ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misbehave

M IH2 S B AH0 HH EY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misbehave-, *misbehave*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misbehave(vt) ประพฤติตัวไม่เหมาะสม, See also: ประพฤติผิด, ทำตัวไม่ดี, สร้างปัญหา, Syn. fail, misdo, disobey, Ant. behave
misbehaver(n) ผู้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. transgression, misconduct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misbehave(มิส'บิเฮฟว) vi., vt. ประพฤติไม่ดี, ประพฤติไม่เหมาะสม., See also: misbehaver n.

English-Thai: Nontri Dictionary
misbehave(vi) ซุกซน, ประพฤติผิด, ประพฤติเลว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will not tolerate if anybody misbehaves with you and Pari.ผมจะไม่อดทนถ้าใครรังแกคุณและปาริ Heyy Babyy (2007)
Did you misbehave while I was outside?นายทำอะไรหรือเปล่าตอนฉันออกไปข้างนอก? Funny Games (2007)
Getting her to misbehave allows him to do whatever he wants.ทำให้เธอออกนอกลู่นอกทางได้ ก็อนุญาตให้หมอนั่นทำตามใจ Frank & Lola (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misbehaveYou must not misbehave so.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพฤติมิชอบ(v) misbehave, See also: behave badly, Ant. ประพฤติชอบ, Example: ข่าวนักบวชประพฤติมิชอบทำให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์ของประชาชนเสื่อมลง, Thai Definition: ประพฤติไม่ดี, กระทำตัวไม่ดี
ประพฤติผิด(v) misbehave, See also: behave badly, Syn. ทำผิด, กระทำผิด, Ant. ประพฤติถูก, ทำถูก, Example: เพราะเขาประพฤติผิด เขาจึงได้รับการตำหนิติเตียน, Thai Definition: ปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ดี
เกเร(v) misbehave, See also: be disobedient, be roguish, be delinquent, Syn. เกกมะเหรก, เกกมะเหรกเกเร, เกเรเกตุง, Example: หัวหน้างานแต่ละคนล้วนมีปัญหาว่าคนงานในฝ่ายของตนเกเร ขาดระเบียบวินัย จึงต้องมาประชุมถกเถียงกันเพื่อหาทางแก้ไข, Thai Definition: มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบ
เสียมารยาท(v) misbehave, See also: misconduct, Example: ฉันถือว่าคุณเสียมารยาทมากในการทวงหนี้ยามค่ำคืน, Thai Definition: แสดงมารยาทไม่ดี
โกกเกก(v) misbehave, See also: be unruly, be delinquent, Syn. เกะกะระราน, เกกมะเหรก, Example: เด็กกลุ่มนี้โกกเกกไม่เรียนหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[keka] (v) EN: be pugnacious ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; misbehave ; make trouble ; be rowdy
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (v) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable  FR: être un bon à rien
เกเร[kērē] (v) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous  FR: se conduire mal
ผิดจารีต[phit jārīt] (v, exp) EN: commit a transgression ; misbehave
ประพฤติมิชอบ[praphreut michøp] (v, exp) EN: misbehave
ประพฤติผิด[praphreut phit] (v, exp) EN: misbehave
เสียมารยาท[sīa mārayāt] (v, exp) EN: misbehave ; misconduct ; it's bad manners

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MISBEHAVE M IH2 S B AH0 HH EY1 V
MISBEHAVE M IH2 S B IY0 HH EY1 V
MISBEHAVED M IH2 S B AH0 HH EY1 V D
MISBEHAVED M IH2 S B IY0 HH EY1 V D
MISBEHAVES M IH2 S B AH0 HH EY1 V Z
MISBEHAVES M IH2 S B IY0 HH EY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misbehave (v) mˌɪsbɪhˈɛɪv (m i2 s b i h ei1 v)
misbehaved (v) mˌɪsbɪhˈɛɪvd (m i2 s b i h ei1 v d)
misbehaves (v) mˌɪsbɪhˈɛɪvz (m i2 s b i h ei1 v z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misbehave \Mis`be*have"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Misbehaved};
   p. pr. & vb. n. {Misbehaving}.]
   To behave ill; to conduct one's self improperly; -- often
   used with a reciprocal pronoun.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misbehave
   v 1: behave badly; "The children misbehaved all morning" [syn:
      {misbehave}, {misconduct}, {misdemean}] [ant: {behave},
      {comport}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top