ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idiosyncratic

IH2 D IY0 OW0 S IH2 N K R AE1 T IH0 K   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idiosyncratic-, *idiosyncratic*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The inhabitants of the region known as the Upper East Side have the most prosperous, yet idiosyncratic social systems on the planet.ผู้คนในย่านนี้รู้จักกันดีในชื่อ ดิอัพเพอร์อีสต์ไซด์ ร่ำรวยเป็นส่วนใหญ่ แต่นิสัยไม่ค่อยต่าง ระบอบสังคมบนดาวเคราะห์ดวงนี้ The Nanny Diaries (2007)
I FOUND VARIOUS IDIOSYNCRATIC WORDS,เนื้อหาในบลอกเขียนอย่างต่อเนื่องโดยคนละคนกัน Soul Mates (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
IDIOSYNCRATIC    IH2 D IY0 OW0 S IH2 N K R AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idiosyncratic    (j) ˌɪdɪəʳsɪŋkrˈætɪk (i2 d i@ s i ng k r a1 t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idiosyncratic \Id`i*o*syn*crat"ic\, Idiosyncratical
 \Id`i*o*syn*crat"ic*al\, a.
   Of peculiar temper or disposition; belonging to one's
   peculiar and individual character.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idiosyncratic
   adj 1: peculiar to the individual; "we all have our own
       idiosyncratic gestures"; "Michelangelo's highly
       idiosyncratic style of painting"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top