Search result for

reptile

(46 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reptile-, *reptile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reptile[N] สัตว์เลื้อยคลาน
reptile[ADJ] ซึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reptile(เรพ'ไทล์,-ทิล) n. สัตว์เลื้อยคลาน,คนสารเลว, See also: reptiloid adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
reptile(n) สัตว์เลื้อยคลาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reptileสัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ผิวหนังมีลักษณะแข็งหรือเป็นเกล็ด  เช่น งู  จระเข้ เต่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reptile cultureการเพาะเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน [TU Subject Heading]
Reptilesสัตว์เลื้อยคลาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which is exactly what you need to do when it comes to Reptile Jack.ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องทำ เมือมันมาถึงเรื่องแจ็ค Nights in Rodanthe (2008)
You have a royal reptile wrangler?ที่วังนั่นมีสัตว์เลื้อยคลานไหม Princess Protection Program (2009)
Please tell me you got that bad-tempered reptile back in his box.ได้โปรด บอกฉันว่าสัตว์เลื้อยคลานนั้นกลับไปแล้ว กลับไปที่กล่อง Episode #3.1 (2009)
You're the blood-Sucking reptile behind this lawsuit.คุณมันเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานที่ชอบดูดเลือดอยู่เบื้องหลังการคดีความ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
We both know better. Okay, I made you this chart of all the poisonous reptiles and insects, what they look like, how to avoid them, and what to do if you get stung or bitten, so...เราทั้งคู่ต่างก็รู้ดี โอเค ผมได้ทำแผนผังนี้ สำหรับพิษทั้งหมด The Beginning in the End (2010)
A reptile has a small brain, but knows when to feel bad for doing something dumb.แม้ว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานจะมีสมองและหัวเล็ก แต่มันก็ยังรู้จักคิด Episode #1.8 (2010)
Thank you for nothing, you useless reptile.ขอบใจนะ ที่ไม่ให้ความร่วมมือ! How to Train Your Dragon (2010)
Reptiles got to stick together, right, my brother?- สัตว์เลื้อยคลาน Rango (2011)
They, they sometimes supplement their diets with smaller reptiles, which is why they have proto-lateral incisors.พวกมัน บางครั้งก็เพิ่มบางอย่าง ในเมนูของมัน แบบว่า สัตวเลื้อยคลานตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่มันมีฟันหน้าแบบกัดฉีก Genesis: Part 1 (2011)
They're not birds, Mr. Shannon. Reptiles.ซึ่งจะนำไปสู่ระยะที่สอง Instinct (2011)
I don't trust that reptile.ผมไม่เชื่อใจไอ้กะล่อนนั่นเลย Vs. (2011)
We have an elongate reptile-type creature.เราเจอ สัตว์ตัวยาว ๆ ประเภทเลื้อยคลาน Prometheus (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reptileBe timid with reptiles.
reptileCan't stand reptiles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื้อยคลาน[N] reptile, Syn. เสือกคลาน, Example: ในสวนสัตว์แห่งใหม่มีสัตว์เลื้อยคลานแสดงไว้หลายชนิด, Thai definition: เรียกสัตว์เลือดเย็นจำพวกที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม หายใจด้วยปอด
สัตว์เลื้อยคลาน[N] reptile, Syn. สัตว์เสือกคลาน, Count unit: ตัว, ชนิด, ประเภท, Thai definition: สัตว์จำพวกหนึ่งที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุมทั่วไป หายใจด้วยปอด ออกไข่บนบก ลูกอ่อนที่ฟักออกจากไข่มีรูปร่างเหมือนพ่อแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื้อยคลาน[n.] (leūaykhlān) EN: reptile   FR: reptile [m]
สัตว์เลื้อยคลาน[n.] (sat leūay khlān) EN: reptile ; lizard   FR: reptile [m] ; lézard [m]
ตะเข็บ[n.] (takep) EN: small nonpoisonous centipede-like reptile   

CMU English Pronouncing Dictionary
REPTILE    R EH1 P T AY0 L
REPTILES    R EH1 P T AY0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reptile    (n) (r e1 p t ai l)
reptiles    (n) (r e1 p t ai l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reptil {n} [zool.] | Reptilien {pl}reptile | reptiles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トカゲ目;蜥蜴目[トカゲもく(トカゲ目);とかげもく(蜥蜴目), tokage moku ( tokage me ); tokagemoku ( tokage me )] (n) (See 有鱗類) Squamata (order of scaled reptiles, sometimes esp. the Sauria or Lacertilia) [Add to Longdo]
昔蜥蜴[むかしとかげ;ムカシトカゲ, mukashitokage ; mukashitokage] (n) (uk) tuatara (primitive lizardlike reptile endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
単弓類[たんきゅうるい, tankyuurui] (n) synapsids (formerly used esp. in reference to the mammal-like reptiles) [Add to Longdo]
有鱗類[ゆうりんるい, yuurinrui] (n) (1) (See 蜥蜴目) Squamata (order of scaled reptiles); (2) (See 穿山甲) Pholidota (order of pangolins) [Add to Longdo]
哺乳類型爬虫類[ほにゅうるいがたはちゅうるい, honyuuruigatahachuurui] (n) (See 単弓類) mammal-like reptile [Add to Longdo]
爬虫[はちゅう, hachuu] (n) reptile [Add to Longdo]
爬虫類;は虫類[はちゅうるい, hachuurui] (n) reptiles [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爬虫[pá chóng, ㄆㄚˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] reptile (old or common word for 爬行動物|爬行动物) [Add to Longdo]
爬虫动物[pá chóng dòng wù, ㄆㄚˊ ㄔㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] reptile [Add to Longdo]
爬虫类[pá chóng lèi, ㄆㄚˊ ㄔㄨㄥˊ ㄌㄟˋ, / ] reptiles; also written 爬行類|爬行类 [Add to Longdo]
爬行动物[pá xíng dòng wù, ㄆㄚˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] reptile [Add to Longdo]
爬行类[pá xíng lèi, ㄆㄚˊ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄟˋ, / ] reptiles; also written 爬行動物|爬行动物 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reptile \Rep"tile\ (r?p"t?l;277), a. [F. reptile, L. reptilis,
   fr. repere, reptum, to creep; cf. Lith. reploti; perh. akin
   to L. serpere. Cf. {Serpent}.]
   1. Creeping; moving on the belly, or by means of small and
    short legs.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Groveling; low; vulgar; as, a reptile race or crew;
    reptile vices.
    [1913 Webster]
 
       There is also a false, reptile prudence, the result
       not of caution, but of fear.     --Burke.
    [1913 Webster]
 
       And dislodge their reptile souls
       From the bodies and forms of men.   --Coleridge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reptile \Rep"tile\, n.
   1. (Zool.) An animal that crawls, or moves on its belly, as
    snakes,, or by means of small, short legs, as lizards, and
    the like.
    [1913 Webster]
 
       An inadvertent step may crush the snail
       That crawls at evening in the public path;
       But he that has humanity, forewarned,
       Will tread aside, and let the reptile live.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) One of the Reptilia, or one of the Amphibia.
    [1913 Webster]
 
   Note: The amphibians were formerly classed with Reptilia, and
      are still popularly called reptiles, though much more
      closely allied to the fishes.
      [1913 Webster]
 
   3. A groveling or very mean person.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reptile
   n 1: any cold-blooded vertebrate of the class Reptilia including
      tortoises, turtles, snakes, lizards, alligators,
      crocodiles, and extinct forms [syn: {reptile}, {reptilian}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top