Search result for

instantaneous

(44 entries)
(0.2582 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instantaneous-, *instantaneous*, instantaneou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instantaneous[ADJ] ทันที
instantaneously[ADV] อย่างทันที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instantaneous(อินสทันเท'เนียส) adj. ทันทีทันใด,ฉับพลัน., See also: instantaneity n., Syn. immediate

English-Thai: Nontri Dictionary
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instantaneous accelerationความเร่งบัดดล, ความเร่งขณะหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
instantaneous death rateอัตราตาย ณ ขณะอายุหนึ่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instantaneous efficiencyประสิทธิภาพขณะหนึ่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
instantaneous rateอัตรา ณ ขณะหนึ่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instantaneous rate of growthอัตราเพิ่ม ณ ขณะหนึ่ง, อัตราเติบโต ณ ขณะหนึ่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instantaneous velocityความเร็วบัดดล, ความเร็วขณะหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
instantaneous speedอัตราเร็วขณะหนึ่ง, อัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (ดู average speed ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
instantaneous velocityความเร็วขณะหนึ่ง, ความเร็วขณะหนึ่ง ความเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
OZ supports instantaneous translation services for every language in the world, so you can enjoy conversation with anybody, no matter where they might hail from.OZ รองรับระบบการแปลภาษาแบบชั่วพริบตาจากทั่วโลกค่ะ ดังนั้นคุณสามารถสนุกสนานกับการพูดคุยกับทุกคนได้ ไม่ว่าคุณจะมาจากไหน Summer Wars (2009)
Instantaneously!อย่างทันที! God of Study (2010)
Instantaneously!อย่างทันที! God of Study (2010)
Instantaneously!อย่างทันที! God of Study (2010)
[Find the answers Instantaneously, Automatically, Mechanically] [1.[หาคำตอบอย่างทันที, อย่างอัตโนมัติ, อย่างไม่หยุดพัก] [1. God of Study (2010)
Instantaneously. Automatically. Mechanically solve the problems.แก้ปัญหาอย่างทันที อย่างอัตโนมัติ อย่างไม่หยุดพัก God of Study (2010)
These neurons are connected even though they're spatially separated so that activity here instantaneously affects activity over here.เซลล์เหล่านี้มีการเชื่อมต่อ แม้ว่าพวกเขากำลังแยกเชิงพื้นที่ ดังนั้นกิจกรรมที่นี่ Is There Life After Death? (2011)
You're instantaneously susceptible to any suggestion.แทบจะทันที คุณจะอ่อนไหวต่อคำเชิญชวนไปชั่วขณะ Big Sea (2011)
With his adaptive operating system, he recognizes patterns and rewrites his fight code instantaneously.ด้วยระบบสมองกลที่ พลิกแพลงได้ตลอด สามารถคำนวนเดาทางคู่ต่อสู้ และเขียนโค๊ดโปรแกรมใหม่เพื่อรับมือ ไปพร้อมกัน Real Steel (2011)
Which point to him having fired the gun hours before, and yet he died instantaneously.ซึ่งบ่งชี้ว่าเขาได้ยิงปืนหลายชั่วโมงก่อนหน้า และเขายังไม่ตายในทันที It Just Got Normal (2012)
The connection is instantaneous.ความผูกพันเกิดขึ้นทันที A Dance with Death (2012)
Lucas will modify it to be instantaneous.ลูคัสได้ ดัดแปลงให้มันได้ผลทันที A Test of Time (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly   FR: survenir ; arriver soudainement
ตายคาที่[v. exp.] (tāi khāthī) EN: die instantaneously ; be killed on the spot   FR: mourir sur le coup
ทันที[X] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently   FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthandai) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away   FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ติดหมัด[adv.] (titmat) EN: all at once ; instantaneously ; immediately ; suddenly   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTANTANEOUS    IH2 N S T AH0 N T AE1 N IY0 AH0 S
INSTANTANEOUSLY    IH2 N S T AH0 N T AE1 N IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instantaneous    (j) (i2 n s t @ n t ei1 n i@ s)
instantaneously    (a) (i2 n s t @ n t ei1 n i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehvektor {m}instantaneous axis of rotation [Add to Longdo]
Momentanpol {m}instantaneous center of rotation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
瞬間的[しゅんかんてき, shunkanteki] (adj-na) momentary; instantaneous [Add to Longdo]
瞬時獲得モデル[しゅんじかくとくモデル, shunjikakutoku moderu] (n) instantaneous acquisition model [Add to Longdo]
瞬発[しゅんぱつ, shunpatsu] (adj-f) instantaneous [Add to Longdo]
瞬発力[しゅんぱつりょく, shunpatsuryoku] (n) (See 瞬発) high power; high power output; explosiveness; explosive power; instantaneous force [Add to Longdo]
即座[そくざ, sokuza] (adj-no) immediate; right there on the spot; impromptu; instant; instantaneous; (P) [Add to Longdo]
覿面[てきめん, tekimen] (adj-na,n) immediacy; instantaneousness; promptness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瞬时[shùn shí, ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ, / ] instantaneous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instantaneous \In`stan*ta"ne*ous\, a. [Cf. F. instantan['e].]
   [1913 Webster]
   1. Done or occurring in an instant, or without any
    perceptible duration of time; as, the passage of
    electricity appears to be instantaneous.
    [1913 Webster]
 
       His reason saw
       With instantaneous view, the truth of things.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. At or during a given instant; as, instantaneous
    acceleration, velocity, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Instantaneous center of rotation} (Kinematics), in a plane
    or in a plane figure which has motions both of translation
    and of rotation in the plane, is the point which for the
    instant is at rest.
 
   {Instantaneous axis of rotation} (Kinematics), in a body
    which has motions both of translation and rotation, is a
    line, which is supposed to be rigidly united with the
    body, and which for the instant is at rest. The motion of
    the body is for the instant simply that of rotation about
    the instantaneous axis. -- {In`stan*ta"ne*ous*ly}, adv. --
    {In`stan*ta"ne*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instantaneous
   adj 1: occurring with no delay; "relief was instantaneous";
       "instant gratification" [syn: {instantaneous},
       {instant(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top