ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in turn

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in turn-, *in turn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in turn(adv) เป็นลำดับ, See also: ตามลำดับ, Syn. alternately, by turns

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On Earth as it is in turn seven.บนโลกนี้ในโค้ง 7... Cool Runnings (1993)
These in turn fold space-time, consistent with Weyl tensor dynamics, until the space-time curvature becomes infinitely large and you produce a singularity.แล้วม้วนหวงเวลาในอากาศเข้าด้วยกัน -แล้วเราก็จะสร้างเอกภาพ Event Horizon (1997)
Fortune Apartment residents in turns have taken care of orphaned Yoo-yeon like their own child.Fortune Apartment residents in turns have taken care of orphaned Yoo-yeon like their own child. Apt. (2006)
Not too bad considering I got loose in turn three.ไม่แย่เท่าไหร่นะ ถ้าเทียบกับที่เสียการทรงตัวในรอบที่สาม The Boost Job (2010)
And, in turn Our small island --และในทางกลับกัน... ... เกาะเล็ก ๆ อย่างพวกเรา... The San Lorenzo Job (2010)
Hetty has been in contact with the CIA, who are in turn trying to tell the rebels.แฮตตี้ติดต่อกับซีไอเอ ที่พยายามส่งข่าวถึงพวกกบฏ ไม่ได้มีความรักต่อกันเท่าไหร่เลยนะ Deadline (2011)
It frequently manifests itself in the degradation of one's personal living environment, which in turn fuels the depression, which then worsens the living environment.มันจะแสดงอาการออกมาบ่อยๆ ในสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ ซึ่งในทางกลับกันจะเป็นการทำให้อาการซึมเศร้ารุนแรงขึ้น From Childhood's Hour (2011)
and in turn become an example...ในทางกลับกันมันก็จะกลายเป็นตัวอย่าง Protect the Boss (2011)
Offer them the kind of wisdom and knowledge that might affect the course of their life and in turn affect the course of history.เสนออิสระ และความรู้ต่างๆ แต่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกเขา และส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ End Times (2012)
These machines will in turn create new machines more intelligent than them, and so on and so on, until the very idea of being human, the very brain inside each of us, will become obsolete.และเครื่องจักรเหล่านี้จะสร้างเครื่องจักรใหม่ ที่อัจฉริยะกว่าตัวมัน เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งความคิด Event Horizon (2013)
There must be another one of your mom and me, 'cause I remember, we took it in turns to take the pictures.มันต้องมีอีกรูปที่เป็นภาพของพ่อกับแม่ เพราะพ่อจำได้ว่าวันนั้นเราผลัดกันถ่าย Flying Home (2014)
So we closed our eyes in turns for a bit until...เราหลับตาพักชั่วครู่ จนกระทั่ง... Risen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in turnAll the boys spoke each in turn.
in turnAll the boys spoke, each in turn.
in turnAll the boys spoke in turn.
in turnAll the villagers in turn saluted the priest.
in turnDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
in turnEach man stood up in turn and introduced himself.
in turnEach of us read the book in turn.
in turnEach student received his diploma in turn.
in turnGet on the bus in turn.
in turnHe who helps other, in turn shall be helped by them.
in turnHe who helps others, in turn shall be helped by them.
in turnI lied to him and he lied to me in turn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามลำดับ(adv) respectively, See also: in turn, in order, consecutively, Syn. เป็นลำดับ, Example: คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 และ 2 จนถึงหมายเลข 30 ตามลำดับ, Thai Definition: อย่างเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตำแหน่งตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเพิ่มยอดขาย[kān phoēm yøt khāi] (n) EN: increase in turnover ; sales increase
ตามลำดับ[tām lamdap] (adv) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively  FR: dans l'ordre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陆续[lù xù, ㄌㄨˋ ㄒㄩˋ, / ] in turn; successively; one after the other; bit by bit, #3,683 [Add to Longdo]
轮番[lún fān, ㄌㄨㄣˊ ㄈㄢ, / ] in turn; one after another, #17,525 [Add to Longdo]
轮次[lún cì, ㄌㄨㄣˊ ㄘˋ, / ] in turn; lap number (in a race), #62,041 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ところてん式に[ところてんしきに, tokorotenshikini] (adv) systematically; in turn [Add to Longdo]
スピンターン[supinta-n] (n) spin turn [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
回し飲み[まわしのみ, mawashinomi] (n, vs) drinking in turn from one cup [Add to Longdo]
回し読み[まわしよみ, mawashiyomi] (n) reading a book in turn [Add to Longdo]
回読[かいどく, kaidoku] (n, vs) read in turn; circulate a book (among friends) [Add to Longdo]
間に合っている[まにあっている, maniatteiru] (exp, v1) (1) (See 間に合う・2) to already have enough (phrase often used in turning down an offer); to already have what one needs; (2) to be on time [Add to Longdo]
互用[ごよう, goyou] (n) using together; using in turn [Add to Longdo]
後口;あと口[あとくち, atokuchi] (n) (1) aftertaste; (2) later (in line or in turn, etc.) [Add to Longdo]
次第に[しだいに, shidaini] (adv) (1) gradually (progress into a state); (2) in sequence; in order; in turn; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turn \Turn\ (t[^u]rn), n.
   1. The act of turning; movement or motion about, or as if
    about, a center or axis; revolution; as, the turn of a
    wheel.
    [1913 Webster]
 
   2. Change of direction, course, or tendency; different order,
    position, or aspect of affairs; alteration; vicissitude;
    as, the turn of the tide.
    [1913 Webster]
 
       At length his complaint took a favorable turn.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The turns and varieties of all passions. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Too well the turns of mortal chance I know. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. One of the successive portions of a course, or of a series
    of occurrences, reckoning from change to change; hence, a
    winding; a bend; a meander.
    [1913 Webster]
 
       And all its [the river's] thousand turns disclose.
       Some fresher beauty varying round.  --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. A circuitous walk, or a walk to and fro, ending where it
    began; a short walk; a stroll.
    [1913 Webster]
 
       Come, you and I must walk a turn together. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I will take a turn in your garden.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Successive course; opportunity enjoyed by alternation with
    another or with others, or in due order; due chance;
    alternate or incidental occasion; appropriate time.
    "Nobleness and bounty . . . had their turns in his [the
    king's] nature."
    [1913 Webster]
 
       His turn will come to laugh at you again. --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Every one has a fair turn to be as great as he
       pleases.               --Collier.
    [1913 Webster]
 
   6. Incidental or opportune deed or office; occasional act of
    kindness or malice; as, to do one an ill turn.
    [1913 Webster]
 
       Had I not done a friendes turn to thee? --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       thanks are half lost when good turns are delayed.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   7. Convenience; occasion; purpose; exigence; as, this will
    not serve his turn.
    [1913 Webster]
 
       I have enough to serve mine own turn. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Form; cast; shape; manner; fashion; -- used in a literal
    or figurative sense; hence, form of expression; mode of
    signifying; as, the turn of thought; a man of a sprightly
    turn in conversation.
    [1913 Webster]
 
       The turn of both his expressions and thoughts is
       unharmonious.             --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The Roman poets, in their description of a beautiful
       man, often mention the turn of his neck and arms.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. A change of condition; especially, a sudden or recurring
    symptom of illness, as a nervous shock, or fainting spell;
    as, a bad turn. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   10. A fall off the ladder at the gallows; a hanging; -- so
     called from the practice of causing the criminal to stand
     on a ladder which was turned over, so throwing him off,
     when the signal was given. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   11. A round of a rope or cord in order to secure it, as about
     a pin or a cleat.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mining) A pit sunk in some part of a drift.
     [1913 Webster]
 
   13. (Eng. Law) A court of record, held by the sheriff twice a
     year in every hundred within his county. --Blount.
     [1913 Webster]
 
   14. pl. (Med.) Monthly courses; menses. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
   15. (Mus.) An embellishment or grace (marked thus, ?),
     commonly consisting of the principal note, or that on
     which the turn is made, with the note above, and the
     semitone below, the note above being sounded first, the
     principal note next, and the semitone below last, the
     three being performed quickly, as a triplet preceding the
     marked note. The turn may be inverted so as to begin with
     the lower note, in which case the sign is either placed
     on end thus ?, or drawn thus ?.
     [1913 Webster]
 
   {By turns}.
     (a) One after another; alternately; in succession.
     (b) At intervals. "[They] feel by turns the bitter
       change." --Milton.
 
   {In turn}, in due order of succession.
 
   {To a turn}, exactly; perfectly; as, done to a turn; -- a
    phrase alluding to the practice of cooking on a revolving
    spit.
 
   {To take turns}, to alternate; to succeed one another in due
    order.
 
   {Turn and turn about}, by equal alternating periods of
    service or duty; by turns.
 
   {Turn bench}, a simple portable lathe, used on a bench by
    clock makers and watchmakers.
 
   {Turn buckle}. See {Turnbuckle}, in Vocabulary.
 
   {Turn cap}, a sort of chimney cap which turns round with the
    wind so as to present its opening to the leeward. --G.
    Francis.
 
   {Turn of life} (Med.), change of life. See under {Change}.
 
   {Turn screw}, a screw driver.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in turn
   adv 1: in proper order or sequence; "talked to each child in
       turn"; "the stable became in turn a chapel and then a
       movie theater" [syn: {successively}, {in turn}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top