ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in the red

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in the red-, *in the red*, in the r, in the re
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in the red[IDM] เป็นหนี้สิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll be waiting for all of you in the red room.ฉันจะรอ ทุกๆคนที่ห้องสีแดง. Suspiria (1977)
The second-year class in the red room.ที่ห้องเรียนชั้นปีสอง ห้องสีแดง. Suspiria (1977)
There is no stopping in the red zone.ไม่มีการหยุดในเขตสีแดง Airplane! (1980)
There is no stopping in the red zone.ไม่มีการหยุดในเขตสีแดง Airplane! (1980)
There is no stopping in the red zone.ไม่มีการหยุดในเขตสีแดง Airplane! (1980)
There is no stopping in the red zone.ไม่มีการหยุดในเขตสีแดง Airplane! (1980)
There's no stopping in the red zone.ไม่มีการหยุดในเขตสีแดง Airplane! (1980)
See that girl over there in the red?ผมสัญญา Big (1988)
But you were in the red Ford Cortina.แต่เธอคือ ใน Cortina ฟอร์ดสีแดง In the Name of the Father (1993)
Right now, I'm a fuckin' race car, and you got me in the red.ตอนนี้ฉันไอ้รถแข่งและคุณมีฉันในสีแดง Pulp Fiction (1994)
I'll take the ones in the red box.ฉันเอาอันนั้น กล่องสีแดง Crash (2004)
Yeah, you in the red!ใช่คุณในสีแดง! Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in the redOperate in the red.
in the redOur family budget is in the red.
in the redThe ABC company is in the red again.
in the redThe business is in the red.
in the redThe company was in the red and went under.
in the redThe future of our company is at stake. We have been heavily in the red for the last couple of years.
in the redThe U.S. is deep in the red.
in the redThey were deep in the red and closed up shop.
in the redWe had to sell the building because for years we operated it in the red.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดลบ[v. exp.] (titlop) EN: be in deficit to the amount of ; be on the debit side ; be in the red ; be short of ; lack ; overspend   FR: être endetté ; être déficitaire ; être dans le rouge
แย่[v.] (yaē) EN: suffer hardship ; be in straitened circumstances ; be in the soup ; be down and out ; be in a bad way ; bear the brunt ; be in the red   

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤字額[あかじがく, akajigaku] (n) losses; deficit; amount in the red [Add to Longdo]
赤字体質[あかじたいしつ, akajitaishitsu] (n) disposition to operate in the red; tendency to have chronic deficits [Add to Longdo]
赤字法人[あかじほうじん, akajihoujin] (n) loss-making business; company operating in the red [Add to Longdo]
泥水稼業[どろみずかぎょう, doromizukagyou] (n) making a living in the red-light district [Add to Longdo]
洒落本[しゃれぼん, sharebon] (n) type of book popular in the Edo period about life in the red life districts [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top