงู, See also: เหมือนงูเลื้อย, ลักษณะเหมือนงู เช่น วกวน, คดเคี้ยว, คดโกง, ทรยศ, Syn. snakelike, meandering, sinuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serpent(เซอ'เพินทฺ) n. งู (โดยเฉพาะงูใหญ่และงูพิษ) ,คนที่ร้ายกาจ,ซาตาน,พญามาร
serpentine(เซอ'เพินไทนฺ,-ทิน) adj. คล้ายงู,คล้ายงูเลื้อย,วกวน,คดเคี้ยว,คดโกง,กลับกลอก,ปลิ้นปล้อน,เจ้าเล่ห์,หักหลัง, Syn. zigzag,winding

English-Thai: Nontri Dictionary
serpent(n) งูใหญ่
serpentine(adj) คดเคี้ยว,กลับกลอก,คดโกง,เจ้าเล่ห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serpentineเซอร์เพนทีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
serpentine verseบทร้อยกรองเซอร์เพนไทน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
serpentiniteหินเซอร์เพนทิไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Serpentine เซอร์เพนทีน
แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี และนราธิวาส ประโยชน์ - เป็นตัวสำคัญที่จะให้แอสเบสทอส (Asbestos) ซึ่งใช้ทำวัสดุทนไฟ ถ้าโปร่งแสงและมีสีเขียว ใช้ทำเครื่องประดับ แกะสลักได้ [สิ่งแวดล้อม]
Serpentiniteหินเซอร์เพนทิไนต์ [TU Subject Heading]
Serpentsงูใหญ่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Than the rest of the coven, which is like a serpent.มากกว่าแม่มดบริวารที่เหลือทั้งหมด, เหมือนกับนางพญางู. Suspiria (1977)
The Serpent Fairy, Li Mo Chou.ธิดาไหมแดง หลี่มกโช้ว. Return of the Condor Heroes (1983)
If you see the Serpent Fairy's palm print...ถ้าเจ้าเห็นรอยฝ่ามือธิดาไหมแดง... Return of the Condor Heroes (1983)
You must become like the serpent.ถึงคราวที่เจ้าจะต้องออกไปด้วยตัวเอง Snow White: A Tale of Terror (1997)
The serpent's fruit is what you need.เจ้าต้องใช้ผลไม้ Snow White: A Tale of Terror (1997)
That little thing that looked like... the end of my tongue, it looked like a serpent's tongue.เรื่องเล็ก แค่ดูเหมือน ปลายลิ้นของชั้น ดูคล้ายลิ้นของกิ้งก่า Ken Park (2002)
the chameleon, the crocodile, the serpents..."กิ้งก่า , จระเข้ พวกสัตว์เลื้อยคลาน Ken Park (2002)
Is Curtis a serpent, huh Peaches?เคอติส เป็นสัตว์เลื้อยคลานมั้ย , พีช? Ken Park (2002)
There's a reason the symbol of Slytherin house is a serpent.มีเหตุผลที่สัญลักษณ์สลิธีรินเป็นรูปงู Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Capable of living for hundreds of years instant death awaits any who meet this giant serpent's eye.ผู้ใดสบตาเจ้างูยักษ์นี้ จะล้มตายฉับพลัน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I've taken the Sea Serpent for a trip around the island of Oahu.ชั้นแล่นเรืออสรพิษทะเลเพื่อสำรวจรอบเกาะโอวาฮู 50 First Dates (2004)
The Sea Serpent is fully recovered from her mishap and ready to once again brave the open ocean.เรืออสรพิษทะเลถูกซ่อมแซมเรียบร้อยหลังจาก เหตุการณ์เคราะห์ที่แล้ว แล้วพร้อมอีกครั้งหนึ่งสำหรับการท้าท้ายมหาสุทร 50 First Dates (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
serpentIt had the head of a woman, the body of a lion, the wings of a bird, and the tail of a serpent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนงู[N] serpentarium, Example: ตอนเด็กๆ ครูเคยพาไปชมการแสดงการจับงูที่สวนงู สถานเสาวภา, Count unit: แห่ง
โภคิน[N] snake, See also: serpent, Syn. งู, นาค, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี[N] snake, See also: serpent, Syn. งู, นาค, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
งู[N] snake, See also: serpent, viper, Syn. อสรพิษ, Example: แถวนี้งูชุม ต้องระวังให้ดี, Count unit: ตัว
ปลาช่อน[N] snake-head fish, See also: serpent-headed fish, Striped snake-head fish, Example: ปลาซ่อนที่เลี้ยงไว้ในบ่อเจริญเติบโตมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง 1 กิโลกรัม, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Channa striatus ในวงศ์ Channidae ลำตัวทรงกระบอก ส่วนท้ายแบนข้างเล็กน้อย มีเกล็ดในแนวเส้นข้างตัว ด้านหลังลำตัวเป็นสีน้ำตาลเทาหรือค่อนข้างดำ ด้านข้างสีอ่อนกว่าและมีลายสีดำพาดเฉียง ท้องสีขาว ครีบต่างๆ มีจุดหรือริ้วสีน้ำตาลดำ พบชุกชุมทั่วไป
พญานาค[N] King of Nagas, See also: serpent, great Naga, Syn. นาคราช, นาคี, นาคินทร์, นาคา, นาค, นาเคนทร์, Example: คำว่า นาค มีตำนานว่าพญานาคแปลงเป็นมนุษย์มาบวช แต่เวลาหลับจะกลายเป็นนาคตามเดิม, Count unit: ตน, Thai definition: พญางูใหญ่
วาสุกรี[N] serpent, See also: king of snakes, Naga, Syn. พญานาค, พญางู, Notes: (บาลี)
วาฬ[N] snake, See also: serpent, Syn. งู, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong = foithong ; sweet egg-serpentine ; Thai sweetmeat made of egg yolk   FR: foi thong = foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
เข็ม[n.] (khem) EN: Rauvolfia serpentine   
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment   FR: serpenter ; zigzaguer
คุ้ง[v.] (khung) EN: bend ; meander   FR: serpenter ; onduler
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake   FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
ลดเลี้ยว[v.] (lotlīo) EN: zigzag ; wind   FR: serpenter
ลูกงู[n. exp.] (lūk ngū) FR: serpenteau [m] (r.) ; jeune serpent [m]
มะเส็ง[n.] (maseng) EN: year of the Snake   FR: année du serpent [m]
หมองู[n. exp.] (mø ngū) EN: snake charmer   FR: charmeur de serpent [m]
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers   FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SERPENT    S ER1 P AH0 N T
SERPENTS    S ER1 P AH0 N T S
SERPENT'S    S ER1 P AH0 N T S
SERPENTINE    S ER1 P AH0 N T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serpent    (n) sˈɜːʴpənt (s @@1 p @ n t)
serpents    (n) sˈɜːʴpənts (s @@1 p @ n t s)
serpentine    (j) sˈɜːʴpəntaɪn (s @@1 p @ n t ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛇纹石[shé wén shí, ㄕㄜˊ ㄨㄣˊ ㄕˊ, / ] serpentine (geol.), #126,659 [Add to Longdo]
蛇纹岩[shé wén yán, ㄕㄜˊ ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ, / ] serpentine (geol.), #198,625 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlange {f} | Schlangen {pl}serpent | serpents [Add to Longdo]
Serpentine {f} | Serpentinen {pl}serpentine | serpentines [Add to Longdo]
Serpentin {n} [min.]serpentine [Add to Longdo]
Serpentinenkurve {f}double bend [Add to Longdo]
Schlangenstern {m} (Ophidiasteridae) [zool.]serpent star [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail) [Add to Longdo]
シーサーペント;シー・サーペント[, shi-sa-pento ; shi-. sa-pento] (n) sea serpent [Add to Longdo]
悪知恵[わるぢえ;わるじえ(ik), warudie ; warujie (ik)] (n) craft; cunning; guile; serpentine wisdom [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
噛み付き亀;噛付亀[かみつきがめ;カミツキガメ, kamitsukigame ; kamitsukigame] (n) (uk) snapping turtle (Chelydra serpentina) [Add to Longdo]
冠鷲[かんむりわし;カンムリワシ, kanmuriwashi ; kanmuriwashi] (n) (uk) crested serpent eagle (Spilornis cheela) [Add to Longdo]
[へび(P);じゃ;くちなわ;へみ(ok), hebi (P); ja ; kuchinawa ; hemi (ok)] (n) (1) (じゃ is more associated with serpent and large snakes) snake; (2) serpent; large snake; (P) [Add to Longdo]
蛇の様[へびのよう, hebinoyou] (adj-na) snakelike; snaky; serpentine [Add to Longdo]
蛇遣い座[へびつかいざ, hebitsukaiza] (n) (constellation) Serpent Bearer; Ophiuchus [Add to Longdo]
蛇座[へびざ, hebiza] (n) (constellation) Serpent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serpent \Ser"pent\, n. [F., fr. L. serpens, -entis (sc. bestia),
   fr. serpens, p. pr. of serpere to creep; akin to Gr. ???,
   Skr. sarp, and perhaps to L. repere, E. reptile. Cf.
   {Herpes}.]
   1. (Zool.) Any reptile of the order Ophidia; a snake,
    especially a large snake. See Illust. under {Ophidia}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The serpents are mostly long and slender, and move
      partly by bending the body into undulations or folds
      and pressing them against objects, and partly by using
      the free edges of their ventral scales to cling to
      rough surfaces. Many species glide swiftly over the
      ground, some burrow in the earth, others live in trees.
      A few are entirely aquatic, and swim rapidly. See
      {Ophidia}, and {Fang}.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: A subtle, treacherous, malicious person.
    [1913 Webster]
 
   3. A species of firework having a serpentine motion as it
    passess through the air or along the ground.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.) The constellation Serpens.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) A bass wind instrument, of a loud and coarse tone,
    formerly much used in military bands, and sometimes
    introduced into the orchestra; -- so called from its form.
    [1913 Webster]
 
   {Pharaoh's serpent} (Chem.), mercuric sulphocyanate, a
    combustible white substance which in burning gives off a
    poisonous vapor and leaves a peculiar brown voluminous
    residue which is expelled in a serpentine from. It is
    employed as a scientific toy.
 
   {Serpent cucumber} (Bot.), the long, slender, serpentine
    fruit of the cucurbitaceous plant {Trichosanthes
    colubrina}; also, the plant itself.
 
   {Serpent eage} (Zool.), any one of several species of
    raptorial birds of the genera {Circaetus} and {Spilornis},
    which prey on serpents. They inhabit Africa, Southern
    Europe, and India. The European serpent eagle is
    {Circaetus Gallicus}.
 
   {Serpent eater}. (Zool.)
    (a) The secretary bird.
    (b) An Asiatic antelope; the markhoor.
 
   {Serpent fish} (Zool.), a fish ({Cepola rubescens}) with a
    long, thin, compressed body, and a band of red running
    lengthwise.
 
   {Serpent star} (Zool.), an ophiuran; a brittle star.
 
   {Serpent's tongue} (Paleon.), the fossil tooth of a shark; --
    so called from its resemblance to a tongue with its root.
    
 
   {Serpent withe} (Bot.), a West Indian climbing plant
    ({Aristolochia odoratissima}).
 
   {Tree serpent} (Zool.), any species of African serpents
    belonging to the family {Dendrophidae}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serpent \Ser"pent\, v. i. [imp. & p. p. {Serpented}; p. pr. &
   vb. n. {Serpenting}.]
   To wind like a serpent; to crook about; to meander. [R.] "The
   serpenting of the Thames." --Evelyn.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serpent \Ser"pent\, v. t.
   To wind; to encircle. [R.] --Evelyn.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serpent
   n 1: limbless scaly elongate reptile; some are venomous [syn:
      {snake}, {serpent}, {ophidian}]
   2: a firework that moves in serpentine manner when ignited
   3: an obsolete bass cornet; resembles a snake

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 serpent /sɛʀpɑ̃/ 
  serpent; snake

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top