Search result for

scenic

(42 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scenic-, *scenic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scenic[ADJ] น่าดึงดูดใจ, See also: สวยงามอย่างธรรมชาติ, Syn. beautiful, spectacular
scenic[ADJ] เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ, See also: เกี่ยวกับทัศนียภาพ, มีทิวทัศน์สวยงาม, มีฉากดึงดูดใจ
scenic[ADJ] เกี่ยวกับฉาก
scenical[ADJ] เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ
scenically[ADV] เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scenic(ซี'นิค,เซน'นิค) adj. เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ,เกี่ยวกับทัศนียภาพ,มีทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือดึงดูดใจ,มีฉากที่สวยงามหรือดึงดูดใจ,เกี่ยวกับฉาก, Syn. picturesque,pictorial

English-Thai: Nontri Dictionary
scenic(adj) เกี่ยวกับวิว,เกี่ยวกับละคร,เกี่ยวกับทัศนียภาพ,เกี่ยวกับฉาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
THEY'RE SCENIC PLACES IN THE CITY.เป็นรูปที่ต่างๆในเมือง Zoe's Reprise (2009)
What say we take the scenic route?นายจะว่าไง ถ้าเราจะขับรถชมวิวกันหน่อย Road Kill (2009)
How come every time you say that, we end up in a three-hour scenic tour in the middle of nowhere?ทุกครั้งที่แกบอกยังงี้ ต้องมาเสียเวลาสามชั่วโมง กับที่ใหนก็ไม่รู้ Carriers (2009)
Did you just take the scenic route to calling me dumb?คุณกำลังทำท่าทีเหมือนกับว่าฉัน เป็นคนโง่เสียกระนั้นรึ? This Is Why We Stay (2010)
And now our first performance of the evening... from Westvale High in scenic Fort Wayne, Indiana...Ѕáͧѹ ҡ ..ʵ , Թ¹ Journey to Regionals (2010)
In the cooler but no less scenic city of Geneva, Switzerland, researchers are peering through the most advanced scientific microscope in human history -- the LHC, or Large Hadron Collider.ที่จะผูกทุกอย่างร่วมกัน ศูนย์กลางของการ กระทำในการล่าฮิกส์ เป็นครึ่งหนึ่งทั่วโลกจาก ชายหาดของการ์เร็ต Is There a Creator? (2010)
Hey, fuckwad, are you taking the scenic route?เฮ้ พี่เบื้อก ยังมาไม่ถึงอีกเหรอ Everything Is Illumenated (2010)
And it's in a scenic area.และมันอยู่ในพื้นที่ในเรื่อง Trollhunter (2010)
-Take the scenic route?ไปดูข้างนอกดิ? The Town (2010)
We have a lovely downtown, a scenic port, and the Gulf stream brings in the finest fishing on the east coast.ใช่ เรามีเมืองที่น่ารัก มีท่าเรือที่สวยงาม และกระแสน้ำอุ่น ที่นำมาซึ่งฝูงปลา บนชายฝั่งด้านตะวันออก Love Machine (2011)
In Jeju there is a scenic spot for seeing the sunrise sometimesในเกาะเชจู จะมีจุดชมพระอาทิตย์ตก Episode #1.2 (2011)
- Scenic. - How's life in Mystic Falls without any hybrids?งดงาม ในมิสติคฟอลเป็นไงบ้างล่ะ The Ties That Bind (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scenicJapan is famous for her scenic beauty.
scenicKyoto is internationally famous for its scenic beauty.
scenicOn his tour of Italy, he visited several cities which are famous for their scenic beauty, for instance, Naples and Florence.
scenicSwitzerland is famous for its scenic beauty.
scenicThe place is famous for its scenic beauty.
scenicThey admired the scenic view from the hill.
scenicWe went for a scenic drive as far as Lake Superior.

CMU English Pronouncing Dictionary
SCENIC    S IY1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scenic    (j) (s ii1 n i k)
scenically    (a) (s ii1 n i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカイライン[, sukairain] (n) (1) skyline; (2) scenic mountain road; (P) [Add to Longdo]
形勝[けいしょう, keishou] (n) scenic beauty [Add to Longdo]
[けい, kei] (n) (1) vista; view; scene; scenic view; (suf,ctr) (2) counter for scenes (in a play) [Add to Longdo]
景勝の地[けいしょうのち, keishounochi] (n) place of scenic beauty [Add to Longdo]
山紫水明[さんしすいめい, sanshisuimei] (n) scenic beauty [Add to Longdo]
山容水態[さんようすいたい, sanyousuitai] (n) scenic beauty of mountains and streams; fresh and clear beauty of nature's splendor [Add to Longdo]
史跡名勝天然記念物[しせきめいしょうてんねんきねんぶつ, shisekimeishoutennenkinenbutsu] (n) historic sites, places of scenic beauty and natural monuments [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n) (1) win; victory; (2) beautiful scenery; scenic spot; (suf,ctr) (3) (ant [Add to Longdo]
勝景[しょうけい, shoukei] (n) scenic view [Add to Longdo]
勝地[しょうち, shouchi] (n) beauty spot; scenic spot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
湖光山色[hú guāng shān sè, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄤ ㄕㄢ ㄙㄜˋ, ] scenic lakes and mountain (成语 saw); beautiful lake and mountain landscape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scenic \Scen"ic\, Scenical \Scen"ic*al\, a. [L. scaenicus,
   scenicus, Gr. ?: cf. F. sc['e]nique. See {Scene}.]
   Of or pertaining to scenery; of the nature of scenery;
   theatrical.
   [1913 Webster]
 
      All these situations communicate a scenical animation
      to the wild romance, if treated dramatically. --De
                          Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scenic
   adj 1: used of locations; having beautiful natural scenery;
       "scenic drives"
   2: of or relating to the stage or stage scenery; "scenic design"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top