ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paternoster

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paternoster-, *paternoster*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paternostern. สายลูกประคำ.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paternoster    (n) pˌætənˈɒstər (p a2 t @ n o1 s t @ r)
paternosters    (n) pˌætənˈɒstəz (p a2 t @ n o1 s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paternoster {m}paternoster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paternoster \Pa"ter*nos`ter\, n. [L., Our Father.]
   1. The Lord's prayer, so called from the first two words of
    the Latin version.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) A beadlike ornament in moldings.
    [1913 Webster]
 
   3. (Angling) A line with a row of hooks and bead-shaped
    sinkers.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) An elevator of an inclined endless traveling
    chain or belt bearing buckets or shelves which ascend on
    one side loaded, and empty themselves at the top.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Paternoster pump}, {Paternoster wheel}, a chain pump; a
    noria.
 
   {Paternoster while}, the space of time required for repeating
    a paternoster. --Udall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Paternoster
   n 1: (Roman Catholic Church) the Lord's Prayer in Latin;
      translates as `our father'
   2: a type of lift having a chain of open compartments that move
     continually in an endless loop so that (agile) passengers can
     step on or off at each floor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top