Search result for

ผู้มีอิทธิพล

(32 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้มีอิทธิพล-, *ผู้มีอิทธิพล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีอิทธิพล[N] influential person, See also: despot, tyrant, Example: ผู้มีอิทธิพลมักร่วมมือกันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่างๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gray eminenceผู้มีอิทธิพลหลังฉาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just want to make sure all his big shot dreams ended up in his come rag... and not on his "to do" list.ฉันแค่อยากทำให้มั่นใจว่าผู้มีอิทธิพลของเขาทั้งหมด ฝันว่าในตอนจบเขามาโดยเสี้อผ้าหลุดลุ่ย... Pilot (2008)
And how many black and Latino businessmen in your influential group?และมีคนดำและคนลาตินอยู่เท่าไหร่ นักธุรกิจในกลุ่ม ผู้มีอิทธิพลของคุณ Albification (2009)
Hale's not working for white power.เฮลไม่มีทางทำงานให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพล Fix (2009)
Harvard professors, all kinds of big shots.ศาสตราจารย์จากฮาร์วาร์ด และผู้มีอิทธิพล The Haunting in Connecticut (2009)
Yet his ferocity pales against the titan of the arena!และแน่นอนหนุ่มแสนดุร้ายผู้มีอิทธิพลต่อลานประลอง The Red Serpent (2010)
That way, your jet-setting lifestyle and influential associates won't draw attention.ฉะนั้น คุณจะเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ต การใช้ชีวิต จะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล ไม่สนใจใคร Chuck Versus the American Hero (2010)
Shakers and machers you know,and influential types... including Judge Hasty.พวกผู้มีอำนาจ อะไรแบบนั้นไง พวกผู้มีอิทธิพล อย่างผู้พิพากษาเฮสตี้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Based on some power list?จากรายชื่อผู้มีอิทธิพล The Kids Are Not All Right (2011)
I mean, honest to God, I really believe that this guy's maybe one of the biggest movers in the southwest.ฉันหมายถึง พูดความจริงเลย ฉันเชื่อจริงๆ ว่าหมอนี่อาจจะเป็นผู้มีอิทธิพล กระบวนการรายใหญ่หนึ่ง ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ Hermanos (2011)
Division's power and influence continues to grow.อำนาจของดิวีชั่นและผู้มีอิทธิพลเริ่มแผ่ขยาย Coup de Grace (2011)
Yeah, you, Warren Buffet, and every other finance and media titan.ใช่,คุณ,อาหารมากมาย และอีกหลานอย่างทั้งแหล่งเงิน สื่อ ผู้มีอิทธิพล Riding in Town Cars with Boys (2011)
There are some pretty high-powered people on it-- state senator, assemblyman, people who work for the governor.มีบางคนในลิสที่เป็นผู้มีอิทธิพล วุฒิสมาชิก, สมาชิกสภา พวกที่ทำงานให้รัฐบาล Little Red Book (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī ittiphon) EN: influential person   FR: personnage influent [m]
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī ittiphon) EN: despot ; tyrant ;gang boss ; Mafia boss   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
influential[N] ผู้มีอิทธิพล
influential person[N] ผู้มีอิทธิพล, See also: ผู้มีอำนาจ
magnate[N] คนสำคัญมาก, See also: ผู้มีอิทธิพลมาก, คนใหญ่คนโต, Syn. baron, big businessman, mogul
mover[N] ผู้มีอำนาจ, See also: ผู้มีอิทธิพล
power[N] ผู้มีอำนาจ, See also: ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Syn. boss, the higher-ups

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
big gunn. บุคคลสำคัญ,ผู้มีอิทธิพล
big shotn. ผู้มีอิทธิพล,ผู้ยิ่งใหญ่, Syn. brass hat
hegemony(ฮิเจม'โมนี่) n. ความเป็นเจ้าโลก,ความเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือกว่า., See also: hegemonic,hegemonical adj., Syn. leadership
influence(อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., See also: influenceable adj. influencer n., Syn. control,power
magnate(แมก'เนท) n. ผู้มีอิทธิพลมาก,ผู้มีความสำคัญมาก,นักธุรกิจที่มีอิทธิพลมาก., See also: magnateship n.
rasputin(ราสพู'ทิน) n. Grigori Efimovichพระผู้มีอิทธิพลมากในราชสำนักของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2และพระนางCzarina Alexandra

English-Thai: Nontri Dictionary
BIG big gun(n) ผู้มีอิทธิพล,ผู้มีอำนาจ,บุคคลสำคัญ
BIG big shot(n) ผู้ยิ่งใหญ่,ผู้มีอิทธิพล
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
overlord(n) เจ้าเหนือหัว,เจ้าศักดินา,ผู้มีอิทธิพล
titan(n) ยักษ์,ผู้มีสติปัญญากว้างขวาง,ผู้มีอิทธิพล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top