ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

innumerably

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -innumerably-, *innumerably*, innumerab
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดคณนา(adv) incalculably, See also: innumerably, Syn. อเนกอนันต์, สุดคณานับ, Example: อาจารย์ผู้นี้ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงวิชาการด้านภาษาอย่างสุดคณนา, Thai Definition: ที่มากมายสุดที่จะนับได้
นับไม่ถ้วน(adv) countlessly, See also: infinitely, innumerably, incalculably, numberlessly, myriadly, Example: เขาได้กำไรนับไม่ถ้วนจากการลงทุนคราวนี้, Thai Definition: ไม่อาจนับได้
อสงไขย(adj) countless, See also: incalculable, innumerable, infinite, Syn. นับไม่ถ้วน, Thai Definition: มากจนนับไม่ถ้วน, ไม่รู้จบ, ไม่มีที่สิ้นสุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับไม่ถ้วน[nap mai thūan] (adv) EN: countlessly ; infinitely ; innumerably ; incalculably ; numberlessly ; myriadly  FR: infiniment ; incommensurablement (vx)
นับไม่ถ้วน[nap mai thūan] (adj) EN: countless ; innumerable ; incalculable ; untold  FR: incommensurable ; incalculable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
innumerable(adj) ซึ่งนับไม่ถ้วน, See also: มากมาย, เหลือคณานับ, Syn. countless, many, Ant. few, scant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
innumerable(อินิว'เมอระเบิล) adj. มากมาย,เหลือคณานับ., See also: innumerousness, innumerability n. innumerably adv., Syn. innumerous

English-Thai: Nontri Dictionary
innumerable(adj) นับไม่ถ้วน,เหลือคณานับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today, life, our life, is just a link in a chain of innumerable living beings that have succeeded one another on Earth over nearly 4 billion years.ทุกวันนี้ ชีวิตของพวกเรา เป็นแค่ข้อต่อหนึ่ง ในห่วงโซ่แห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่ ที่มีมายาวนานบนโลกเกือบ 4 พันล้านปี Home (2009)
Of all the innumerable possibilities, he has to walk into mine.มีที่ให้ไปมากมาย แต่เขาเลือกมาหาฉัน TRON: Legacy (2010)
There are innumerable witnesses!เป็นให้เหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บ Ernest & Celestine (2012)
Innumerable witnesses!และยังมีอีกหลายกระทง! Ernest & Celestine (2012)
I've been married to that scoundrel for 26 years, and I have innumerable reasons for wanting to see him fail.ฉันแต่งงานกับ วายร้ายคนนั้นมาถึง 26 ปี และฉันมีเหตุผลมากมาย ที่ต้องการเห็นเขาล้มเหลว Engagement (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
innumerabI have tried innumerable times to contact him.
innumerabMuscle tissue consists of innumerable cells.
innumerabThe discovery of electricity gave birth to an innumerable number of inventions.
innumerabThere are innumerable stars in the Galaxy.

CMU English Pronouncing Dictionary
INNUMERABLE IH2 N UW1 M ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
innumerable (j) ˈɪnjˈuːmərəbl (i1 n y uu1 m @ r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无数[wú shù, ㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] countless; numberless; innumerable, #3,013 [Add to Longdo]
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, / ] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies, #14,245 [Add to Longdo]
不计其数[bù jì qí shù, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] countless; innumerable, #30,273 [Add to Longdo]
数不胜数[shǔ bù shèng shǔ, ㄕㄨˇ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄕㄨˇ, / ] (set phrase) innumerable, #34,664 [Add to Longdo]
罄竹难书[qìng zhú nán shū, ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˊ ㄋㄢˊ ㄕㄨ, / ] lit. exhaust the bamboo slats, too numerous to record (成语 saw); innumerable crimes, #74,656 [Add to Longdo]
不可胜数[bù kě shèng shǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄥˋ ㄕㄨˇ, / ] countless; innumerable, #78,042 [Add to Longdo]
更仆难数[gēng pú nán shǔ, ㄍㄥ ㄆㄨˊ ㄋㄢˊ ㄕㄨˇ, / ] too many to count; very many; innumerable, #900,396 [Add to Longdo]
莫可指数[mò kě zhǐ shǔ, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄓˇ ㄕㄨˇ, / ] countless; innumerable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unzählig {adj}innumerable; countless [Add to Longdo]
unzählig {adv}innumerably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恒河沙[ごうがしゃ;こうがしゃ(ik), gougasha ; kougasha (ik)] (n) (1) 10^52 (or 10^56); (2) innumerable [Add to Longdo]
数限りない[かずかぎりない, kazukagirinai] (adj-i) uncountable; innumerable [Add to Longdo]
数知れない[かずしれない, kazushirenai] (exp,adj-i) countless; innumerable [Add to Longdo]
切りがない(P);切りが無い[きりがない, kiriganai] (exp) (uk) (See 切りのない) endless (innumerable); (P) [Add to Longdo]
千入[ちしお, chishio] (n) (arch) soaking in dye innumerable times [Add to Longdo]
千変万化[せんぺんばんか, senpenbanka] (n,vs,adj-no) innumerable changes; infinite variety [Add to Longdo]
千万無量[せんまんむりょう, senmanmuryou] (adj-na,n) innumerable; unfathomable; unutterable [Add to Longdo]
万難[ばんなん, bannan] (n) many obstacles; innumerable difficulties [Add to Longdo]
無数[むすう, musuu] (n,adj-no,adj-na) countless number; infinite number; innumerable; (P) [Add to Longdo]
夥しい[おびただしい, obitadashii] (adj-i) (uk) large number; innumerable; great many; immense; vast; abundant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Innumerable \In*nu`mer*a*ble\, a. [L. innumerabilis : cf. F.
   innumefable. See {In-} not, and {Numerable}.]
   Not capable of being counted, enumerated, or numbered, for
   multitude; countless; numberless; unnumbered, hence,
   indefinitely numerous; of great number.
   [1913 Webster]
 
      Innumerable as the stars of night.    --Milton.
   -- {In*nu"mer*a*ble*ness}, n. -- {In*nu"mer*a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top