ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paternal

P AH0 T ER1 N AH0 L   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paternal-, *paternal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paternal[ADJ] เหมือนพ่อ, See also: มีลักษณะเหมือนพ่อ, Syn. fatherly
paternal[ADJ] ทางสายพ่อ, See also: ที่เป็นญาติทางพ่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paternal(พะเทอ'นัล) adj. เกี่ยวกับพ่อ, See also: paternalism n.
paternal grandfathern. ปู่
paternal grandmother n.ย่า
paternalism(พะเทอ'นะลิสซึม) n. ลัทธิปกครองแบบบิดาปกครองบุตร,ลักษณะบิดา, See also: paternalist n.,adj. paternalistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
paternal(adj) เหมือนบิดา,ฝ่ายบิดา,ทางสายพ่อ
paternalism(n) การปกครองแบบพ่อปกครองลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paternal-พ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternalฝ่ายบิดา, เกี่ยวกับบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternalฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal generationเชื้อสายฝ่ายบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternal lineเชื้อสายฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal powerอำนาจของบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal reproduction rateอัตราเกิดทดแทนเพศพ่อ, อัตราสืบแทนพันธุ์เพศพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternalismระบบพ่อปกครองลูก, ลัทธิพ่อเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paternalismระบบพ่อปกครองลูก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A pathological avoidance of paternal responsibilities.หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในฐานะพ่อ Pleasure Is My Business (2009)
What about doing a paternal test between your husband and your father-in-law?ถ้าจะตรวจ DNA ของสามีกับพ่อสามีของฉันดีไหม? Postman to Heaven (2009)
- Pretty paternal Will. - Aren't you?เหมือนพ่อทีเดียววิล \ ใช่ไหม Oeuf (2013)
We think he suffers from a rare psychological disorder called paternal desire.เราคิดว่าเขาเป็น โรคผิดปกติทางจิตที่พบได้ยาก เรียกว่าความอยากเป็นพ่อ Nanny Dearest (2013)
So this isn't paternal desire, this is fraternal desire.งั๊นนี่ก็ไม่ใช่อาการอยากเป็นพ่อ นี่เป็นอาการอยากเป็นพี่น้อง Nanny Dearest (2013)
Paternal transference.ความเป็นพ่อแม่เปลี่ยนแปลงไป Gatekeeper (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายบิดา[N] paternal, Syn. ข้างบิดา, Example: ผู้ที่มียีนลักษณะด้อย 2 ยีน โดยได้รับจากฝ่ายบิดา และฝ่ายมารดาซึ่งเป็นผู้พาโรคก็จะเป็นโรคได้
ปู่ทวด[N] great grandfather, See also: paternal great grandfather, Example: ปู่ทวดของฉันท่านใจดีมาก, Thai definition: พ่อของปู่หรือย่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณปู่[n.] (khun pū) EN: grandfather (paternal – form.)   FR: grand-pére paternel (form.) [m]
คุณย่า[n.] (khun yā) EN: grandmother (paternal – form.)   FR: grand-mère paternelle (form.) [f]
ปู่[n.] (pū) EN: paternal grandfather ; grandpa (inf.)   FR: grand-père paternel [m] ; papy = papi (inf.) [m] ; pépé (inf.) [m]
ย่า[n.] (yā) EN: paternal grandmother   FR: grand-mère paternelle [f] ; mammie = mamy = mammy (inf.) [f] ; mémé (inf.) [f] ; mémère (inf.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATERNAL P AH0 T ER1 N AH0 L
PATERNALISM P AH0 T ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M
PATERNALISTIC P AH0 T ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paternal (j) pˈətˈɜːʳnl (p @1 t @@1 n l)
paternally (a) pˈətˈɜːʳnəliː (p @1 t @@1 n @ l ii)
paternalism (n) pˈətˈɜːʳnəlɪzəm (p @1 t @@1 n @ l i z @ m)
paternalistic (n) pætˈɜːʳnəlɪstɪk (p a t @@1 n @ l i s t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄍㄨ, ] paternal aunt, #9,269 [Add to Longdo]
姑姑[gū gu, ㄍㄨ ㄍㄨ˙, ] paternal aunt, #14,156 [Add to Longdo]
祖父母[zǔ fù mǔ, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, ] paternal grandparents, #50,508 [Add to Longdo]
父系[fù xì, ㄈㄨˋ ㄒㄧˋ, ] paternal line, #62,973 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vaterliebe {f}paternal love [Add to Longdo]
paternalistischpaternalistic [Add to Longdo]
väterlich {adj} | väterlicher | am väterlichstenpaternal | more paternal | most paternal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パターナリズム[, pata-narizumu] (n) paternalism [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) issue; offspring; paternal blood [Add to Longdo]
温情主義[おんじょうしゅぎ, onjoushugi] (n,adj-no) paternalism [Add to Longdo]
父権[ふけん, fuken] (n) paternal rights [Add to Longdo]
父性愛[ふせいあい, fuseiai] (n) paternal love [Add to Longdo]
門中[もんちゅう, monchuu] (n) family clan based on the paternal line, sharing the same tomb and performing rituals together (Okinawa) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paternal \Pa*ter"nal\, a. [L. paternus, fr. pater a father: cf.
   F. paternel. See {Father}.]
   1. Of or pertaining to a father; fatherly; showing the
    disposition of a father; guiding or instructing as a
    father; as, paternal care. "Under paternal rule."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Received or derived from a father; hereditary; as, a
    paternal estate.
    [1913 Webster]
 
       Their small paternal field of corn.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Paternal government} (Polit. Science), the assumption by the
    governing power of a quasi-fatherly relation to the
    people, involving strict and intimate supervision of their
    business and social concerns, upon the theory that they
    are incapable of managing their own affairs.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paternal
   adj 1: belonging to or inherited from one's father; "spent his
       childhood on the paternal farm"; "paternal traits"
   2: characteristic of a father [ant: {maternal}]
   3: relating to or characteristic of or befitting a parent;
     "parental guidance" [syn: {parental}, {maternal}, {paternal}]
     [ant: {filial}]
   4: related on the father's side; "a paternal aunt" [syn:
     {agnate}, {agnatic}, {paternal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top