Search result for

penitent

(45 entries)
(0.066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penitent-, *penitent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penitent[ADJ] ซึ่งสำนึกผิด, See also: ซึ่งเสียใจต่อการกระทำผิด, ซึ่งรู้สึกผิด, Syn. regretful, rueful, sorry, Ant. unregretful, unpenitent
penitent[N] ผู้ที่สำนึกผิด
penitentiary[N] สถานดัดสันดาน, See also: คุก, Syn. prison, penal institution, cloister jail, confined place
penitentiary[ADJ] เกี่ยวกับการดัดสันดาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penitent(เพน'นิเทินทฺ) adj. สำนึกผิด n. ผู้สำนึกผิด,ผู้สารภาพบาป., See also: penitently, Syn. contrite
penitentiary(เพนนิเทน'เชียรี) n. สถานที่ดัด
impenitent(อิมเพน' นิเทินทฺ) adj. ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, ไม่ยอม., See also: impenitence, impenitency, impenitentness n. impenitently adv., Syn. remorseless

English-Thai: Nontri Dictionary
penitent(adj) ซึ่งรู้สึกผิด,ซึ่งสำนึกผิด,ซึ่งสารภาพผิด
penitentiary(adj) ที่รับผิด,ซึ่งรู้สึกผิด,เกี่ยวกับการกักขัง
penitentiary(n) ที่กักขัง,สถานดัดสันดาน
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penitentiaryทัณฑสถาน, เรือนจำ [ดู prison] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penitentiaryทัณฑสถาน, เรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Terminal Island Penitentiary hosts 3 days of the ultimate of Auto Carnage.การแข่งรถสุดอมหิตตลอด3วัน จากสถานราชทัณฑ์เกาะเทอร์มินัล Death Race (2008)
The exact penitentiary where they're being held is undisclosed.คุกที่พวกมันถูกคุมตัวอยู่จะต้องรุ้ให้ได้ Breaking and Entering (2008)
As it turns out, men who have escaped not one, but two penitentiaries, are considered a bit of a flight risk.ที่สุดแล้ว มีชายผู้ซึ่งหนีออกมา ไม่ใช่แค่หนึ่ง แต่หนีมาสองคุก จะถูกพิจารณาเรื่องความเสี่ยงต่อการหลบหนี Breaking and Entering (2008)
I only know what-what I read in the papers and... three days ago, there were 105 inmates in the supermax wing of the U.S. Penitentiary in Livingston, Texas, where the brothers were allegedly sent.ฉันรู้แค่ที่ฉันอ่านจากหนังสือพิมพ์ และ . . 3 วันก่อน มี นักโทษ 105คน Breaking and Entering (2008)
You've broken out of two penitentiaries.นายแหกคุกออกมาตั้ง 2 ที่ Scylla (2008)
Locked up in some penitentiary.ที่ถูกขังอยู่ในสถานดัดสันดาน The Price (2008)
Did you order the escape from Sona penitentiary?คุณเคยบงการการแหกคุก ที่คุกโซน่าแห่งนี้หรือไม่ ? Boxed In (2008)
you being held here today... suspected of aiding an escape of a convicted murder from a maximum security penitentiary.ที่เธอถูกจับมาวันนี้ เพราะถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด Nพานักโทษประหารแหกคุก.. จากคุกที่มีความปลอดภัยสูงสุด.. Gamer (2009)
Now, as you may know, Sara Tancredi was arrested recently, and is currently being house at the Miami Dade State Penitentiary.เอาล่ะ อย่างที่คุณรู้ ซาร่า เทนเครดี้ ถูกจับเมื่อเร็วๆนี้ และตอนนี้อยู่ที่ เรือนจำไมอามี่ เด็ด Prison Break: The Final Break (2009)
Did you smuggle the guns into Indiana State Penitentiary for the big break of September 26th?คุณลักลอบเอาปืนเข้าเรือนจำอินเดียน่า เพื่อแหกคุกเมื่อวันที่ 26 กันยา Public Enemies (2009)
And they sentenced me to 10 years in the state penitentiary for a $50 theft.และพวกเขาก็ส่งผมไปติดคุกซะ 10ปี ข้อหาใหญ่ปล้นเงิน 50เหรียญ Public Enemies (2009)
Only Indiana State Penitentiary in Michigan City can guarantee Dillinger will not escape.มีแต่เรือนจำรัฐอินเดียน่า ในมิชิแกนซิตี้ ที่สามารถการันตีว่าดิลลิ่งเจอร์จะหนีไปไม่ได้ Public Enemies (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุก[n.] (khuk) EN: jail ; prison   FR: prison [f] ; maison d'arrêt [m] ; pénitentier [m] ; geôle [f] ; cachot [m]
เรือนจำ[n.] (reūoenjam) EN: prison ; jail ; penitentiary   FR: maison d'arrêt [m] ; pénitencier [m]
สำนึกตัว[v.] (samneuk tūa) EN: repent ; be penitent ; atone   FR: se repentir ; s'en vouloir
ทัณฑสถาน[n.] (thanthasathān) EN: prison ; penal institution ; penitentiary   FR: prison [f] ; institution pénitentiaire [f] ; pénitencier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENITENT    P EH1 N AH0 T AH0 N T
PENITENTIARY    P EH2 N AH0 T EH1 N CH ER0 IY0
PENITENTIARIES    P EH2 N AH0 T EH1 N CH ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penitent    (n) (p e1 n i t @ n t)
penitents    (n) (p e1 n i t @ n t s)
penitently    (a) (p e1 n i t @ n t l ii)
penitential    (j) (p e2 n i t e1 n sh l)
penitentiary    (n) (p e2 n i t e1 n sh @ r ii)
penitentially    (a) (p e2 n i t e1 n sh @ l ii)
penitentiaries    (n) (p e2 n i t e1 n sh @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reuevoll; reuig; bußfertig {adj} | reuevoller | am reuevollstenpenitent | more penitent | most penitent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔い改める;悔改める[くいあらためる, kuiaratameru] (v1,vt) to repent; to be penitent [Add to Longdo]
刑務所[けいむしょ, keimusho] (n) prison; penitentiary; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penitent \Pen"i*tent\, n.
   1. One who repents of sin; one sorrowful on account of his
    transgressions.
    [1913 Webster]
 
   2. One under church censure, but admitted to penance; one
    undergoing penance.
    [1913 Webster]
 
   3. One under the direction of a confessor.
    [1913 Webster]
 
   Note: Penitents is an appellation given to certain
      fraternities in Roman Catholic countries, distinguished
      by their habit, and employed in charitable acts.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penitent \Pen"i*tent\, a. [F. p['e]nitent, L. paenitens, -entis,
   poenitens, p. pr. of paenitere, poenitere, to cause to
   repent, to repent; prob. akin to poena punishment. See
   {Pain}.]
   1. Feeling pain or sorrow on account of sins or offenses;
    repentant; contrite; sincerely affected by a sense of
    guilt, and resolved on amendment of life.
    [1913 Webster]
 
       Be penitent, and for thy fault contrite. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The proud he tamed, the penitent he cheered.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Doing penance. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penitent
   adj 1: feeling or expressing remorse for misdeeds [syn:
       {penitent}, {repentant}] [ant: {impenitent},
       {unremorseful}, {unrepentant}]
   n 1: (Roman Catholic Church) a person who repents for wrongdoing
      (a Roman Catholic may be admitted to penance under the
      direction of a confessor)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top