ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนมั่งมี

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนมั่งมี-, *คนมั่งมี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนมั่งมี[N] the rich, See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person, Syn. คนรวย, เศรษฐี, Ant. คนจน, คนยากจน, Example: คนมั่งมีไม่ควรจะเบียดเบียนคนจน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โภคิน, โภคีคนมั่งมี, คนมีสมบัติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Plenty sits still. Hunger is a wander."คนมั่งมีมักอยู่นิ่ง คนท้องกิ่วมักแสวงหา Catching Out (2008)
Mathias: Syd Pearson is a handful.ซิด เพียร์สันเป็นคนมั่งมี JJ (2010)
- Speak of the devil.เธอเป็นคนมั่งมีไม่ได้แน่ Poseidon (2011)
If you mistrust fancy people so much, why were you in such a hurry to trust her?ถ้าเจ้าไม่ไว้ใจคนมั่งมีถึงเพียงนั้น ทำไมถึงรีบไว้ใจนางถึงเพียงนั้น? Mhysa (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property   FR: personne riche [f]

English-Thai: Nontri Dictionary
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย
plutocrat(n) คนที่มีอำนาจ,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top