ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deponent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deponent-, *deponent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
deponent(n) ผู้ให้ถ้อยคำเป็นพยาน เช่น In ensuring that the deponent's evidence is recorded in full, the court or the examiner may permit it to be recorded on audiotape.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deponentadj. เกี่ยวกับคำกริยาผิดรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deponentผู้ให้การเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deponent(n) ผู้ให้ถ้อยคำ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deponent (n) dˈɪpˈounənt (d i1 p ou1 n @ n t)
deponents (n) dˈɪpˈounənts (d i1 p ou1 n @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
供述者[きょうじゅつしゃ, kyoujutsusha] (n) deponent; testifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deponent \De*po"nent\, n. [L. deponenes, -entis, laying down.
   See {Depone}, v. t.]
   1. (Law) One who deposes or testifies under oath; one who
    gives evidence; usually, one who testifies in writing.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gr. & Lat. Gram.) A deponent verb.
 
   Syn: {Deponent}, {Affiant}.
 
   Usage: These are legal terms describing a person who makes a
      written declaration under oath, with a view to
      establish certain facts. An affiant is one who makes
      an affidavit, or declaration under oath, in order to
      establish the truth of what he says. A deponenet is
      one who makes a deposition, or gives written testimony
      under oath, to be used in the trial of some case
      before a court of justice. See under {Deposition}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deponent \De*po"nent\, a. [L. deponens, -entis, laying down (its
   proper passive meaning), p. pr. of deponere: cf. F.
   d['e]ponent. See {Depone}.] (Gram.)
   Having a passive form with an active meaning, as certain
   latin and Greek verbs.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deponent
   n 1: a person who testifies or gives a deposition [syn:
      {testifier}, {deponent}, {deposer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top