ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inherent*

IH2 N HH EH1 R AH0 N T   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inherent, -inherent-
English-Thai: Longdo Dictionary
inherently(adv ) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inherent[ADJ] ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย, Syn. intrinsic, inseparable, included

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inherent(อินเฮีย'เรินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน., Syn. inborn,inbred

English-Thai: Nontri Dictionary
inherent(adj) โดยสันดาน,โดยเนื้อแท้,ประจำตัว,โดยธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
power, inherentอำนาจในตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intrinsic ash; inherent ashเถ้าภายใน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inherent ash; intrinsic ashเถ้าภายใน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inherent moistureความชื้นยึดเหนี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inherent powerอำนาจในตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inherent rectificationการเรียงกระแสตรงในตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inherent viceการเสื่อมสภาพในตัวเอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inherent viceการเสื่อมสภาพในตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vice, inherentการเสื่อมสภาพในตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxiolytic Effects, Inherentฤทธิ์แก้วิตกกังวลที่ติดมาด้วย [การแพทย์]
Inherentอินฮีเรนท์, คุณสมบัติประจำตัว [การแพทย์]
Inherent Factorsความผันแปรที่เกิดมีเองโดยธรรมชาติ [การแพทย์]
Inherent Resistanceดื้อยามาแต่กำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I lack the most basic life processes inherent in all living organisms:ผมไม่มีพื้นฐานหลักๆ ของระบบสิ่งมีชีวิต - นั่นคือ : Ghost in the Shell (1995)
Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix.ชีวิตของคุณกำเนิดมาจาก เศษของผลรวมที่ไม่เท่ากันของสมการ... ...ในการเขียนโปรแกรมของเมทริกซ์ The Matrix Reloaded (2003)
The inevitability of its doom is apparent now as a consequence of the imperfection inherent in every human.หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปรากฏขึ้น เป็นผลที่ติดมากับสันดานธรรมชาติของมนุษย์ The Matrix Reloaded (2003)
Guilt distracts us from a greater truth... we have an inherent ability to heal.เก็บความรู้สึกผิดนี้ มาเป็นครูสอนเราในวันข้างหน้า Latter Days (2003)
So slavery for example or other forms of tyranny are inherently monstrous but the individuals participating in them may be the nicest guys you could imagine benevolent friendly nice to their children even nice to their slaves caring about other people.เช่น ระบบทาส หรือระบบทรราชอื่น ๆ มันมีความวิปริตแฝงอยู่ภายใน แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนร่วม The Corporation (2003)
Which one of us has more inherent worth?ใครมีคุณค่าในตัวเองมากกว่ากัน There's Something About Harry (2007)
it's one of the inherent pitfalls of being a scientist.เป็นหนึ่งในเรื่องต้องห้าม ของนักวิทยาศาสตร์ The Same Old Story (2008)
So you're saying that friendship contains within it an inherent obligation to maintain confidences?เธอกำลังบอกว่าความเป็นเพื่อมาพร้อมกับการรักษาความลับ The Bad Fish Paradigm (2008)
That much time in deep space is inherently dangerous.หากจะมีเรื่องอันตรายบ้างมันก็ปกติ Dead Space: Downfall (2008)
Phil makes the mistake of believing that man is inherently good.ฟิลเขาพลาดที่เชื่อว่า ชายคนนั้นเป็นคนดีมาก You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
No, I believe that man is inherently self-interested, and the only way to keep self-interest in check is through free market competition.เปล่า ผมเชื่อว่าชายคนนั้น\ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากต่างหาก และทางเดียวที่จะยังหาประโยชน์เข้าตัวได้ คือการลงเล่นธุรกิจอิสระ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
And this somehow kind of misses the point because dolphins don't have hands, so this is inherently a very one-way process.อะไรนะ? มีใครกำลังยืนอยู่ตรงนั้น? โอเค มีแสงไฟฉายกำลังมาตามทาง The Cove (2009)
The inherent uniformity and shared ideals of a planned community suggest that the neighborhood can be psychologically analyzed as a single, dysfunctional personality.และการแชร์อุดมคติ ในผังชุมชนบ่งบอกว่า ความเป็นเพื่อนบ้านสามารถ ถูกวิเคราะห์ทางจิตวิทยาได้ ในฐานะหน่วยบุคลิกภาพหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ผิดปกติ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
- topic for debate is "are people inherently good or evil?"หัวข้อการโต้วาทีคือ "คนเราโดยเนื้อแท้แล้วมีความดีหรือความชั่วร้ายอยู่?" Debate 109 (2009)
And data that man is inherently good.ที่ว่ามนุษย์นั้นมีความดี Debate 109 (2009)
Simmons is so good at using his inherent magnetismซิมม่อนส์ทำได้ดีเสียเหลือเกินในเรื่องการบริหารเสน่ห์ Debate 109 (2009)
The people are inherently evil.มนุษย์นั้นชั่วร้าย Debate 109 (2009)
Were you made aware of the dangers inherent to the position for which you were hired.คุณได้ทราบเกี๋ยวกับอันตรายที่มีอยู่เป็นปกติ ในสถานที่ที่คุณต้องทำงานแล้ว Buried (2010)
I find bread inherently boring.ย่าเห็นว่าขนมปังเริ่มจะอยู่ตัว น่าเบื่อเสียแล้ว Polly Wants a Crack at Her (2010)
"that is due to purity being an inherent attributeอันเนื่องมาจากความบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นมรดก ...A Thousand Words (2010)
There are several inherent problems in all scenarios for building time machines.ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของฟิสิกส์การ เดินทางข้ามเวลาที่ใบอนุญาตทั้งหมด มีปัญหาโดยธรรมชาติใน หลายสถานการณ์ทั้งหมดที่มี Is Time Travel Possible? (2010)
Young adults are inherently nonthreatening.เด็กหนุ่ม ย่อมดูน่าไว้ใจ Safe Haven (2010)
But even with the variables inherent in our sensor system and the possible effects of ongoing atmospheric conditions, it seems to be following a gravity turn trajectory.แต่ถึงจะมีความแปรปรวน ใรระบบเซ็นเซอร์ของเรา และผลจากสภาพอากาศที่เป็นอยู่ ดูเหมือนแนววิถีของมันจะไปตามแรงดึงดูด Everything Will Change (2010)
Those of us who ah, is inherently a tough one Is suchถูกต้องคนอย่างพวกเรายังไงก้อหัวแข็งไว้ก่อน ยังไงไม่เปลี่ยนใจแน่นอน 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
All the guards know the dangers inherent in their job.การ์ดทุกคนรู้ดีว่า หน้าที่ของพวกเขาย่อมคู่กับอันตราย Spellbound (2011)
Or they inherently trust who he is by virtue of his job, the uniform he wears-- doctor, mailman, policeman.หรือพวกนั้นอาจจะเชื่อใจเขา โดยอาชีพที่เขาทำ เครื่องแบบที่เขาใส่ หมอ บุรุษไปรษณีย์ ตำรวจ From Childhood's Hour (2011)
A magic show is an inherently deceitful proposition.ธรรมชาติของการโชว์มายากล \ ก็คือการหลอกลวงผู้ชม The Shiny Trinket Maneuver (2012)
I have spent my entire life as a vampire apologizing, believing I was inherently wrong somehow, living in fear-ฉันใช้เวลาทั้งชีวิต เป็นแวมไพร์ผู้รู้สึกผิด ฉันเคยเชื่อใน\ วิถีทางผิดๆมาโดยตลอด Save Yourself (2012)
Geeky girls are inherently suspicious of anyone who's nice to them.แต่ขี้ตื่นเกินไป พวกบ้าเรียนมักจะสงสัย คนที่มาทำดีกับตัวเอง The Five (2012)
Can't impose traditional composition on an instrument that's inherently free form.ไม่สามารถกำหนดส่วนประกอบ แบบโบราณดั้งเดิม ของเครื่องดนตรีโดยธรรมชาติ ปราศจากรูปแบบ Fromage (2013)
Then, would you say I trial held here at Candor would be inherently more fair than a trial held by Erudite?ฉันยอมรับ ฉันเชื่อมั่นอย่างนั้น จากนั้น คุณเลยพูดว่าฉันทดสอบที่นี่ ที่กลุ่มผู้ซื่อสัตย์ Insurgent (2015)
The brutality is inherent... to both its appeal and to its demise.ความโหดมันย่อมมีอยู่ ทั้งทำให้มันดึงดูดใจ และทำให้มันล่มสลายลง CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inherentShe has inherent dignity.
inherentThat is a characteristic inherent in him.
inherentThe instinct for survival is inherent in every living thing.
inherentThe instinct for survival is inherent in everyone.
inherentThe problems are inherent in this system.
inherentThe protective instinct is inherent in any animal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สระลดรูป[N] inherent vowel, Example: คำในภาษาไทยที่ใช้สระลดรูปมีอยู่หลายคำ, Thai definition: สระที่ไม่ปรากฏรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสื่อมสภาพในตัวเอง[n. exp.] (kān seūam saphāp nai tūa-ēng) EN: inherent vice   
พื้นเสียง[n. exp.] (pheūn sīeng) EN: inherent sound   FR: son inhérent [m]
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality   FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INHERENT IH2 N HH EH1 R AH0 N T
INHERENTLY IH2 N HH EH1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inherent (j) ˈɪnhˈɪəʳrənt (i1 n h i@1 r @ n t)
inherently (a) ˈɪnhˈɪəʳrəntliː (i1 n h i@1 r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兴趣[xìng qu, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩ˙, / ] interest (directed towards, not inherent in something), #2,901 [Add to Longdo]
本色[běn sè, ㄅㄣˇ ㄙㄜˋ, ] inherent qualities; natural qualities; distinctive character; true qualities, #10,862 [Add to Longdo]
本性[běn xìng, ㄅㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, ] natural instincts; nature; inherent quality, #11,522 [Add to Longdo]
固有[gù yǒu, ㄍㄨˋ ㄧㄡˇ, ] intrinsic to sth; inherent, #11,990 [Add to Longdo]
本质上[běn zhì shàng, ㄅㄣˇ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] essentially; inherent, #12,679 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangsfehler {m}inherent error [Add to Longdo]
dazu gehörendinherent [Add to Longdo]
angeboren {adv}inherently [Add to Longdo]
anhaftend; anhaltend {adv}inherently [Add to Longdo]
eingewurzeltinherent [Add to Longdo]
inhärent {adj}; einer Sache innewohnendinherent [Add to Longdo]
innewohnend; eigen; anhaftend {adj}inherent (in) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺伝[いでん, iden] (adj-na,n,vs,adj-no) heredity; inherent; (P) [Add to Longdo]
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] (adj-no,adj-na) characteristic; traditional; peculiar; inherent; native; eigen-; (P) [Add to Longdo]
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] (n) {comp} inherently optional token [Add to Longdo]
持ち味(P);持味[もちあじ, mochiaji] (n) inherent flavor; inherent flavour; distinctive characteristic; (P) [Add to Longdo]
生得[せいとく;しょうとく, seitoku ; shoutoku] (n) (1) one's nature or personality; (adj-no) (2) inherent; innate [Add to Longdo]
生得的[せいとくてき, seitokuteki] (adj-na) innate; inherent; natural; inborn [Add to Longdo]
先天[せんてん, senten] (n) inherent; innate [Add to Longdo]
先天的[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P) [Add to Longdo]
本然[ほんぜん;ほんねん, honzen ; honnen] (n,adj-no) disposition; nature; natural; inborn; inherent; innate [Add to Longdo]
無我[むが, muga] (n) (1) selflessness; self-effacement; self-renunciation; (2) {Buddh} anatman (no-self, the Buddhist concept that in nothing does there exist an inherent self, soul, or ego); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inherent \In*her"ent\, a. [L. inhaerens, -entis, p. pr. of
   inhaerere: cf. F. inh['e]rent. See {Inhere}.]
   Permanently existing in something; inseparably attached or
   connected; naturally pertaining to; innate; inalienable; as,
   polarity is an inherent quality of the magnet; the inherent
   right of men to life, liberty, and protection. "A most
   inherent baseness." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The sore disease which seems inherent in civilization.
                          --Southey.
 
   Syn: Innate; inborn; native; natural; inbred; inwrought;
     inseparable; essential; indispensable.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top