ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*prolific*

P R OW0 L IH1 F IH0 K   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prolific, -prolific-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prolific[ADJ] ที่มีลูกดก, Syn. productive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prolific(โพรลิฟ'ฟิค) adj. ออกลูกมาก,มีลูกมาก,แพร่หลาย,อุดมสมบูรณ์,มีผลมาก., See also: prolificacy n. prolifically ,prolificly adv., Syn. fruitful

English-Thai: Nontri Dictionary
prolific(adj) มีลูกดก,มีลูกมาก,อุดมสมบูรณ์,มีผลมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prolific-ลูกดก, -ผลดก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're very prolific.นายนะเจ๋งมาก Chuck Versus the American Hero (2010)
Prolific writer, crazy inventor.นักเขียนที่มีผลงานมาก นักประดิษฐ์บ๊องๆ Miss Mystic Falls (2010)
Our man here was a prolific journaler.นายคนนี้เป็นนักเขียนตัวยง ...A Thousand Words (2010)
You know, just so prolific.แบบว่าตูมตามเลยเชียวแหละ The Spanish Teacher (2012)
But the one thing that they had in common is they both crossed paths with the most prolific serial killer the BAU has ever seen.แต่มีสิ่งหนึ่งที่สองคนนี้มีเหมือนกัน คือทั้งคู่ได้ผ่านมาพบกับ สุดยอดของฆาตกรต่อเนื่อง ที่บีเอยูเคยพบ Profiling 101 (2012)
Is quite prolific.มีผลงานมาแล้วมากมาย The Freelancer (No. 145) (2013)
He is also our most prolific Lycan killer with over 40 confirmed kills.เขายังเป็นนักฆ่า ไลเคน ของเรา อุดมสมบูรณ์มากที่สุดที่มีมากกว่า 40 ฆ่าได้รับการยืนยัน Underworld: Blood Wars (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense

CMU English Pronouncing Dictionary
PROLIFIC P R OW0 L IH1 F IH0 K
PROLIFICALLY P R OW0 L IH1 F IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prolific (j) prˈəlˈɪfɪk (p r @1 l i1 f i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
张怡[Zhāng yí, ㄓㄤ ㄧˊ, / ] Zhang Yi (1608-1695), prolific author and poet spanning interregnum between Ming and Qing, #74,313 [Add to Longdo]
秦牧[Qín Mù, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ, ] Qin Mu (1919-1992), educator and prolific writer, #134,992 [Add to Longdo]
俞文豹[Yú Wén bào, ㄩˊ ㄨㄣˊ ㄅㄠˋ, ] Yu Wenbao (lived around 1240), prolific Song dynasty poet, #414,097 [Add to Longdo]
陈仁锡[Chén Rén xī, ㄔㄣˊ ㄖㄣˊ ㄒㄧ, / ] Chen Renxi (1581-1636), late Ming scholar and prolific author, #576,952 [Add to Longdo]
多产[duō chǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄢˇ, / ] prolific; fertile; high yield [Add to Longdo]
多育[duō yù, ㄉㄨㄛ ㄩˋ, ] prolific; bearing many offspring [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fruchtbarkeit {f}prolificness [Add to Longdo]
erfolgreich; zahlreich; üppig {adj}prolific [Add to Longdo]
fruchtbar; sehr produktiv {adj}prolific [Add to Longdo]
reichprolific [Add to Longdo]
reich {adv}prolifically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
害魚[がいぎょ, gaigyo] (n) harmful fish (e.g. non-native and prolific, etc.) [Add to Longdo]
多作[たさく, tasaku] (adj-na,adj-no) (1) prolific; productive; (vs) (2) to be prolific; to write prolifically [Add to Longdo]
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prolific \Pro*lif"ic\, a. [F. prolifique, fr. L. proles
   offspring (from pro for, forward + the root of alere to
   nourish) + facere to make. See {Adult}, {Old}, and {Fact}.]
   [1913 Webster]
   1. Having the quality of generating; producing young or
    fruit; generative; fruitful; productive; -- applied to
    plants producing fruit, animals producing young, etc.; --
    usually with the implied idea of frequent or numerous
    production; as, a prolific tree, female, and the like.
    [1913 Webster]
 
   2. Serving to produce; fruitful of results; active; as, a
    prolific brain; a controversy prolific of evil.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Proliferous.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top