ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effloresce

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effloresce-, *effloresce*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
efflorescence(n) การเปลี่ยนเป็นผลึกหรือเป็นผงเมื่อสูญเสียน้ำ (ทางเคมี)
efflorescence(n) การออกดอก, See also: ช่วงระยะเวลาที่ออกดอก, Syn. blooming, flowering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effloresce(เอฟละเรส) vi. ออกดอก, เป็นผง, เป็นผงเกลือผลึกเมื่อสูญเสียน้ำ, See also: efflorescence n. ดูeffloresce efforescent adj. ดูeffloresce

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Efflorescentสารเป็นเกล็ดๆ [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
efflorescent (j) ˌɛflərˈɛsnt (e2 f l @ r e1 s n t)
efflorescence (n) ˌɛflərˈɛsns (e2 f l @ r e1 s n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
風化[ふうか, fuuka] (n, vs) (1) weathering; (2) fading (of memories); (3) (See 風解・ふうかい) efflorescence [Add to Longdo]
風解[ふうかい, fuukai] (n, vs) { chem } efflorescence; loss of crystallization water to the air [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effloresce \Ef`flo*resce"\, v. i. [imp. & p. p. {Effloresced};
   p. pr. & vb. n. {Efflorescing}.] [L. efflorescere to bloom,
   blossom; ex + florescere to begin to blossom, incho., fr.
   florere to blossom, fr. flos a flower. See {Flower}.]
   1. To blossom forth. --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) To change on the surface, or throughout, to a
    whitish, mealy, or crystalline powder, from a gradual
    decomposition, esp. from the loss of water, on simple
    exposure to the air; as, Glauber's salts, and many others,
    effloresce.
    [1913 Webster]
 
   3. To become covered with a whitish crust or light
    crystallization, from a slow chemical change between some
    of the ingredients of the matter covered and an acid
    proceeding commonly from an external source; as, the walls
    of limestone caverns sometimes effloresce with nitrate of
    calcium in consequence of the action of nitric acid formed
    in the atmosphere.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effloresce
   v 1: come into or as if into flower; "These manifestations
      effloresced in the past" [syn: {effloresce}, {burst forth}]
   2: assume crystalline form; become crystallized [syn:
     {crystallize}, {crystalize}, {crystalise}, {effloresce}]
   3: become encrusted with crystals due to evaporation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top