ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manoeuver

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manoeuver-, *manoeuver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manoeuver[N] การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
manoeuver[N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
manoeuver[N] กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure
manoeuvering[N] การใช้กลยุทธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres [Add to Longdo]
暗躍[あんやく, anyaku] (n,vs) secret manoeuvering; secret maneuvering; secret manoeuvres; secret maneuvers [Add to Longdo]
演習場[えんしゅうじょう, enshuujou] (n) maneuvering ground; manoeuvering ground [Add to Longdo]
工作[こうさく, kousaku] (n,vs) work; construction; handicraft; maneuvering; manoeuvering; (P) [Add to Longdo]
策動[さくどう, sakudou] (n,vs) maneuverings; manoeuverings; machinations [Add to Longdo]
裏面工作[りめんこうさく, rimenkousaku] (n) string-pulling; backstage manoeuvering (maneuvering) [Add to Longdo]
蠢動;惷動(iK)[しゅんどう, shundou] (n,vs) (1) wriggling; squirming; maneuvering; manoeuvering; (2) mischief; despicable acts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manoeuver
   v 1: act in order to achieve a certain goal; "He maneuvered to
      get the chairmanship"; "She maneuvered herself into the
      directorship" [syn: {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre}]
   2: direct the course; determine the direction of travelling
     [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
     {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
     {channelise}]
   3: perform a movement in military or naval tactics in order to
     secure an advantage in attack or defense [syn: {manoeuver},
     {maneuver}, {manoeuvre}, {operate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top