ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

see through

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -see through-, *see through*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
see through[PHRV] มองเห็นอีกด้านของบางสิ่ง, See also: มองผ่าน
see through[PHRV] เห็นหมด, See also: ดูจบ, Syn. hear through, sit out
see through[PHRV] ทำจนเสร็จ
see through[PHRV] ช่วยเหลือ, See also: ส่งเสริม
see through[PHRV] เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, See also: เข้าใจหมด, Syn. look through

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe you can see through walls.สงสัยนายจะมองทะลุกำแพงได้ว่ะ แต่ฉันทำไม่ได้ Night of the Living Dead (1990)
I thought this was something you had to see through to the end.ฉันคิดว่านั่นจะเป็นบางสิ่ง ที่เธอจะเห็นในตอนสุดท้าย Anastasia (1997)
- I can't see through the ash.- ฉันไม่สามารถดูผ่านเถ้า Dante's Peak (1997)
I can see through!ตัวฉันโปร่งใส! Spirited Away (2001)
So when you have these flashes, you can see through anything? People, objects?ตกลงเวลาที่ลูกตาพร่าขึ้นมา ลูกจะมองทะลุสิ่งของหรือคนได้งั้นหรือ? X-Ray (2001)
Sometimes I see through things. Other times, it's like an x-ray.บางครั้งผมก็มองเห็นทะลุสิ่งของ แต่บางครั้ง เห็นอย่างกับฟิลม์เอ็กซเรย์ครับ X-Ray (2001)
You guys, I can see through things. How do you control that?โธ่ พ่อ, แม่, ผมมองทะลุสิ่งของได้นะ จะไปควบคุมมันได้ยังไงกัน? X-Ray (2001)
You could see through my hand.นี่ลูกมองเห็นทะลุมือพ่อจริงๆ แล้ว X-Ray (2001)
It's too thick. I can't see through this.หมอกมันหนาเกินไป ผมมองไม่เห็นทางเลย The Fog (2005)
It was not because I was pretending, the truth is that you never see through me clearly.มันไม่ใช่เพาะว่าฉันกำลังแลก้งทำ ความจริงคือ นายไม่เคยมองฉันอย่างถ่องแท้ต่างหาก Princess Hours (2006)
To see through my b.S.ที่มองแล้วเห็น... ผม Out of the Past (2007)
It can see through everything.สามารถเหนทะลุทุกอย่าง Just Business (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
see throughAfter I cleaned the window, I could see through it clearly.
see throughI can't understand how your father managed to see through that man.
see throughI couldn't see through his lies.
see throughOne can't see through a brick wall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้เท่าทัน[V] see through someone's trick, See also: know someone's trick, Syn. รู้ทัน, Example: วิชากฎหมายสอนให้คนเราฉลาด รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนทุจริตมิจฉาชีพทั้งหลาย, Thai definition: รู้เท่าและรู้ทัน
รู้ทันเหตุการณ์[V] penetrate, See also: see through a trick, grasp, comprehend, suss out, work out, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
ตามทัน[V] see through a trick, See also: penetrate, Example: เธอจะตามทันคนร้อยเล่ห์อย่างเขาไปได้อีกนานแค่ไหน, Thai definition: รู้เท่าเทียมกับผู้อื่น
รู้เท่า[V] see through, See also: sense someone else's tricks, be perceptive, know what someone is up to, Syn. รู้ท่า, รู้ทัน, Thai definition: รู้เท่า, รู้จริงตามธรรมดา
รู้ที[V] see through somebody's tricks, See also: know what another is up to, become wise regarding a rival's or opponent's schemes or trick, Syn. รู้ท่า, รู้เท่า, รู้ทัน, รู้ชั้นเชิง, Ant. เสียที, เสียท่า
รู้ตื้นลึกหนาบาง[V] know thoroughly, See also: see through, know the secret of (the case), Syn. รู้ละเอียด, Example: หัวคะแนนต้องเป็นบุคคลที่กว้างขวาง มีสมัครพรรคพวก รู้จักคุ้นเคยกับคนท้องถิ่นมาก และรู้ตื้นลึกหนาบางของการเมืองในท้องถิ่นดี, Thai definition: รู้ความเป็นไปอย่างละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: see through a trick ; penetrate   

Japanese-English: EDICT Dictionary
看破[かんぱ, kanpa] (n,vs) penetration; see through; fathom; reading another's thoughts [Add to Longdo]
見果てる[みはてる, mihateru] (v1,vt) to see through to the finish; to be seen to the end [Add to Longdo]
見極める[みきわめる, mikiwameru] (v1,vt) to see through; to probe; to make sure of; (P) [Add to Longdo]
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate [Add to Longdo]
見透かす[みすかす, misukasu] (v5s,vt) to see through [Add to Longdo]
見破る(P);看破る[みやぶる, miyaburu] (v5r,vt) to see through another's thoughts; to have a sharp eye; to penetrate; to fathom; (P) [Add to Longdo]
見抜く[みぬく, minuku] (v5k,vt) to see through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 see through
   v 1: support financially through a period of time; "The
      scholarship saw me through college"; "This money will see
      me through next month"
   2: perceive the true nature of; "We could see through her
     apparent calm"
   3: remain with until completion; "I must see the job through"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top