ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rich man

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rich man-, *rich man*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you're a rich man. Why put up with it?แต่คุณก็เป็นคนรวย ทำไมต้องยอมด้วย Gandhi (1982)
The $12 I get for selling my blood? I'm a very rich man....แล้วผมก็เหลือแค่ 12 เหรียญ Punchline (1988)
They accused her of breaking her vow as a widow and running away to marry a rich man, who already had a wife, two concubines and other children.พวกเขากล่าวหาแม่ที่แหกกฎความเป็นแม่ม่าย... แล้วหนีไปแต่งงานกับเศรษฐี ผู้มีภรรยาอยู่แล้ว รวมทั้งภรรยาน้อยสองคน กับลูกๆอีกหลายคน The Joy Luck Club (1993)
So, anyway, this lawyer fella says to me, "Your brother died a rich man."ดังนั้นต่อไปนี้ทนายความหนุ่มพูดกับผมว่า "พี่ชายของคุณเสียชีวิตคนรวย". The Shawshank Redemption (1994)
I'll never be a rich man, but you'll always have my heart.ข้าไม่ร่ำรวย แต่ใจทั้งดวงมอบให้เจ้า The Man in the Iron Mask (1998)
The thing that says the rich man will sell you the rope to hand himself with if he think she can make a buck off it well I'm the rope.เหมือนคำพังเพยที่บอกว่า คนรวยจะขายแม้แต่เชือก ที่คุณเอาไปแขวนคอเขา ขอแค่ให้เขาคิดว่ายังหาเงินได้ก็พอ The Corporation (2003)
I want a rich man with a great future.ฉันต้องการผู้ชายรวยๆ แล้วก็มีอนาคต Everybody Has a Little Secret (2004)
Find me a rich manไปหาคนรวย ๆ ให้ฉันสิ Paris ei yeonin (2004)
Before, she had every rich man living inside her skirt.ก่อนหน้านี้ ผู้ชายรวยๆทั้งหลายก็อาศัยใต้กระโปรงเธอเหมือนกัน The King and the Clown (2005)
Because I'm a rich man who wanted to give something back.เพราะผมรวยและผมอยากจะให้อะไรกับประเทศบ้าง The Simpsons Movie (2007)
You're making him a rich man.จะทำให้เขากลายเป็นเศรษฐี Frost/Nixon (2008)
Journalism can not make you a rich man.นักหนังสือไม่ทำให้คุณรวย The American (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rich manHe appears a rich man.
rich manHe looked like a rich man.
rich manHe married his daughter to a rich man.
rich manHe told me how he had once been a rich man.
rich manHe worked for a rich man.
rich manIf he had taken my advice then, he would be a rich man now.
rich manIf he had worked harder, he might be a rich man now.
rich manIt is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.
rich manI was a rich man.
rich manJudging from his appearance, he must be a rich man.
rich manLand made him a rich man.
rich manMr Johnson is a rich man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อเลี้ยง[N] rich man, See also: wealthy man, man of wealth, Example: มีพ่อเลี้ยงนายทุนเจ้าของโรงเลื่อยมาขอสัมปทานตัดไม้ทางต้นห้วยขุนสีปัน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่มีฐานะดี
เจ้าขรัว[N] Chinese rich person, See also: rich man, wealthy man, man of wealth, Syn. เจ้าสัว, เจ๊สัว, เศรษฐี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มั่งมีมักหมายถึงเศรษฐีจีน
มหัทธนะ[N] wealthy man, See also: rich man, man of wealth, millionaire, Syn. คนรวย, คนมั่งมี, คนมั่งคั่ง, มหาเศรษฐี, ผู้มั่งมี, ผู้มั่งคั่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสี่ย[N] wealthy Chinese, See also: rich man, Syn. อาเสี่ย, Example: ตำรวจได้เข้าตรวจค้นไร่ของเสี่ยคนดังแห่งเมืองกาญจนบุรี เพื่อหาไม้เถื่อน, Thai definition: ชายร่ำรวย, ชายที่มีฐานะจับจ่ายเงินคล่อง
กุฎุมพี[N] rich man, See also: millionaire, wealthy (person), billionaire, Syn. เศรษฐี, Ant. ยาจก, Example: ในทศวรรษ 1940-1950 กุฎุมพีที่มีเชื้อสายจีนเหล่านี้ยังมีจำนวนน้อย และยังไม่ร่ำรวยมากนัก, Count unit: คน, Thai definition: คนมั่งมี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property   FR: personne riche [f]
เศรษฐี[n.] (sētthī) EN: rich man ; man of wealth ; millionaire   FR: millionnaire [m] ; nabab [m] ; personne fortunée [f]
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
富人[fù rén, ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ, ] rich man, #8,954 [Add to Longdo]
财主[cái zhǔ, ㄘㄞˊ ㄓㄨˇ, / ] rich man; moneybags, #36,151 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分限者[ぶげんじゃ;ぶげんしゃ, bugenja ; bugensha] (n) rich man; man of wealth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rich man
      n 1: a man who is wealthy [syn: {man of means}, {rich man},
           {wealthy man}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top