ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lore

L AO1 R   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lore-, *lore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lore[N] ความรู้ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lore(ลอร์) n. ความรู้,เรื่องเก่า ๆ ,นิยายที่เล่าลือกันมา,ตำนาน,การสั่งสอน,กระบวนการสอน,บทเรียน
ad valorem(แอด' วาลอ' เรม) ซึ่งเป็นสัดส่วนกับค่า (in proportion to the value)
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
con dolore(คอน ดะโล'เร) n. ด้วยความเสียใจ
deplore(ดิพลอร์') vt. เสียใจมาก,ไม่เห็นด้วย,ตำหนิ, Syn. delight
effloresce(เอฟละเรส) vi. ออกดอก,เป็นผง,เป็นผงเกลือผลึกเมื่อสูญเสียน้ำ, See also: efflorescence n. ดูeffloresce efforescent adj. ดูeffloresce
explore(เอคซฺพลอร์') (explored,exploring,explores} v. สำรวจตรวจค้น,สำรวจ,ตรวจ,วินิจฉัย
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ,นักสำรวจ,ผู้สำรวจตรวจค้น,ผู้วินิจฉัย,ผู้สอบสวน,เครื่องตรวจ
florescence(ฟลอเรส'เซินซฺ) n. การออกดอกระยะเวลาที่ดอกไม้บาน., See also: florescent adj.
folklore(โฟล์ค'ลอร์) n. คติชาวบ้าน,ความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน. -folkloric adj., See also: folklorist n. folkloristic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
lore(n) ความรู้,เรื่องเก่า,นิทาน,นิยาย,เรื่องเล่า,ตำนาน,บทเรียน
deplore(vt) สังเวชใจ,เวทนา,เสียใจ,เศร้าใจ
explore(vt) สำรวจ,ตรวจค้น,ตรวจ,วินิจฉัย,วิเคราะห์
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ
florescent(adj) บาน,บานสะพรั่ง
folklore(n) นิทานพื้นบ้าน,คติชาวบ้าน
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์
implore(vt) วิงวอน,อ้อนวอน,ขอร้อง,เรียกร้อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lorexaneลอเรคเซน [การแพทย์]
Lorexane Head Lotionลอเรคเซนเฮดโลชั่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Probably have to check the lore -- or maybe dad's journal.อาจต้องตรวจสอบตำนาน หรือบางทีในบันทึกของพ่อ Pac-Man Fever (2013)
I mean, the lore is all over the place.ฉันหมายถึง มันมีเรื่องเล่าไปทั่วทุกที่ Everybody Hates Hitler (2013)
At first glance, there's nothing in the lore that suggest the Staff is causing her symptoms.ดูทีแรก ไม่มีอะไร บ่งบอกนะว่าคทาทำแบบนั้น Confaegion (2013)
Yeah, well, the lore sucks.เออ ใช่ ตำนานมันห่วย There Will Be Blood (2012)
I'm just saying that the lore doesn't have a single real-life example of Casper the friendly ghost.ฉันแค่พูดว่าตำนาน ไม่ได้มีตัวอย่างแบบเดียว กับเรื่องแคสเปอร์ ผีเพื่อนรักนะ There Will Be Blood (2012)
And I got nothing from local lore 50 miles in every direction of all of them.และฉันก็ไม่ได้อะไร จากความรู้ท้องถิ่น ในระยะ50ไมล์สในทุกๆทาง มันไม่มีเลย The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
There's lore saying that, back in the old day, if you were plastered enough, you could see one skulking around the breweries in Japan.ตำนานบอกว่าในอดีต ถ้าคุณเมามากพอ ก็จะเห็นมันแอบซ่อนตัวอยู่ตามโรงเหล้าในญี่ปุ่น Party On, Garth (2012)
The lore says they reproduced quickly -- as in, after mating, they gave birth within 36 hours.ตำนานว่าไว้ พวกเขาแพร่พันธุ์รวดเร็ว-- แบบ หลังจากสืบพันธุ์ก็คลอดลูกใน 36 ชั่วโมง The Slice Girls (2012)
There's this whole crazy side to Amazon lore that Professor Morrison didn't even mention.มีตำนานพิลักพิลั่นเกี่ยวกับอะเมซอน ที่ศจ.มอริสสันไม่ได้พูดถึง The Slice Girls (2012)
Lore says that he can see directly into the human heart.ตำนานบอกว่าเขาสามารถมองถึงใจคนได้ Defending Your Life (2011)
Some astrological lore about the two of us on some collision course of destiny.ทางโหรศาสตร์ที่สืบทอดมา เกี่ยวกับ 2 ตระกูลเรา การมาบรรจบ ตามที่ชะตาได้ลิขิตไว้ Bound (2011)
Well, the lore says that there was this waveตามที่เล่าต่อกันมา มีกระแส The Dinner Party (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
ช่อดอก[n.] (chø døk) EN: infloresence   FR: inflorescence [f]
เชิญ[X] (choēn) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore   FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
ฟลอเรนซ์[n. prop.] (Flørēns) FR: Florence [f]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence   
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant   FR: partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
หุบ[v.] (hup) EN: close ; shut ; gather   FR: fermer ; clore

CMU English Pronouncing Dictionary
LORE    L AO1 R
LOREY    L AO1 R IY0
LOREK    L AO1 R IH0 K
LOREI    L AO1 R EY0
LOREE    L AO1 R IY1
LOREN    L AO1 R AH0 N
LOREDO    L AO0 R EY1 D OW0
LORENA    L AO0 R EH1 N AH0
LORENC    L AO1 R IH0 NG K
LORENE    L AO0 R IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lore    (n) lˈɔːr (l oo1 r)
Loren    (n) lˈɔːrən (l oo1 r @ n)
Lorenzo    (n) lɔːrˈɛnzou (l oo r e1 n z ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunde {f}; überliefertes Wissen | Kunden {pl}lore | lores [Add to Longdo]
Lore {f}tipper; tipper truck [Add to Longdo]
Lorelei {f}loreley [Add to Longdo]
Lorenzbülbül {m} [ornith.]Sassi's Greenbul [Add to Longdo]
Lorentzdickkopf {m} [ornith.]Lorentz's Whistler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]
もみ手で頼む;揉み手で頼む[もみででたのむ, momidedetanomu] (exp,v5m) to supplicate; to implore humbly [Add to Longdo]
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
インターネットエクスプローラ[, inta-nettoekusupuro-ra] (n) {comp} Internet Explorer [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[, uebuekusupuro-ra] (n) {comp} Web Explorer [Add to Longdo]
エクスプローラ[, ekusupuro-ra] (n) explorer [Add to Longdo]
オスパー[, osupa-] (n) ocean space explorer; OSPER [Add to Longdo]
カラーインク[, kara-inku] (n) colored ink; coloured ink [Add to Longdo]
カラーシャツ[, kara-shatsu] (n) (1) colored shirt (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[うえぶえくすぷろーら, uebuekusupuro-ra] Web Explorer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lore \Lore\ (l[=o]r), n. [F. lore, L. lorum thong.] (Zool.)
    (a) The space between the eye and bill, in birds, and the
      corresponding region in reptiles and fishes.
    (b) The anterior portion of the cheeks of insects.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lore \Lore\, obs. imp. & p. p. of {Lose}. [See {Lose}.]
   Lost.
   [1913 Webster]
 
      Neither of them she found where she them lore.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lore \Lore\, n. [OE. lore, lare, AS. l[=a]r, fr. l[=ae]ran to
   teach; akin to D. leer teaching, doctrine, G. lehre, Dan.
   l[ae]re, Sw. l[aum]ra. See {Learn}, and cf. {Lere}, v. t.]
   1. That which is or may be learned or known; the knowledge
    gained from tradition, books, or experience; often, the
    whole body of knowledge possessed by a people or class of
    people, or pertaining to a particular subject; as, the
    lore of the Egyptians; priestly lore; legal lore;
    folklore. "The lore of war." --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       His fair offspring, nursed in princely lore.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is taught; hence, instruction; wisdom; advice;
    counsel. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       If please ye, listen to my lore.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Workmanship. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster] Loreal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lore
   n 1: knowledge gained through tradition or anecdote; "early
      peoples passed on plant and animal lore through legend"
      [syn: {lore}, {traditional knowledge}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Lore /loːrə/ 
  tipper

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top