ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regale

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regale-, *regale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regale[VT] ให้ความเพลิดเพลิน, See also: ทำให้สนุกสนาน, Syn. amuse, entertain
regale[VT] เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ, Syn. dine, feed
regale with[PHRV] เลี้ยงต้อนรับด้วย, See also: ต้อนรับด้วย, ทำให้เพลิดเพลิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regale(รีเกล') vt.,n. (การ) ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่,ทำให้ปีติยินดี,เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ,อาหารหรือเครื่องดื่มอันโอชะ,งานเลี้ยงใหญ่, See also: regalement n., Syn. delight,enchant,feast

English-Thai: Nontri Dictionary
regale(n) การป้อยอ,การเลี้ยงอาหาร,การให้ความเพลิดเพลิน
regale(vt) ป้อยอ,เลี้ยงอาหาร,ให้ความเพลิดเพลิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To regale our group with your heroic tale.เล่าความกล้าหาญให้พวกเราฟัง Titanic (1997)
Regale me.ทำให้ฉันสนุกสิ On Guard (2011)
So, Dr. Schultz, why don't you regale us with a tale of the circus.งั้น ดร.ชูลส์ ทำไมคุณถึงอยากจัดการแสดงแบบ ละครสัตว์ละ Django Unchained (2012)
Please, regale me with your brilliant plan.ได้โปรด บอกแผนดีเยี่ยม ของเธอที Delinquents (2013)
Let me know, and I'll get us a suite at the... fancy hotel that has suites, and you can regale me with stories while naked.บอกฉันด้วย แล้วฉันจะจัด ของตกแต่งให้ที่.. ที่โรงแรมแฟนซีที่มีของตกแต่งละกัน.. แล้วคุณค่อยมาจัดเต็มความเพลิดเพลิน แบบมีเรื่องราวให้ฉันตอนเปลือย Girl in the Flower Dress (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regaleThey regaled me on a Chinese banquet.

CMU English Pronouncing Dictionary
REGALED R IH0 G EY1 L D
REGALES R IH0 G EY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regale (v) rˈɪgˈɛɪl (r i1 g ei1 l)
regaled (v) rˈɪgˈɛɪld (r i1 g ei1 l d)
regales (v) rˈɪgˈɛɪlz (r i1 g ei1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
竜宮の使い[りゅうぐうのつかい;リュウグウノツカイ, ryuuguunotsukai ; ryuuguunotsukai] (n) (uk) king of herrings (Regalecus glesne); oarfish; ribbonfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regale \Re*ga"le\ (r?*g?"l?), n. [LL. regale, pl. regalia, fr.
   L. regalis: cf. F. r['e]gale. See {Regal}.]
   A prerogative of royalty. [R.] --Johnson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regale \Re*gale"\ (r?*g?l), v. t. [imp. & p. p. {Regaled}
   (-g?ld"); p. pr. & vb. n. {Regaling}.] [F. r['e]galer, Sp.
   regalar to regale, to caress, to melt, perhaps fr. L.
   regalare to thaw (cff. {Gelatin}), or cf. Sp. gala graceful,
   pleasing address, choicest part of a thing (cf. {Gala}), or
   most likely from OF. galer to rejoice, gale pleasure.]
   To enerta?n in a regal or sumptuous manner; to enrtertain
   with something that delights; to gratify; to refresh; as, to
   regale the taste, the eye, or the ear.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regale \Re*gale"\, v. i.
   To feast; t? fare sumtuously.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regale \Re*gale"\, n. [F. r['e]gal. See {Regale}, v. t.]
   A sumptuous repast; a banquet. --Johnson. Cowper.
   [1913 Webster]
 
      Two baked custards were produced as additions to the
      regale.                 --E. E. Hale.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regale
   v 1: provide with choice or abundant food or drink; "Don't worry
      about the expensive wine--I'm treating"; "She treated her
      houseguests with good food every night" [syn: {regale},
      {treat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top