Search result for

millionaire

(59 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -millionaire-, *millionaire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
millionaire[N] เศรษฐี, See also: มหาเศรษฐี, ผู้มั่งคั่ง, คนรวย, Syn. billionaire
millionairess[N] เศรษฐีนี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
millionaire(มิลยะแนร์') n. เศรษฐีเงินล้าน,บุคคลที่รวยมาก., Syn. millionnaire
multimillionaire(มัลทิมิล'ยะแนรฺ') n. มหาเศรษฐี

English-Thai: Nontri Dictionary
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Millionairesเศรษฐี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is a war millionaire.เขาเป็นเศรษฐีสงคราม Idemo dalje (1982)
I'm sure I'll be back when I'm a millionaire, Gran.ฉันแน่ใจว่าฉันจะกลับมา เมื่อฉันเศรษฐี, Gran In the Name of the Father (1993)
Your Uncle Conrad and Aunt Ginny, were they millionaires?ลุงของคุณคอนราดและป้าจินนี่เป็นพวกเศรษฐี? Pulp Fiction (1994)
By the time Norton retires, I'll have made him a millionaire.ตามเวลาที่นอร์ตันเกษียณผมจะได้ทำให้เขาเป็นเศรษฐี The Shawshank Redemption (1994)
Oh, yes! You, too, can be a millionaire!กลิ่นบอกว่าคุณจะเป็นเศรษฐี Nothing to Lose (1997)
Like I told you, I go to America to be millionaire.ฉันไปอเมริกาเพื่อเป็นมหาเศรษฐี Titanic (1997)
We've all been raised on television to believe... ..that one day we'd be millionaires and movie gods and rock stars.กูต่างหาก มันรับเงินไปเท่าไหร่? เปล่า, ไม่ได้ซักแดง Fight Club (1999)
Boston millionaire Heyworth Windham.เศรษฐีชาวบอสตัน เฮย์เวิร์ธ วินดัม Legally Blonde (2001)
He goes, "Well, in theory, we're both millionaires, but in reality, we live with a bunch of whores."เขาพูดต่อวา " ตามทฤษฎีแล้ว เราทั้งคู่ต้องเป็นเศรษฐี แต่ในความเป็นจริง เรามีชีวิตอยู่ในกุล่มของคนหาเช้ากินค่ำ The Notebook (2004)
Danny always said he'd be a millionaire by 30.แดนนี่บอกเสมอว่า มันจะเป็นมหาเศรษฐีตอนอายุสามสิบ Open Water 2: Adrift (2006)
I told Michelle I was a millionaire.ฉันบอกมิเชลว่าเป็นมหาเศรษฐี Open Water 2: Adrift (2006)
He's an official millionaire due to the inheritance.เขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน และเขาเป็นผู้สือทอดที่เหมาะสมที่สุด A Millionaire's First Love (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
millionaireHe lives as if he were a millionaire.
millionaireHe made believe that he was a millionaire.
millionaireHe was born poor, but died a millionaire.
millionaireIt is said that he is a millionaire.
millionaireI wish I were a millionaire.
millionaireMrs. Thompson wants to conceal the fact that she is a millionaire.
millionaireNobody envied the old man, who was a millionaire.
millionaireThe man's statement to the pretty girl that he was a millionaire was all eye-wash.
millionaireThe millionaire began life as a poor boy.
millionaireThe millionaire insisted on acquiring the masterpiece no matter how much it cost.
millionaireThe millionaire intended to purchase the masterpiece regardless of cost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาเศรษฐี[N] millionaire, Ant. ยาจก, Example: คนบางคนถึงจะเป็นมหาเศรษฐี ก็ไม่มีความสุขเพราะใจไม่เป็นสุข, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีเงินมากมายมหาศาล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คนรวย[N] the rich, See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person, Syn. คนร่ำรวย, คนมั่งมี, Ant. คนจน, Example: ความแตกต่างระหว่างรายได้ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างในด้านต่างๆ ในสังคมได้
คนมั่งมี[N] the rich, See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person, Syn. คนรวย, เศรษฐี, Ant. คนจน, คนยากจน, Example: คนมั่งมีไม่ควรจะเบียดเบียนคนจน
เศรษฐี[N] millionaire, See also: rich man, wealthy man, Syn. คนรวย, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, Ant. คนจน, Example: ขณะนี้คนทั้งประเทศเดือดร้อนกันไปหมดตั้งแต่เศรษฐีจนถึงคนจนๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมาก, ผู้มีอันจะกิน, Notes: (สันสกฤต)
ธเนศวร[N] wealth lord, See also: millionaire, god of opulence, rich man, Syn. เจ้าแห่งทรัพย์, ธเนศ, คนมั่งมี, Count unit: องค์, Notes: (สันสกฤต)
กุฎุมพี[N] rich man, See also: millionaire, wealthy (person), billionaire, Syn. เศรษฐี, Ant. ยาจก, Example: ในทศวรรษ 1940-1950 กุฎุมพีที่มีเชื้อสายจีนเหล่านี้ยังมีจำนวนน้อย และยังไม่ร่ำรวยมากนัก, Count unit: คน, Thai definition: คนมั่งมี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาเศรษฐี[n.] (mahāsētthī) EN: multimillionaire ; millionaire   FR: milliardaire [m]
เศรษฐี[n.] (sētthī) EN: rich man ; man of wealth ; millionaire   FR: millionnaire [m] ; nabab [m] ; personne fortunée [f]
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier   

CMU English Pronouncing Dictionary
MILLIONAIRE    M IH2 L Y AH0 N EH1 R
MILLIONAIRES    M IH2 L Y AH0 N EH1 R Z
MILLIONAIRE'S    M IH2 L Y AH0 N EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
millionaire    (n) (m i2 l i@ n e@1 r)
millionaires    (n) (m i2 l i@ n e@1 z)
millionairess    (n) (m i2 l i@ n e@1 r i s)
millionairesses    (n) (m i2 l i@ n e@1 r i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Millionär {m} | Millionäre {pl}millionaire | millionaires [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミリオネア[, mirionea] (n) millionaire [Add to Longdo]
一夜大臣[いちやだいじん, ichiyadaijin] (n) overnight millionaire [Add to Longdo]
一夜大尽[いちやだいじん, ichiyadaijin] (n) overnight millionaire [Add to Longdo]
俄成金[にわかなりきん, niwakanarikin] (n) overnight millionaire [Add to Longdo]
俄分限[にわかぶんげん, niwakabungen] (n) mushroom millionaire [Add to Longdo]
金満家[きんまんか, kinmanka] (n) man of wealth; millionaire [Add to Longdo]
出来星[できぼし, dekiboshi] (n) upstart; mushroom millionaire [Add to Longdo]
千万長者[せんばんちょうじゃ, senbanchouja] (n) multimillionaire; billionaire [Add to Longdo]
大尽[だいじん, daijin] (n) rich person; millionaire; debauchee [Add to Longdo]
大富豪[だいふごう, daifugou] (n) (1) multi-millionaire; extremely rich person; (2) (See 大貧民) Japanese card game [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百万富翁[bǎi wàn fù wēng, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄈㄨˋ , / ] millionaire, #26,575 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Millionaire \Mil`lion*aire"\ (?; 277), n. [F. millionnaire.]
   One whose wealth is counted by millions of francs, dollars,
   or pounds; a very rich person; a person worth a million or
   more. [Written also {millionnaire}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 millionaire
   n 1: a person whose material wealth is valued at more than a
      million dollars

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top