Search result for

inhibition

(44 entries)
(1.5347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhibition-, *inhibition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhibition    [N] การขัดขวาง, See also: การสกัดกั้น, การหักห้ามใจ, Syn. restraint, hindrance, repression

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inhibitionการรั้ง, การยับยั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inhibitionการห้าม [ดู prohibition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inhibitionการรั้ง, การลดต่ำลง, การยับยั้ง, ยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การควบคุมตนเอง, การยับยั้งการทำงาน [การแพทย์]
Inhibition Zoneวงใส, บริเวณที่เชื้อไม่ขึ้น [การแพทย์]
Inhibition, Allostericการยับยั้งแบบอัลโลสเตริก [การแพทย์]
Inhibition, Competitiveถูกยับยั้งแบบแข่งขัน, การยับยั้งการแข่งขัน [การแพทย์]
Inhibition, Feed Backการยับยั้งโต้กลับ, วิธียับยั้งแบบย้อนกลับ [การแพทย์]
Inhibition, Feed-Backการยับยั้งแบบย้อนกลับ [การแพทย์]
Inhibition, Feedbackการยับยั้งแบบโต้กลับ [การแพทย์]
Inhibition, Irreversibleการยับยั้งแบบไม่ผันกลับ, การยับยั้งอย่างถาวร [การแพทย์]
Inhibition, Loss ofปราศจากการควบคุม [การแพทย์]
Inhibition, Reversibleการยับยั้งแบบผันกลับ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhibition(อินฮิบิช'เชิน) n. การขัดขวาง,การยับยั้ง,การสะกดกลั้น,การข่มใจ,หิริโอตัปปะ, Syn. constraint ###A. freedom

English-Thai: Nontri Dictionary
inhibition(n) การกีดกั้น,การยับยั้ง,การสกัดกั้น,การไตร่ตรอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shs got superstrength, zero inhibition, and no remorse.หล่อนมีความแข็งแรงที่เกินคน ไม่เคยยับยั้งชั่งใจ และไม่เคยรู้สึกอะไรทั้งนั้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Shs got superstrength, zero inhibition, and no remorse.หล่อนแข็งแรงมาก, ไม่เคยยับยั้งชั่งใจและไม่มีความรู้สึก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm jello shots at a party, I just remove inhibitions.ฉันก็เป็นแค่ตัวเปิดเกมส์ Good God, Y'All (2009)
It controls our inhibitions, helps store long-term memory, contributes to our sense of spatial awareness.มันควบคุม ความยับยั้งชั่งใจของเรา ช่วยบันทึกความทรงจำ ให้อยู่ได้ระยะยาว มีส่วนในสร้างการรับรู้ ให้กับเราในเรื่องระยะเวลา Grey Matters (2009)
I'm noticing an immediate lowering of my inhibitions.ฉันสังเกตว่า มัมทำให้ฉันหมดซึ่งยางอายทันที The Maternal Congruence (2009)
So lose your inhibition Follow your intuitionSo lose your inhibition Follow your intuition Hot Tub Time Machine (2010)
Mmm, where inhibitions can't help but break free.อืม ซึ่งยับยั้งไม่ได้ที่จะทำลายได้อย่างเสรี The Witches of Bushwick (2010)
Perhaps whatever happened amplified my predilections and removed inhibitions.กังวลเรื่องความสะอาด หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้น ขยายความหมกหมุ่นของผม และขจัดความยับยั้งชั่งใจ Harmony (2010)
I have a tea that will lower inhibition,เธ‰เธฑเธ™เธกเธตเธŠเธฒ เธ—เธตเนˆเธˆเธฐเธซเธขเธธเธ”เธ„เธงเธฒเธกเธŠเธฑเนˆเธ‡เนƒเธˆ Surfacing (2010)
The excitement of the brutality allows them to overcome their human inhibitions.ความตื่นเต้นจากความรุนแรง ทำให้พวกเขาหมดความยับยั้งชั่งใจ The Thirteenth Step (2011)
One cannot create real art if one is crippled by one's own inhibitions.เราไม่สามารถสร้างงานศิลป์ได้ ถ้าเรายังคงยึดติดกับการยับยั้งเดิมๆ The Art of Making Art (2011)
Andre feels "until we shed our inhibitions, our art will be only superficial."อองเดรรู้สึกว่า "ถ้าเรายึดติดกับการยับยั้ง" "ศิลปะของเราก็จะเป็นไปอย่างผิวเผิน" The Art of Making Art (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
INHIBITION    IH2 N HH AH0 B IH1 SH AH0 N
INHIBITION    IH2 N AH0 B IH1 SH AH0 N
INHIBITIONS    IH2 N HH AH0 B IH1 SH AH0 N Z
INHIBITIONS    IH2 N AH0 B IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhibition    (n) (i2 n i b i1 sh @ n)
inhibitions    (n) (i2 n i b i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hemmung {f}; Inhibition {f} | Hemmungen {pl} | keine Hemmungen haben, etw. zu tun | frei von Hemmungen; ohne Hemmungeninhibition | inhibitions | to be uninhibited in doing sth. | uninhibited [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆向抑制[ぎゃっこうよくせい, gyakkouyokusei] (n) (See 順向抑制) retroactive inhibition [Add to Longdo]
禁止[きんし, kinshi] (n,vs) prohibition; inhibition; ban; (P) [Add to Longdo]
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression [Add to Longdo]
順向抑制[じゅんこうよくせい, junkouyokusei] (n) (See 逆向抑制) proactive inhibition [Add to Longdo]
制止[せいし, seishi] (n,vs) control; check; restraint; inhibition; (P) [Add to Longdo]
阻害(P);阻礙;阻碍[そがい, sogai] (n,vs,adj-no) obstruction; inhibition; (P) [Add to Longdo]
抑制[よくせい, yokusei] (n,vs,adj-no) control; restraint; suppression; constraint; curtailment; inhibition; check; curb; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抑制作用[yì zhì zuò yòng, ㄧˋ ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] inhibition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhibition \In`hi*bi"tion\, n. [L. inhibitio: cf. F.
   inhibition.]
   [1913 Webster]
   1. The act of inhibiting, or the state of being inhibited;
    restraint; prohibition; embargo.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) A stopping or checking of an already present
    action; a restraining of the function of an organ, or an
    agent, as a digestive fluid or enzyme, etc.; as, the
    inhibition of the respiratory center by the pneumogastric
    nerve; the inhibition of reflexes, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A writ from a higher court forbidding an inferior
    judge from further proceedings in a cause before; esp., a
    writ issuing from a higher ecclesiastical court to an
    inferior one, on appeal. --Cowell.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chem., Biochem.) The reduction in rate or stopping of a
    chemical or biochemical reaction, due to interaction with
    a chemical agent.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhibition
   n 1: (psychology) the conscious exclusion of unacceptable
      thoughts or desires [syn: {inhibition}, {suppression}]
   2: the quality of being inhibited
   3: (physiology) the process whereby nerves can retard or prevent
     the functioning of an organ or part; "the inhibition of the
     heart by the vagus nerve"
   4: the action of prohibiting or inhibiting or forbidding (or an
     instance thereof); "they were restrained by a prohibition in
     their charter"; "a medical inhibition of alcoholic
     beverages"; "he ignored his parents' forbiddance" [syn:
     {prohibition}, {inhibition}, {forbiddance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top