Search result for

jolt

(46 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jolt-, *jolt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jolt[VT] กระตุก, See also: กระแทก, เขย่า, Syn. shake, jerk, jog
jolt[N] การกระตุก, See also: การกระแทก, การเขย่า, Syn. jerk, bump, shake
jolt[N] ความรู้สึกตกใจหรือประหลาดใจ, Syn. surprise, shock
jolt[VT] ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. surprise, stun, startle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
jolterhead(โจล'เทอเฮด) n. คนโง่,คนทึ่ม
jolty(โจล'ที) adj. สั่นไหว,ส่ายโคลงเคลง., See also: joltiness n. ดูjolty, Syn. bumpy

English-Thai: Nontri Dictionary
jolt(n) อาการกระตุก,การเขย่า,การกระแทก,การสั่นไหว,การส่าย
jolt(vi,vt) กระตุก,เขย่า,กระแทก,ส่าย,สั่น,โคลงเคลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[electricity jolts][electricity jolts] Emancipation (2008)
Supposed to jolt out the emotional problems.ควรจะเขย่าออกปัญหาทางอารมณ์ Revolutionary Road (2008)
- Just jolted out the mathematics.เพียง jolted ออกคณิตศาสตร์ Revolutionary Road (2008)
Jolt, electrify!ปล่อยกระแสไฟฟ้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Felt a jolt of his holy juice, and thought,ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนนึงของพระเจ้า และคิดว่า.. Lucifer Rising (2009)
Life is full of nasty shocks... unpleasant surprises that jolt our systems... and cause our hearts to skip a beat.ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องที่ทำให้สะดุ้งตกใจ... เรื่องไม่น่าพิสมัยที่ทำให้เรากระตุก และทำให้หัวใจเราแทบจะหยุดเต้น A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
And once our system has been jolted, the question becomes, will we survive?และเมื่อนั้นร่างกายเราจะกระตุกและสั่นไหว คำถามที่ตามมาคือ เราจะรอดไหม? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Jarvik stops pumping when you give it a jolt with electricity.หัวใจเทียมจะหยุดเต้นตอนที่โดนช็อคด้วยไฟฟ้า Repo Men (2010)
No, I'm not sleeping. I start to sleep and then I jolt awake.ไอ้บ้าเอ๊ย มันเป็นความลับ ทำงานให้อยู่ห่างๆ กับเรื่องที่ผมเกี่ยวข้องด้วย Edge of Darkness (2010)
It's that feeling of falling you get that jolts you awake.มันเป็นความรู้สึกที่ลดลงของคุณได้รับที่ jolts คุณตื่น Inception (2010)
You got a jolt when we tried to remove the tick.คุณชักตอนที่เราพยายามเอาเห็บออก Pain (2010)
Theoretically, Frost and his pals ramped up our linear accelerator to such extreme energies that it sent shock waves through the consciousness field and jolted all of humanity's awareness to a different place in space-time... the flash-forward.ตามหลักทฤษฎี ฟรอสท์และเพื่อนๆ ของเขา สร้างเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น ให้กับเรา เพื่อทำให้เกิดพลังงานสุดขั้ว ที่ส่งผลให้เกิดคลื่นกระแทก Goodbye Yellow Brick Road (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joltThe car gave a jolt.
joltThe bus jolted over the rough road.

CMU English Pronouncing Dictionary
JOLT    JH OW1 L T
JOLTS    JH OW1 L T S
JOLTED    JH OW1 L T AH0 D
JOLTING    JH OW1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jolt    (v) (jh ou1 l t)
jolts    (v) (jh ou1 l t s)
jolty    (j) (jh ou1 l t ii)
jolted    (v) (jh ou1 l t i d)
joltier    (j) (jh ou1 l t i@ r)
jolting    (v) (jh ou1 l t i ng)
joltiest    (j) (jh ou1 l t i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schock {m}; Schreck {m}jolt [fig.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
揺;揺り[ゆり, yuri] (n) vibration; flickering; jolting; tremor [Add to Longdo]
揺さぶる[ゆさぶる, yusaburu] (v5r) to shake; to jolt; to rock; to swing; (P) [Add to Longdo]
揺すぶる;揺す振る[ゆすぶる, yusuburu] (v5r) to shake; to jolt; to rock; to swing [Add to Longdo]
揺する[ゆする, yusuru] (v5r,vt) to shake; to jolt; to rock (cradle); to swing; (P) [Add to Longdo]
揺る[ゆる, yuru] (v5r,vt) to shake; to jolt; to rock (cradle); to swing; (P) [Add to Longdo]
揺れ[ゆれ, yure] (n) vibration; flickering; jolting; tremor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jolt \Jolt\, n.
   1. A sudden shock or jerk; a jolting motion, as in a carriage
    moving over rough ground.
    [1913 Webster]
 
       The first jolt had like to have shaken me out.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. A physical or psychological shock; see {jolt} v. t. senses
    2 and 3; as, the stock market plunge was a big jolt to his
    sense of affluence; he touched the casing of the
    ungrounded motor and got a jolt from a short inside.
    [PJC]
 
   3. Something which causes a {jolt}[2]; as, the bad news was a
    jolt.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jolt \Jolt\ (j[=o]lt), v. i. [imp. & p. p. {Jolted}; p. pr. &
   vb. n. Jolting.] [Prob. fr. jole, joll, jowl, and orig.
   meaning, to knock on the head. See {Jowl}.]
   To shake with short, abrupt risings and fallings, as a
   carriage moving on rough ground; as, the coach jolts.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jolt \Jolt\, v. t.
   1. To cause to move with a sudden motion, especially an up
    and down motion, as in a carriage going over rough ground,
    or on a high-trotting horse; as, the horse jolts the
    rider; fast driving jolts the carriage and the passengers.
    [1913 Webster]
 
   2. To stun or shock a person physically, as with a blow or
    electrical shock; as, the earthquake jolted him out of
    bed.
    [PJC]
 
   3. To stun or shock or change the mental state of (a person)
    suddenly, as if with a blow; as, the sight of the house on
    fire jolted him into action; his mother's early death
    jolted his idyllic happiness.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jolt
   n 1: a sudden jarring impact; "the door closed with a jolt";
      "all the jars and jolts were smoothed out by the shock
      absorbers" [syn: {jolt}, {jar}, {jounce}, {shock}]
   2: an abrupt spasmodic movement [syn: {jerk}, {jerking}, {jolt},
     {saccade}]
   v 1: move or cause to move with a sudden jerky motion [syn:
      {jolt}, {jar}]
   2: disturb (someone's) composure; "The audience was jolted by
     the play"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 JOLT
     Java OnLine Transactions (Java, Bea, OLTP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top