ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撕裂

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撕裂-, *撕裂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撕裂[sī liè, ㄙ ㄌㄧㄝˋ, ] mangle, #16,741 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would like to know why Luther's soldiers... tore these paintings with their spears.[CN] 為何路德教派的士兵會 -- ...用槍將這些畫撕裂 Oh, Woe Is Me (1993)
Those guys will slit your throat for five bucks.[CN] 这些家伙为了5美元而撕裂你的喉咙 Money for Nothing (1993)
You ripped my fuckin' life apart.[CN] 你把我的人生撕裂 Good Will Hunting (1997)
I feel like I'm being torn apart, you know?[CN] 我感觉自已要被撕裂了一般 Before and After (1996)
Feel it, love, are you coming?[CN] 感觉到我撕裂你的欲望了吗 P.O. Box Tinto Brass (1995)
I remember his hands around my neck squeezing tighter and tighter... and the feeling of being torn between the legs... inside.[CN] 我记得他用手掐我的脖子,越来越紧 两腿间撕裂般地疼 The Stendhal Syndrome (1996)
She slit her veins.[CN] 她撕裂了她的血管 Burnt by the Sun (1994)
He'll be cut off![CN] 他会被撕裂的! The Day of the Beast (1995)
Some wolves be so bad they run a sheep down and tear it to pieces.[CN] 有些狼遗把羊扑倒撕裂他们 Babe (1995)
No, we've got a surface gunshot wound to the arm on one and several lacerations in the side on the other.[CN] 不,我们已经有了一个表面 枪伤的手臂在一个 和几个撕裂伤在另一侧。 Gridlock'd (1997)
Split you like an old piece of firewood.[CN] 撕裂你 让你求生不得 求死不能 Dumb and Dumber (1994)
That made the Rabbi angry. He pushed me and tore my shirt.[CN] 这让拉比十分生气 他推我,还撕裂我衬衣 Quand j'avais 5 ans je m'ai tué (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top