ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

photosynthesis

F OW2 T OW0 S IH1 N TH AH0 S AH0 S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -photosynthesis-, *photosynthesis*, photosynthesi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
photosynthesis[N] การสังเคราะห์แสง, See also: กระบวนการสังเคราะห์แสง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
photosynthesis(โฟโทซิน'ธิซิส) n. กระบวนการที่พืชสร้างคาร์โบไฮเดรตโดยรวมกันกับคาร์บอนไดอ๊อคไซด์และน้ำเมื่อมีแสงกับคลอ-โรฟิลล์., See also: photosynthetic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
photosynthesisการสังเคราะห์ด้วยแสง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
photosynthesisการสังเคราะห์ด้วยแสง, การสังเคราะห์แสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photosynthesisการสังเคราะห์แสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photosynthesisการสังเคราะห์แสง [TU Subject Heading]
Photosynthesis การสังเคราะห์ด้วยแสง
การสังเคราะห์สารอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์โบไฮเดรตจากคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำและเกลืออนินทรีย์ โดยใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน [สิ่งแวดล้อม]
photosynthesisกระบวนการสังเคราะห์ แสง [อุตุนิยมวิทยา]
photosynthesisการสังเคราะห์ด้วยแสง, กระบวนการสร้างอาหารของสิ่งมีชีวิตที่มีคลอดโรฟิลล์  เช่น พืชสีเขียวและโพรทิสต์บางชนิดโดยใช้น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบและมีคลอโรฟิลล์กับพลังงานแสงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผลที่ได้ก็คือ คาร์โบไฮเดรตและแก๊สออกซิเจน กระบวนการนี้แสดงได้โดยสมการ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What would you like... a treatise on photosynthesis and its effect on fourth-generation computers?ตำราในการสังเคราะห์แสง และผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์รุ่นที่สี่? Sex Trek: Charly XXX (2007)
I thought photosynthesis had something to do with cameras.ผมคิดว่าการสังเคราะห์แสง มีปฎิกิริยากับกล้องถ่ายภาพ Friends, Lies, and Videotape (2011)
Quantum effects have recently been shown to control several important biological processes, from bird navigation to photosynthesis to the human sense of smell.ผลกระทบควอนตัมเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับ การแสดง ในการควบคุมกระบวนการทาง ชีวภาพที่สำคัญหลายอย่าง, จากการนำนกสังเคราะห์ Is There Life After Death? (2011)
- I must've left it in there from when we were learning about photosynthesis.-ผมคงลืมมันไว้ในนั้น ตอนที่เรากำลังเรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
We understand on a chemical level how photosynthesis works.เราเข้าใจในระดับสารเคมี วิธีการสังเคราะห์งาน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
But if we could figure out the trade secrets of photosynthesis, every of other source of energy we depend on today... coal, oil, natural gas... would become obsolete.แต่ถ้าเราสามารถคิดออก ความลับทางการค้า ของการสังเคราะห์, ทุกแหล่งพลังงานอื่น ๆ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Photosynthesis is the ultimate green power.การสังเคราะห์แสงเป็น สุดยอดพลังงานสีเขียว Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Artificial photosynthesis on a big enough scale could reduce the greenhouse effect that's driving climate change in a dangerous direction.การสังเคราะห์แสง ประดิษฐ์ในระดับใหญ่พอ สามารถลดการเกิด ภาวะเรือนกระจก ที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศในทิศทางที่เป็นอันตราย Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Since there's no sunlight down here, there's no photosynthesis.เนื่องจากมีแสงแดดไม่ลงที่นี่ มีการสังเคราะห์แสงไม่มี The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสังเคราะห์ด้วยแสง[n. exp.] (kān sangkhrǿ dūay saēng) EN: photosynthesis   FR: photosynthèse [f]
สังเคราะท์แสง[n.] (sangkhrǿ saēng) EN: photosynthesis   FR: photosynthèse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHOTOSYNTHESIS    F OW2 T OW0 S IH1 N TH AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
photosynthesis    (n) fˌoutousˈɪnθəsɪs (f ou2 t ou s i1 n th @ s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光合作用[guāng hé zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] photosynthesis, #32,455 [Add to Longdo]
光合[guāng hé, ㄍㄨㄤ ㄏㄜˊ, ] photosynthesis [Add to Longdo]
光能合成[guāng néng hé chéng, ㄍㄨㄤ ㄋㄥˊ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, ] photosynthesis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホトシンセシス[, hotoshinseshisu] (n) photosynthesis [Add to Longdo]
光合成[こうごうせい, kougousei] (n) photosynthesis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Photosynthesis \Pho`to*syn"the*sis\, n. (Plant Physiol.)
   The process of constructive metabolism in which green plants
   utilize the energy of sunlight to manufacture carbohydrates
   from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll.
   It was formerly called {assimilation}, but this is now
   commonly used as in animal physiology. --
   {Pho`to*syn*thet"ic}, a. -- {Pho`to*syn*thet"ic*al*ly}, adv.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: In green plants water is absorbed by the roots and
      carried to the leaves by the xylem, and carbon dioxide
      is obtained from air that enters the leaves through the
      stomata and diffuses to the cells containing
      chlorophyll. The green pigment chlorophyll is uniquely
      capable of converting the active energy of light into a
      latent form that can be stored (in food) and used when
      needed.
      The initial process in photosynthesis is the
      decomposition of water (H2O) into oxygen, which is
      released, and hydrogen; direct light is required for
      this process. The hydrogen and the carbon and oxygen of
      carbon dioxide (CO2) are then converted into a series
      of increasingly complex compounds that result finally
      in a stable organic compound, glucose (C6H12O6 ), and
      water. This phase of photosynthesis utilizes stored
      energy and therefore can proceed in the dark. The
      simplified equation used to represent this overall
      process is 6CO2+12H2O+energy=C6H12O6+6O2+6H2 O. In
      general, the results of this process are the reverse of
      those in respiration, in which carbohydrates are
      oxidized to release energy, with the production of
      carbon dioxide and water.
      The intermediary reactions before glucose is formed
      involve several enzymes, which react with the coenzyme
      ATP (see adenosine triphosphate ) to produce various
      molecules. Studies using radioactive carbon have
      indicated that among the intermediate products are
      three-carbon molecules from which acids and amino
      acids, as well as glucose, are derived.
      --http://www.infoplease.com/ce6/sci/A0860378.html
 
   Note: The role of chlorophyll
      Chlorophyll contains a hydrophyllic head group and a
      hydrophobic tail region. A magnesium atom is held in
      the center of a cyclic, conjugated double bond
      porphyrin ring which is responsible for absorbing red
      light. (There also is an absorption band in the blue.
      Thus red and blue are absorbed and green passes
      through, giving plants a characteristic green color.)
      Light is absorbed by antenna chlorophyll molecules,
      then transferred to the reaction center chlorophylls.
      Some hundreds of antenna chlorophyll molecules transfer
      energy to a reaction center, with transfer times of
      about 10-10 sec from the edge of the unit to the
      center.
      The energy from light is used to pump H+ ions from the
      stroma into the thylakoid space and to reduce NADP+ to
      NADPH. Flow of H+ back into the stroma releases energy
      which is used to phosphorylate ADP to ATP. The
      chemiosmotic coupling is working here in a similar way
      to the mechanism of ATP generation used in
      mitochondria.
      Carbon Fixation Carbon fixation is catalyzed by
      ribulose bisphosphate carboxylase (RuBP carboxylase),
      the world's most abundent enzyme.
      The
 
   { Calvin cycle} combines three carbon dioxide molecules into
    one molecule of three carbon glyceraldehyde 3-phosphate.
    Some plants, particularly many which live in hot, dry
    climates, have a mechanism for storing carbon dioxide by
    combining it with a three carbon molecule to form a four
    carbon molecule. This pathway is known as the C4 or
    Hatch-Slack pathway.
 
    --http://fig.cox.miami.edu/Faculty/Tom/bil255/bil255sum98/17_photo.html
    [PJC] Phototaxis

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 photosynthesis
   n 1: synthesis of compounds with the aid of radiant energy
      (especially in plants)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top