ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deplore

D IH0 P L AO1 R   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deplore-, *deplore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deplore[VT] คัดค้าน, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ไม่เห็นด้วย, ไม่พอใจ, Syn. condemn, disapprove
deplore[VT] เสียใจ, See also: อาลัย, อาวรณ์, เศร้าโศก, คร่ำครวญ, Syn. regret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deplore(ดิพลอร์') vt. เสียใจมาก,ไม่เห็นด้วย,ตำหนิ, Syn. delight

English-Thai: Nontri Dictionary
deplore(vt) สังเวชใจ,เวทนา,เสียใจ,เศร้าใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For best effect, deplore neglect, demand respect.เพื่อประสิทธิผลที่ดีที่สุด ยอมเสียส่วนน้อย เพื่อรักษาส่วนมาก Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deploreHe deeply deplored the situation.
deploreOne must deplore such bad behavior.
deploreWe deplore your cruelty to animals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียดาย[V] deplore, See also: bemoan, bewail, lament, Syn. อาลัย, Example: ผมเสียดายที่เขาไม่ทำงานอยู่กับเราต่อไป, Thai definition: เป็นห่วงถึง, อาลัยถึงสิ่งที่จากไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on   FR: déplorer ; plaindre
เสียดาย[v.] (sīadāi) EN: regret ; deplore   FR: regretter
เสียใจ[v.] (sīajai) EN: be sorry ; regret ; grieve   FR: être désolé ; être attristé ; regretter ; déplorer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPLORE    D IH0 P L AO1 R
DEPLORED    D IH0 P L AO1 R D
DEPLORES    D IH0 P L AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deplore    (v) dˈɪplˈɔːr (d i1 p l oo1 r)
deplored    (v) dˈɪplˈɔːd (d i1 p l oo1 d)
deplores    (v) dˈɪplˈɔːz (d i1 p l oo1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
慨する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) to regret; to deplore [Add to Longdo]
政治の腐敗を嘆く[せいじのふはいをなげく, seijinofuhaiwonageku] (exp,v5k) to deplore the corruption of politics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deplore \De*plore"\, v. t. [imp. & p. p. {Deplored}; p. pr. &
   vb. n. {Deploring}.] [L. deplorare; de- + plorare to cry out,
   wail, lament; prob. akin to pluere to rain, and to E. flow:
   cf. F. d['e]plorer. Cf. Flow.]
   1. To feel or to express deep and poignant grief for; to
    bewail; to lament; to mourn; to sorrow over.
    [1913 Webster]
 
       To find her, or forever to deplore
       Her loss.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
       As some sad turtle his lost love deplores. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To complain of. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To regard as hopeless; to give up. [Obs.] --Bacon.
 
   Syn: To {Deplore}, {Mourn}, {Lament}, {Bewail}, {Bemoan}.
 
   Usage: Mourn is the generic term, denoting a state of grief
      or sadness. To lament is to express grief by outcries,
      and denotes an earnest and strong expression of
      sorrow. To deplore marks a deeper and more prolonged
      emotion. To bewail and to bemoan are appropriate only
      to cases of poignant distress, in which the grief
      finds utterance either in wailing or in moans and
      sobs. A man laments his errors, and deplores the ruin
      they have brought on his family; mothers bewail or
      bemoan the loss of their children.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deplore \De*plore"\, v. i.
   To lament. --Gray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deplore
   v 1: express strong disapproval of; "We deplore the government's
      treatment of political prisoners"
   2: regret strongly; "I deplore this hostile action"; "we
     lamented the loss of benefits" [syn: {deplore}, {lament},
     {bewail}, {bemoan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top