Search result for

insect

(83 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insect-, *insect*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insect    [N] คนเลวทราม
insect    [N] แมลง, See also: แมง
insecticide    [N] ยาฆ่าแมลง, See also: ยากำจัดแมลง, การฆ่าแมลง
insectivore    [N] สัตว์หรือพืชที่กินแมลงเป็นอาหาร
insectivorous    [ ADJ] ซึ่งกินแมลงเป็นอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insectariumโรงเลี้ยงแมลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insecticideสารฆ่าแมลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insecticideสารฆ่าแมลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
insectifugeสารขับแมลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insectivorous plantพืชกินแมลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
insectแมลง, อาร์โทรพอดพวกหนึ่ง มีขา 3 คู่ ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว อก และท้อง เช่น ยุง มด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insect Allergyการแพ้แมลง [การแพทย์]
Insect Allergy, Bitingการแพ้แมลงจากถูกแมลงกัด [การแพทย์]
Insect Allergy, Inhalantการแพ้แมลงจากการสูดดม [การแพทย์]
Insect Bitesแมลงกัดต่อย [การแพทย์]
Insect Bites and Stingsแมลงกัดและต่อย [การแพทย์]
Insect Controlการควบคุมแมลง; แมลง, การควบคุม [การแพทย์]
Insect pestsแมลงที่เป็นศัตรูของพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Insect Pinsเข็มหมุดปักแมลง [การแพทย์]
Insect rearingการเพาะเลี้ยงแมลง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insectThat hut is crawling with lizards and insects.
insectDo those insects sting?
insectThere the spider waits for small insects like butterflies and dragonflies to be trapped.
insectSpiders wait for insects to be caught in the webs. This is how they get their food.
insectProfessor Kay has been studying insects for forty years.
insectThese insects are widely distributed.
insectKeep this insect alive.
insectThe insect grew out of a pupa into an imago.
insectThey are nature's laboratory for all kinds of plant, animal and insect life.
insectA lot of insects vanished overnight.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insect(อิน'เซคทฺ) n. แมลง,บุคคลที่ดูถูก, See also: insectean,insectan,insectival,insectile,insectlike adj.
insecticide(อินเซค'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง, See also: insecticidal adj.
insectivorous(อินเซคทิฟ'วะรัส) adj. ซึ่งกินแมลงเป็นอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
insect(n) แมลง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมลง [N] insect, Count unit: ตัว
แมง [N] insect, See also: bug, beetle, moth, Syn. ตัวแมง, Example: ผมเผยอตัวขึ้นมาดูเจ้าตัวแมงที่ทำร้ายผม, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่มีร่างกายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหัวกับอกรวมเป็นส่วนเดียวกันส่วนหนึ่ง และส่วนท้องอีกส่วนหนึ่ง มีขา 8 หรือ 10 ขา ไม่มีหนวด ไม่มีปีก
แมลง [N] insect, See also: bug, beetle, moth, Syn. ตัวแมลง, Example: ปัจจุบันมีการใช้เครื่องบินช่วยฉีดยาฆ่าแมลงแทนที่จะให้คนเดินจับด้วยมือทีละตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มี 6 ขา เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกเดียวที่มีปีก ซึ่งอาจจะมี 1 หรือ 2 คู่ แต่อาจจะพบพวกที่ไม่มีปีกก็ได้
ยาฆ่าแมลง    [N] insecticide, Syn. ยากำจัดแมลง, Example: ผักที่ซื้อมาแม้จะล้างดีแล้วก็อาจมียาฆ่าแมลงหลงเหลืออยู่บ้าง, Thai definition: สารเคมีที่ใช้กำจัดสัตว์จำพวกแมลงให้ตายไปมีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงแมง[n.] (duangmaēng) EN: grubs ; insects   
การบินของแมลง [n. exp.] (kānbin khøng malaēng) FR: vol des insectes [m]
ครั่ง[n.] (khrang) EN: lac insect   FR: cochenille [f]
ไล่แมลง [X] (lai malaēng) FR: qui éloigne les insectes
แมง[n.] (maēng) EN: insect ; bug ; beetle ; moth   FR: insecte [m]
แมลง [n.] (malaēng) EN: insect ; bug   FR: insecte [m]
แมลงน้ำ[n. exp.] (malaēng nām) EN: aquatic insect   FR: insecte aquatique [m]
สารเคมีกำจัดแมลง [n. exp.] (sān khēmī kamjat malaēng) FR: insecticide chimique [m]
สัตว์กินแมลง [n. exp.] (sat kin malaēng) FR: insectivore [m]
ตัว[classif. (n.)] (tūa) EN: [classif. : animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...) ; clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...) ; cigarettes ; letters of the alphabet]   FR: [classif. : animaux, insectes, poissons ; objets possédant des pieds (tables, chaises ...) ; vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...)]

CMU English Pronouncing Dictionary
INSECT    IH1 N S EH2 K T
INSECTS    IH1 N S EH2 K T S
INSECT'S    IH1 N S EH2 K T S
INSECTICIDE    IH2 N S EH1 K T AH0 S AY2 D
INSECTICIDES    IH2 N S EH1 K T AH0 S AY2 D Z
INSECTIVOROUS    IH2 N S EH0 K T IH1 V ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insect    (n) (i1 n s e k t)
insects    (n) (i1 n s e k t s)
insecticide    (n) (i1 n s e1 k t i s ai d)
insecticides    (n) (i1 n s e1 k t i s ai d z)
insect-powder    (n) - (i1 n s e k t - p au d @ r)
insectivorous    (j) (i2 n s e k t i1 v @ r @ s)
insect-powders    (n) - (i1 n s e k t - p au d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Insektenschutzmittel {n}insect repellent [Add to Longdo]
Insekt {n} [zool.] | Insekten {pl}insect | insects [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たま蜂;癭蜂(oK)[たまばち;タマバチ, tamabachi ; tamabachi] (n) (uk) gall wasp (any insect of family Cynipidae) [Add to Longdo]
たま蠅;たま蝿;癭蠅(oK);癭蝿(oK)[たまばえ;タマバエ, tamabae ; tamabae] (n) (uk) gall midge (any insect of family Cecidomyiidae) [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
イセリア介殻虫[イセリアかいがらむし;イセリアカイガラムシ, iseria kaigaramushi ; iseriakaigaramushi] (n) (uk) cottony cushion scale (species of scale insect, Icerya purchasi) [Add to Longdo]
カマアシムシ目;鎌足虫目[カマアシムシもく(カマアシムシ目);かまあしむしもく(鎌足虫目), kamaashimushi moku ( kamaashimushi me ); kamaashimushimoku ( kama ashi mushi me )] (n) Protura (order of wingless insects) [Add to Longdo]
トビケラ目;飛螻蛄目[トビケラもく(トビケラ目);とびけらもく(飛螻蛄目), tobikera moku ( tobikera me ); tobikeramoku ( hi okera me )] (n) (See 飛螻蛄) Trichoptera (the order of insects comprising the caddisflies) [Add to Longdo]
衣魚虫[しみむし, shimimushi] (n) (obsc) (See 衣魚) true bristletail (any insect of order Thysanura, esp. of family Lepismatidae) [Add to Longdo]
羽(P);羽根(P);翅;羽子[はね, hane] (n) (1) (翅 esp. refers to insect wings) feather; plume; wing; (2) blade (fan, propeller, etc.); (P) [Add to Longdo]
羽衣[はごろも(P);うい, hagoromo (P); ui] (n) (1) angel's raiment; robe of feathers; (2) wings of birds or insects; plumage of birds; (3) (はごろも only) type of bug; (P) [Add to Longdo]
羽音[はおと, haoto] (n) (1) sound of flapping wings (of a bird); (2) buzz; hum (of an insect) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕虫叶[bǔ chóng yè, ㄅㄨˇ ㄔㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] insect-catching leaf [Add to Longdo]
昆虫[kūn chóng, ㄎㄨㄣ ㄔㄨㄥˊ, / ] insect [Add to Longdo]
杀虫剂[shā chóng jì, ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] insecticide; pesticide [Add to Longdo]
病虫危害[bìng chóng wēi hài, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄥˊ ㄨㄟ ㄏㄞˋ, / ] insect or disease damage to crop [Add to Longdo]
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, ] insect; worm [Add to Longdo]
蝈螽[guō zhōng, ㄍㄨㄛ ㄓㄨㄥ, / ] insect of the Gampsocleis genus (grasshoppers and crickets); Gampsocleis sinensis [Add to Longdo]
虫害[chóng hài, ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ, / ] insect pest; insect-borne blight; damage from locusts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insect \In"sect\, a.
   1. Of or pertaining to an insect or insects.
    [1913 Webster]
 
   2. Like an insect; small; mean; ephemeral.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insect \In"sect\ ([i^]n"s[e^]kt), n. [F. insecte, L. insectum,
   fr. insectus, p. p. of insecare to cut in. See {Section}. The
   name was originally given to certain small animals, whose
   bodies appear cut in, or almost divided. Cf. {Entomology}.]
   1. (Zool.) One of the Insecta; esp., one of the Hexapoda. See
    {Insecta}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The hexapod insects pass through three stages during
      their growth, viz., the larva, pupa, and imago or
      adult, but in some of the orders the larva differs
      little from the imago, except in lacking wings, and the
      active pupa is very much like the larva, except in
      having rudiments of wings. In the higher orders, the
      larva is usually a grub, maggot, or caterpillar,
      totally unlike the adult, while the pupa is very
      different from both larva and imago and is inactive,
      taking no food.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any air-breathing arthropod, as a spider or
    scorpion.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any small crustacean. In a wider sense, the word
    is often loosely applied to various small invertebrates.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: Any small, trivial, or contemptible person or thing.
    --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   {Insect powder},a powder used for the extermination of
    insects; esp., the powdered flowers of certain species of
    {Pyrethrum}, a genus now merged in {Chrysanthemum}. Called
    also {Persian powder}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insect
   n 1: small air-breathing arthropod
   2: a person who has a nasty or unethical character undeserving
     of respect [syn: {worm}, {louse}, {insect}, {dirt ball}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top