Search result for

pone

(55 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pone-, *pone*
Possible hiragana form: ぽね
English-Thai: Longdo Dictionary
deponent(n ) ผู้ให้ถ้อยคำเป็นพยาน เช่น In ensuring that the deponent's evidence is recorded in full, the court or the examiner may permit it to be recorded on audiotape.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aponeurosis(แอพพะนิวโร'ซิส) n. (Pl. -ses) แผ่นกล้ามเนื้อยืดต่อที่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่น. -aponeurotic adj.
component(คัมโพ'เนินทฺ) n. ส่วนประกอบ,ส่วนเสริม adj. เป็นส่วนประกอบ, See also: componential,componental adj., Syn. ingredient,constituent
depone(ดีโพน') vt.,vi. เป็นพยาน
deponentadj. เกี่ยวกับคำกริยาผิดรูป
exponent(อิคซฺโพ'เนินทฺ) n. ผู้อธิบาย,ผู้ชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,ตัวแทน,แบบฉบับ,สัญลักษณ์,ผู้สนับสนุน,เลขกำลังที่อยู่เหนือสัญลักษณ์, Syn. spokeswoman
exponential(เอคซฺโพเนน'เชิล) adj. เกี่ยวกับเลขกำลังที่อยู่เหนือสัญลักษณ์
nipponese(นิพ'พอนีซ,นิพอนนีส') n.,adj. เกี่ยวกับญี่ปุ่น,ชาวญี่ปุ่น pl. Nipponese
opponency(อะโพ'เนินซี) n. การขัดขวาง,การต่อต้าน,การทำให้อุดตัน,ความเป็นศัตรู, Syn. opposition
opponent(อะโพ'เนินทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,คู่ปรปักษ์,คู่แข่ง,ฝ่ายตรงกันข้าม. adj. ขัดขวาง,เป็นปรปักษ์,เป็นฝ่ายตรงข้าม, Syn. antagonist
postpone(โพสทฺโพน') vt. เลื่อน,เลื่อนไป,เลื่อนเวลา,ยึดเวลา,ถ่วงเวลา,จัดไว้ในตำแหน่งรอง., See also: postponable adj. postponement n. postponer n., Syn. defer

English-Thai: Nontri Dictionary
component(adj) ที่เป็นส่วนประกอบ,ที่เป็นส่วนเสริม
component(n) ส่วนประกอบ,ส่วนเสริม
exponent(n) ผู้ชี้แจง,ผู้อธิบาย,ตัวแทน,แบบอย่าง,แบบฉบับ,สัญลักษณ์
opponent(n) ฝ่ายตรงข้าม,คู่แข่ง,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้
postpone(vt) ยืดเวลา,เลื่อนกำหนด,ถ่วงเวลา
postponement(n) การยืดเวลา,การเลื่อนกำหนด,การถ่วงเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'm going to ponerfácil.เออ ไม่ต้องสนเรื่องรักชาติก็ได้ Push (2009)
Vento Ponente.และมันได้ถูกขโมย. อาจใดก็ได้ วาติกันผนัง. Angels & Demons (2009)
I'll drop you two at Ponemah Terminal.ฉันจะวางคุณสอง โพนมา ร์ มินัล Star Wars: The Force Awakens (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down/up ; put off ; postpone ; retard ; delay   FR: ralentir ; retarder ; postposer
ชิ้นส่วน[n.] (chinsuan) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment   FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
เจ้าตำรับ[n.] (jao tamrap) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent   FR: pionnier [m] ; précurseur [m]
การชะลอ[n.] (kān chalø) EN: delay ; postponement ; deferring ; procrastination ; retardation   
การเลื่อนออกไป[n. exp.] (kān leūoen øk pai) EN: adjournment ; postponement   
การยืดเวลา[n. exp.] (kān yeūt wēlā) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension   
การยกกำลัง[n.] (kān yok kamlang) EN: exponentiation   FR: élévation à la puissance[f] ; exponentiation [f]
ข้าศึก[n.] (khāseuk) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent   FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; fighter ; opposition   FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m]
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival   FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pone    (n) (p ou1 n)
pones    (n) (p ou1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
がぶり寄り[がぶりより, gaburiyori] (n) pushing the opponent with the torso (sumo) [Add to Longdo]
がぶる[, gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo) [Add to Longdo]
はず押し;筈押し[はずおし, hazuoshi] (n) pushing up with hands under opponent's armpits (sumo); armpit push [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] (n) {comp} truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses [Add to Longdo]
アディポネクチン[, adeiponekuchin] (n) adiponectin [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] (n) {comp} address component [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]
シスコン[しすこん, shisukon] system component (abbr) [Add to Longdo]
システムコンポ[しすてむこんぽ, shisutemukonpo] system component (abbr) [Add to Longdo]
パス名の構成要素[ぱすめいのこうせいようそ, pasumeinokouseiyouso] pathname component [Add to Longdo]
外部コンポーネント[がいぶコンポーネント, gaibu konpo-nento] external component [Add to Longdo]
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components [Add to Longdo]
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components [Add to Longdo]
基本構成部品[きほんこうせいぶひん, kihonkouseibuhin] basic component [Add to Longdo]
鏡面反射指数[きょうめんはんしゃしすう, kyoumenhanshashisuu] specular exponent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pone \Pone\ (p[=o]n), n. [Of Amer. Indian origin.]
   A kind of johnnycake. [Written also {paune}.] [Southern U.
   S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pone \Po"ne\ (p[=o]"n[=e]), n. [L. pone, imper. of ponere to
   place.]
   1.
    (a) An original writ, now superseded by the writ of
      certiorari, for removing a case from an inferior court
      into the Court of Exchequer.
    (b) An obsolete writ to enforce appearance in court by
      attaching goods or requiring securities.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (pron. p[=o]n) (Card Playing) The player who cuts the
    cards, being usually the player on the dealer's right.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pone
   n 1: cornbread often made without milk or eggs and baked or
      fried (southern) [syn: {cornpone}, {pone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top